АКТУЕЛНО

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
2014-10-02 15:54:23
1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ На основу члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности 01-176 од 30.09.2014.године Наручилац ИНСТИТУТ ЗА НОВИЈУ ИСТОРИЈУ СРБИЈЕ позива понуђаче да поднесу своју писану понуду у складу са конкурсном документацијом за јавну набавку мале вредности „ЈНМВ - Услуга штампања публикација број 2-2014.“ .

Опширније...

"СРБИ И РАСПАД ЈУГОСЛАВИЈЕ (Узроци и последице)"
2013-11-28 19:16:15
Крајем фебруара 2002. године Министарство за науку и технолошки развој Србије (МНТР), после проведененог поступка међународних стручних рецензија и других консултација стручних тела, прихватило је да у целини финансира пројекат Института за новију историју Србије - Срби и распад Југославије (Узроци и последице). На Пројекту су ангажовани сви стручни сарадници института. Руководилац реализације Пројекта је др Миле Бјелајац, научни саветник ИНИС-а.Пројекат је у својој основи припада области историјске науке, али у току његове реализације у пуном обиму ће се примењивати мултидисциплинарни приступ. У току израде Пројекта, обављене су консултације са страним институтима и истакнутим научницима који се баве историјом југоисточне Европе. Они су изразили спремност да се активно укључе у сарадњу током његове реализације.

Опширније...

"СРБИ И ЈУГОСЛАВИЈА: држава, друштво и политика "
2013-11-28 19:16:15
Крајем фебруара 2006. године Министарство за науку и технолошки развој Србије (МНТР), после проведененог поступка међународних стручних рецензија и других консултација стручних тела, прихватило је да у целини финансира пројекат Института за новију историју Србије - Срби и Југославија: држава, друштво и политика. На Пројекту су ангажовани сви стручни сарадници института. Руководилац реализације Пројекта је др Момчило Исић, научни саветник ИНИС-а.

Опширније...