Штампа

"СРБИ И РАСПАД ЈУГОСЛАВИЈЕ (Узроци и последице)"

Крајем фебруара 2002. године Министарство за науку и технолошки развој Србије (МНТР), после проведененог поступка међународних стручних рецензија и других консултација стручних тела, прихватило је да у целини финансира пројекат Института за новију историју Србије - Срби и распад Југославије (Узроци и последице). На Пројекту су ангажовани сви стручни сарадници института. Руководилац реализације Пројекта је др Миле Бјелајац, научни саветник ИНИС-а.

Пројекат је у својој основи припада области историјске науке, али у току његове реализације у пуном обиму ће се примењивати мултидисциплинарни приступ. У току израде Пројекта, обављене су консултације са страним институтима и истакнутим научницима који се баве историјом југоисточне Европе. Они су изразили спремност да се активно укључе у сарадњу током његове реализације.

Штампа

"СРБИ И ЈУГОСЛАВИЈА: држава, друштво и политика "

Крајем фебруара 2006. године Министарство за науку и технолошки развој Србије (МНТР), после проведененог поступка међународних стручних рецензија и других консултација стручних тела, прихватило је да у целини финансира пројекат Института за новију историју Србије - Срби и Југославија: држава, друштво и политика. На Пројекту су ангажовани сви стручни сарадници института. Руководилац реализације Пројекта је др Момчило Исић, научни саветник ИНИС-а.

Штампа

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

На основу члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности 01-176 од 30.09.2014.године

Наручилац

ИНСТИТУТ ЗА НОВИЈУ ИСТОРИЈУ СРБИЈЕ

позива понуђаче да поднесу своју писану понуду у складу са конкурсном документацијом за јавну набавку мале вредности „ЈНМВ - Услуга штампања публикација број 2-2014.“ .