Штампа

Мр Милан Совиљ

Истраживач-сарадник
Биографија:

 • Датум и година рођења: 22. 08. 1981.
 • Место рођења: Ваљево.
 • Школовање: Средња школа: 2000, Гимназија, Ваљево.Факултет: 2005, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за историју.
 • Магистарска теза: 2008, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Катедра за историју Југославије, "Југословенско-чехословачке културне везе и односи 1945- 1950."
 • Запослење: 2007, Институт за новију историју Србије. Истраживач-сарадник.
 • Област интересовања: Југословенско-чехословачки односи, културна и друштвена историја Југославије.

Библиографија:
Чланци и студије:

 • Југословенско- чехословачка сарадња у области уметности 1945- 1948. године, Годишњак за друштвену историју, година XИИ, свеска 1- 3, 2005, Београд, 2006, стр. 147- 149.
 • Посета Јосипа Броза Тита Чехословачкој марта 1946. године, Токови историје, 1- 2/ 2007, стр. 133- 153
 • Преплитање приватног и јавног живота. Простор ваљевских пијаца и кафана између два светска рата, Приватан живот код Срба у двадесетом веку (приредио Милан Ристовић), Београд, 2007, стр. 612- 632
 • „Југословенски погледи на чехословачку војску првих година после Другог светског рата“, Војноисторијски гласник, 2/2008, Београд, 2009, стр. 149– 161.
 • „Ohlasy sovětské okupace Československa v jugoslávském tisku“, Bezpečnostní aparát, propaganda a Pražské jaro, Sborník k mezinárodní konferenci pořádané v Praze ve dnech 7.-9. září 2008, Praha, 2009, str. 57– 65.
 • „Echa sowieckiej okupacji Czechosłowacji w praise jugosłowiańskiej“, Aparat bezpieczeństwa, propaganda a Praska Wiosna, Zbiór materiałów z konferencji międzynarodowej, Praga, 2009, s. 59– 67.
 • „Учешће омладине из Чехословачке на изградњи пруге Брчко- Бановићи 1946. године“, Токови историје, 3– 4/2008, Београд, 2008, стр. 303– 310.
 • „Два списка ваљевских кафана и хотела 1936. и 1938. године“, Гласник Историјског архива Ваљева, бр. 42, Ваљево, 2008. стр. 141– 146.
 • «Југословенски студенти у Чехословачкој 1945- 1948. године», Шумадијски анали, година ИИИ, број 3, Крагујевац, 2007, стр. 125– 140.
 • «Пијаце и панађури у Ваљеву између 1918– 1941. године», Гласник Историјског архива Ваљева, бр. 41, Ваљево, 2007, стр. 54– 64.
 • «Прослава 600- година Карловог Универзитета у Прагу уочи нарушавања југословенско- чехословачких односа 1948.» Токови историје, 1– 2/ 2008, Београд, 2008, стр.196-214