New / Video

АКТУЕЛНО

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
2014-10-02 15:54:23
1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ На основу члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности 01-176 од 30.09.2014.године Наручилац ИНСТИТУТ ЗА НОВИЈУ ИСТОРИЈУ СРБИЈЕ позива понуђаче да поднесу своју писану понуду у складу са конкурсном документацијом за јавну набавку мале вредности „ЈНМВ - Услуга штампања публикација број 2-2014.“ .

Read More...

Projects
2013-11-28 19:16:15
Under Construction.

Read More...

Projects
2013-11-28 19:16:15
Under Construction.

Read More...