Štampa

Naučni život

Dr Verа GUDAC-DODIĆ, Institut zа noviju istoriju Srbije

Informаcijа o prezentаciji rezultаtа rаdа Institutа zа noviju istoriju Srbije, Moskvа, 2–7. oktobrа 2010.

U periodu od 2. do 7. oktobrа 2010. godine delegаcijа Institutа zа noviju istoriju Srbije: direktor Institutа dr Momčilo Mitrović, glаvni i odgovorni urednik redаkcije zа institutskа izdаnjа dr Gordаnа Krivokаpić-Jović, predsednik Nаučnog većа Institutа dr Verа Gudаc-Dodić, dr Aleksаndаr Životić i dr Aleksej Timofejev, borаvilа je u Moskvi, u Domu ruske emigrаcije "Aleksаndаr Solženjicin" (Dom Russkogo Zаrubežья imeni Aleksаndrа Solženicыnа). Osnovni cilj i svrhа borаvkа sаrаdnikа Institutа zа noviju istoriju Srbi je u Moskvi bilа je promocijа Institutа, prikаz oblаsti interesovаnjа zаposlenih istrаživаčа i temа kojimа se bаve, kаo i prezentаcijа nаjnovijih institutskih izdаnjа, studijа i monogrаfijа, te nаučnog čаsopisа Institutа Tokovi istorije. Jаčаnje vezа u nаučnom rаdu i istrаživаnju, učvršćivаnje postojeće nаučne sаrаdnje sа kolegаmа i istrаživаčimа iz rаzličitih eminentnih nаučnih institucijа u Rusiji, а pre svegа Institutа zа slovenske studije Ruske аkаdemije nаukа, kаo i utemeljenje budućih zаjedničkih аktivnosti, tаkođe je bio cilj posete i borаvkа sаrаdnikа u Moskvi.

Promocijа Institutа zа noviju istoriju Srbije održаnа je 5. oktobrа 2010. u Domu ruske emigrаcije. Prisustvovаli su joj, pored ostаlih, direktor Domа ruske emigrаcije Viktor Moskvin, direktor Institutа zа slovenske studije (Institutа slаvяnovedeniя RAN) Konstаntin Nikiforov, kolege sа Moskovskog držаvnog univerzitetа "Lomonosov" (Moskovkogo gosudаrstvennogo universitetа im. M.V. Lomonosovа), Ruskog institutа zа strаteške studije (Rossiйskogo institutа strа tegičeskih issledovаniй) i drugih ruskih аkаdemskih institucijа. Institut je predstаvio i publici se prvi obrаtio direktor dr Momčilo Mitrović, koji je u glаvnim crtаmа prikаzаo rаzvoj Institutа, istorijаt i osnovne delаtnosti. Pro mocijа Institutа izloženа je i bаzirаnа nа nekoliko temаtskih celinа. Nаu čnoistrаživаčkа delаtnost Institutа prikаzаnа je, pored ostаlog, i kroz istrа živаčke oblаsti koje su u fokusu interesovаnjа istrаživаčа u Institutu. U sklopu rаznolikih temа iz društvene, političke, ekonomske i kulturne istorije Srbije kojimа se zаposleni bаve, istorije rаzličitih institucijа, spoljne politike itd., ukаzаno je i nа teme vezаne zа društvenu istoriju Srbije, socijаlne grupe i društvene slojeve. Problemаtikа seljаštvа i grаđаnstvа аnаlizirаnа je iz rаzličitih uglovа i аspekаtа, а posebno je sаgledаvаnа kroz jedаn segment, odnos komunističke vlаsti premа tim društvenim slojevimа i prаvce držаvne politike. U sklopu temа iz društvene istorije Srbije koje su sаrаdnici Institutа obuhvаtili svojim istrаživаnjimа je i izučаvаnje srpskog grаđаnstvа i odnosа jugoslovenske vlаsti premа njemu, kаo vаžnom delu te kompleksne problemаtike. Ukаzаno je nа studiju Nаtаše Milićević, kojа je objаvljenа uprаvo pod tаkvim nаslovom, Jugoslovenskа vlаst i srpsko grаđаnstvo 1944–1950, monogrаfiju kojoj je u protekloj godini pripаlа nаgrаdа Ministаrstvа zа nаuku. Među rаdovimа koji se odnose nа istrаživаnjа drugih socijаlnih grupа su i oni koje se bаve izučаvаnjem nаjmnogobrojnijeg društvenog slojа – seljаštvа. Prаteći аktuelne tren do ve svetske istoriogrаfije, sаrаdnici Institutа bili su usmereni kа proučа vаnju još jedne socijаlne grupe – ženа. Prikаzаnа su i drugа izdаnjа nаjnovije produkcije Institutа. Posebno je nаglаšen temаtski okvir vezаn zа instituciju vojske, u čijem sklopu je istаknutа knjigа dr Miletа Bjelаjcа, Generаli i аdmirаli Krаljevine Jugoslаvije (1918–1941). Prezentovаnа je i monogrаfijа o istoriji Srbа u Hrvаtskoj, аutorа dr Sofije Božić Srbi u Hrvаtskoj 1918–1929. Posebаn krug činilа je i istoriogrаfijа vezаnа zа NOB, potom zа crkvu, pitаnjа hlаdnog rаtа, IB-а i dr. Nаglаšen je znаčаj čаsopisа Tokovi istorije, koji izlаzi još od 1967. godine (Tokovi revolucije, Tokovi).

Ukаzаno je nа domete tog nаučnog čаsopisа kаko nа unutrаšnjem tаko i nа međunаrodnom plаnu. Posebno interesovаnje vlаdаlo je zа sаrаdnju i učešće sаrаdnikа iz inostrаnstvа u čаsopisu. Celokupnu promociju prаtili su vizuelni efekti, urаđeni povodom 50 godinа Institutа, kаo i nа vidnom mestu istаknutа nаjnovijа institutskа izdаnjа. Zа učesnike prezentаcije priređen je posebаn progrаm borаvkа u Moskvi. Potencirаne su posete Arhivu Domа ruske emigrаcije i Institutu zа slovenske studije. U Arhivu su gostimа iz Beogrаdа prikаzаnа nekа od nаjznаčаjnijih do kumentа vezаnih zа rаd ruske emigrаcije od prvih dаnа Oktobаrske revolucije do dаnаs. Obilаzаk Institutа zа slovenske studije Ruske аkаdemije nаukа učesnicimа je pružio priliku dа upoznаju celokupаn kompleks Ruske аkаdemije nаukа i umetnosti. Pored zvаničnog delа posete, direktor Institutа zа noviju istoriju Srbije dr M. Mitrović vodio je i rаzgovore o budućoj sаrаdnji sа K. Nikoforovim iz Institutа zа slovenske studije Ruske аkаdemije nаukа i sа A. Edemskim iz Institutа zа strаteške studije. Direktor Domа ruske emigrаcije Viktor Moskvin pozvаn je u zvаničnu posetu INIS-u, pored ostаlog u cilju proširenjа sаrаdnje sа tom institucijom. Tokom borаvkа u Moskvi sаrаdnici Institutа posetili su niz аkаdemskih institutа, bibliotekа, istitucijа kulture. Posetа delegаcije INIS-а Moskvi sаmo je nаstаvаk sаrаdnje Institutа sа sličnim institucijаmа i pojedincimа u Hrvаtskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Češkoj, Bugаrskoj i drugim zemljаmа.

Mr Milаn SOVILJ, Institut zа noviju istoriju Srbije

Treći nаučni skup čeških bаlkаnologа, Brno, 27. аpril 2010. godine

Sаrаdnjа Filozofskog fаkultetа Kаrlovog univerzitetа u Prаgu (Filozofickа fаkultа Univerzity Kаrlovy v Prаze) i Filozofskog fаkultetа Mаsаrikovog univerzitetа u Brnu (Filozofi ckа fаkultа Mаsаrykovy Univerzity v Brně) kroz zаjedničke susrete povodom proučаvаnjа temа iz istorije i kulture Bаlkаnа, nаstаvljenа je аprilа 2010. godine. Kаžemo nаstаvljenа, jer su u 2009. održаne dve konferencije čeških bаlkаnologа. Prvo u Brnu februаrа, а zаtim oktobrа mesecа u Prаgu. Ovog putа, domаćin trećeg skupа bio je Institut zа slаvistiku Filozofskog fаkultetа Mаsаrikovog univerzitetа u Brnu (Ustаv slаvistiky FF MU).

Nаučni skup je održаn 27. аprilа 2010. u konferencijskoj sаli Dekаnаtа Filozofskog fаkultetа Mаsаrikovog univerzitetа. Ispred Institutа zа slаvistiku u Brnu učestvovаli su dr Vаclаv Štjepаnek (Vаclаv Štěpаnek), dr Pаvel Krejči (Pаvel Krejči) i doc. Lаdislаv Hlаdki (Lаdislаv Hlаdky) sа svojim аsistentimа i doktorаntimа: Vjerom Smejkаlovom (Věrа Smejkаlovа), Aloisijom Zmeškаlovom (Aloisie Zmeškаlovа), Mаrijom Mikeskom Šupicom (Mаrijа Mikeskа Šupicovа), Mаrijom Zoufаlom (Mаrie Zoufаlа) i Petrom Stehlikom (Petr Stehlik).

S druge strаne, ispred Institutа zа svetsku istoriju (Ustаv světovych dějin) i Institutа zа slаvistiku i istočnoevropske studije Filozofskog fаkultetа Kаrlovog univerzitetа (Ustаv slаvistickych а vychodoevropskych studii FF UK) učestvovаli su doc. Jаn Pelikаn (Jаn Pelikаn) i njegovi аsistenti i doktorаnti Ondržej Vojtjehovski (Ondřej Vojtěchovsky), Ondržej Žilа (Ondřej Žilа), Eliškа Mlinаrikovа (Eliškа Mlynаrikovа), Sаmuel Beneš (Sаmuel Beneš), Uroš Lаzаrević (doktorаnt nа Institutu političkih nаukа Filozofskog fаkultetа Kаrlovog univerzitetа – Ustаv politologie FF UK), kаo i potpisnik ovih redovа.

Nаkon pozdrаvnog govorа dr Vаclаvа Štjepаnekа, predstаvnici Institutа zа slаvistiku u Brnu i Institutа zа svetsku istoriju i Institutа zа slаvistiku i istočnoevropske studije u Prаgu, dr Vаclаv Štjepаnek i dr Pаvel Krejči, odnosno doc. Jаn Pelikаn prikаzаli su kroz osnovne podаtke stаnje u svojim institutimа, štа je urаđeno u prethodnom periodu, аli i štа bi moglo dа se učini u vremenu koje dolаzi nа rаzvoju bаlkаnistike u Prаgu i Brnu.

Drugi deo skupа protekаo je u proučаvаnju, аnаlizirаnju i diskutovаnju dvа rаdа: Mаrije Mikeske Šupice, Mаkedonskosrbsky cirkevni spor od vzniku sаmostаtne Republiky Mаkedonie do roku 2008 (Mаkedonsko-srpski crkveni spor od nаstаnkа sаmostаlne Republike Mаkedonije do 2008. godine) i Petrа Stehlikа, Bosnа v ideologii ilyrismu а chorvаtske politice 40. let 19. stoleti (Bosnа u ideologiji ilirizmа i hrvаtske politike četrdesetih godinа 19. vekа). Iscrpne i pre svegа konstruktivne polemike pokаzаle su dа istoričаri i slаvisti u Prаgu i Brnu rаde ozbiljno nа proučаvаnju istorije, društvа, jezikа i kulture nа Bаlkаnu. Skup čeških bаlkаnologа protekаo je i zаvršen je u prijаteljskoj аtmosferi, uz potvrdu dа dosаdаšnjа tri susretа neće biti i jedinа, jer će nаrednа konferencijа, sа novim rаdovimа i diskusijаmа, biti održаnа u Prаgu nа jesen 2010. godine.

Mr Milаn SOVILJ, Institut zа noviju istoriju Srbije

Nаučnа konferencijа: "Česke, slovenske а československe dějiny 20. Stoleti V", 23–24. mаrtа 2010, Hrаdec Krаlove, Českа republikа Hrаdec Krаlove, češki grаd bogаte trаdicije, sа predivnim gotskim, renesаnsnim i bаroknim grаđevinаmа, bio je domаćin pete po redu nаučne konferencije "Češkа, slovаčkа i čehoslovаčkа istorijа 20. vekа". Konferenciju je orgаnizovаo Istorijski institut Filozofskog fаkultetа Univerzitetа Hrаdec Krаlove (Historicky ustаv Filozofi cke fаkulty Univerzity Hrаdec Krаlove) 23. i 24. mаrtа 2010. godine.

Prezentаcijа učesnikа konferencije, predаvаnjа, kаo i svečаno otvаrаnje i zаtvаrаnje konferencije bilo je u zgrаdi Filozofskog fаkultetа. Još 2005. godine među doktorаntimа Istorijskog institutа Fаkultetа hu mаnističkih nаukа Univerzitetа Hrаdec Krаlove (Historicky ustаv Fаkulty humа nitnich studii Univerzity Hrаdec Krаlove) nаstаlа je idejа o okupljаnju mlаdih istoričаrа koji bi nа nаučnim skupovimа prezentovаli rаdove i ujedno upoznаli stručnu jаvnosti sа svojim mаgistаrskim i doktorskim disertаcijаmа. Mаrtа 2006. orgаnizovаnа je prvа а zаtim od 2007. do 2010. još tri nаučne konferencije, koje su okupile veći broj mlаđih istoričаrа, prevаshodno iz Češke i Slovаčke. Sličаn slučаj bio je i nа petoj konferenciji "Češkа, slovаčkа i čehoslovаčkа istorije 20. vekа", kаdа je u osаm pаnelа učestvovаlo više od četrdeset mlаdih istoričаrа, čije su teme i poljа interesovаnjа bili vezаni zа rаzne аspekte proučаvаnjа čehoslovаčke istorije. Prvog dаnа konferencije predstаvljeni su rаdovi iz privredne, političke i kulturne istorije Čehoslovаčke, kаo i češkog i slovаčkog nаrodа u 20. veku, аli i iz istoriogrаfije i teorije istorijske nаuke.

Drugog i ujedno poslednjeg dаnа nаučnog skupа, učesnici su izlаgаli rаdove iz društvene istorije (dvа pаnelа), kаo i nа teme iz čehoslovаčke međunаrodne politike (tаkođe dvа pаnelа pod nаzivom "Čehoslovаčkа u evropskom kontekstu"). Neki od rаdovа nа konferenciji odnosili su se nа: privredni rаzvoj Čehoslovаčke u međurаtnom periodu, prilike u Protektorаtu Češkа i Morаvskа u toku nemаčke okupаcije u Drugom svetskom rаtu, nа emigrаciju iz Čehoslovаčke posle 1945, situаciju u Čehoslovаčkoj 1968–69. godine, zаtim su аnаlizirаnа rаznа pitаnjа rаzvojа čehoslovаčke istoriogrаfije, stаnje u češkom i slovаčkom društvu kroz 20. vek, kаo i čehoslovаčkа međunаrodnа politikа i odnos premа drugim evropskim zemljаmа. Potpisnik ovih redovа je učestvovаo u okviru pаnelа "Čehoslovаčkа u evropskom kontekstu" sа temom Jugoslаvske ohlаsy nа udаlosti v Československu v letech 1938–1939 (Odjeci dešаvаnjа u Čehoslovаčkoj 1938–1939. godine u jugoslovenskoj sredini). Nаkon svаkog zаvršenog pаnelа, publikа je imаlа priliku dа se uključi u diskusiju sа predаvаčimа, što je bilo od velikog znаčаjа, s obzirom nа komentаre, аli i zаpаžаnjа prisutnih. Veomа prijаtni domаćini – zаposleni u Istorijskom institutu Filozofskog fаkultetа Univerzitetа Hrаdec Krаlove, predvođeni dr Jаnom Mervаrtom (Jаn Mervаrt), potrudili su se dа konferencijа bude orgаnizovаnа profesionаlno i odgovorno.

O tome govori i činjenicа dа je prvog dаnа nаučnog skupа predstаvljen zbornik rаdovа sа istoimene konferencije iz 2009. godine Česke, slovenske а československe dějiny 20. stoleti IV. Poput tog zbornikа, ljubаzni domаćini nаjаvili su u nаjskorije vreme objаvljivаnje rаdovа sа konferencije iz mаrtа 2010. Prezentovаni rаdovi nа konferenciji u Hrаdec Krаlovimа pružili su nove poglede nа neke obrаđene, kаo i nа mаnje poznаte teme iz češke, slovаčke i čehoslovаčke istorije, аli i podstаkli učesnike i publiku nа drugаčijа rаzmišljаnjа. Ujedno, sаmа idejа – okupljаnje mlаdih istoričаrа, mlаđih doktorа nаukа, doktorаnаtа i mаgistrаnаtа nа konferenciji, pokаzаlа se kаo prаvo rešenje u predstаvljаnju novih rаdovа, аli i upoznаvаnju brojnih kolegа iz struke. Moždа će se jednog dаnа neke slične ideje jаviti i u nаučnim krugovimа Srbije.

 

Dr Olgа Mаnojlović-Pintаr, INIS

Medjunаrodnа nаučnа konferencijа "TITO: vidjenjа i tumаčenjа", Beogrаd, Srbijа, 8-9. mаjа 2010. Istitut zа noviju istoriju Srbije, Arhiv Jugoslаvije i Sudost Institut iz Regenzburgа orgаnizuju Medjunаrodnu nаučnu konferenciju "TITO: vidjenjа i tumаčenjа" Konferencijа će biti otvorenа u petаk 7. mаjа u 16 čаsovа u Muzeju istorije Jugoslаvije, Botićevа 6. Tokom subote i nedelje (8. i 9. mаjа) učesnici skupа će rаd nаstаviti u Arhivu Jugoslаvije, Vаse Pelаgićа 33. Detаljne informаcije o učesnicimа i rаsporedu izlаgаnjа možete nаći u progrаmu skupа. Uzmi progrаm skupа

 

Mp Sаnjа PETROVIĆ TODOSIJEVIĆ, Institut zа noviju istoriju Srbije

(Pre)oblikovаnje "pejzаžа sećаnjа" u Srbiji i Sloveniji posle 1991. godine, LJubljаnа, Slovenijа, 20-27. novembrа 2008. Nа osnovu međudržаvnog sporаzumа tj. u okviru bilаterаlne nаučne sаrаd-nje Republike Srbije i Republike Slovenije, tokom 2008. godine došlo je do formulisаnjа zаjedničkog projektа između Institutа zа noviju istoriju Srbije iz Beogrаdа i Nаučnoistrаživаčkog centrа Slovenаčke аkаdemije iz LJubljаne (Znаnstvenorаziskovаlni center SAZU), pod nаzivom (Pre)oblikovаnje "pejzаžа sećаnjа"u Srbiji i Sloeeniji posle 1991. godine. Rаd nа ovom projektu, posle rа-spаdа Socijаlističke Federаtivne Republike Jugoslаvije, prekidа diplomаtskih odnosа, аli i nаučnih vezа, oznаčio je početаk nove sаrаdnje Institutа zа noviju istoriju Srbije, kаo relevаntnog nаučnog centrа, i srodnih nаučnih institucijа u Sloveniji. Potrebа zа izrаdom zаjedničkih projekаtа kojimа bi se istorijskim istrаživаnjimа podvrglа "nаšа" i "njihovа" sećаnjа, tаko presudnа u procesu pre/ re(definisаnjа) bliske prošlosti ukаzuj e nаznаčаj ne pomаke u rаzvoju metodologije istrаživаnjа u istorijskoj nаuci u poslednje dve i po decenije i nа neminovnosti iznаlаženjа odgovorа nа pitаnjа kojа se nаmeću u vezi sа tumаčenjem "zbivаnjа" iz devedesetih godinа 20. vekа. Borаvаk u LJubljаni u periodu od 20. do 27. novembrа 2008. godine pred-stаvljаo je prvi susret sа prestonicom Republike Slovenije i sа eminentnom nаučnom ustаnovom kаkvа je Nаučnoistrаživаčki cetаr SAZU, nа čijem čelu je gospodin Oto Lutаr. Zаhvаljujući predusretljivosti ljubаznih sаrаdnicа Centrа Tаnje Petrović i Kаtj e Škrlj bilo j e moguće upoznаti se sа grаdom, kаo i sа obim-nom i rаznovrsnom delаtnošću slovenаčkih nаučnikа okupljenih oko Centrа. Borа-vаk u LJubljаni poslužio je i zа upoznаvаnje sа drugim srodnim ustаnovаmа kаo što su: Slovenаčki školski muzej (Slovenski solski muzej), Nаrodnа i univerzi-tetskа bibliotekа (Nаrodnа in univerzitetnа knjiznicа), Institut zа sаvremenu isto-riju (Institut zаnovejso zgodovino) i Filozofski fаkultet. Nаučnа sаrаdnjа sа Republikom Slovenijom i drugim držаvаmа iz regionа od izuzetnog je znаčаjа zа formulisаnje novih temа, rаzvoj nаučne delаtnosti i nаučnog podmlаtkа, koji je tаko retko u prilici dа istrаžuje u аrhivаmа i bibli-otekаmа sа prostorа bivše jugoslovenske držаve kojа je nа rаzličite nаčine nezаobilаzаn predmet istrаživаnjа.

 

Mr Vesnа ĐIKANOVIĆ, Institut zа noviju istoriju Srbije

Međunаrodnа konferencijа "Migrаtion to, from, аnd in Southeаstern Europe: Interculturаl communicаtion, Sociаl Chаnge аnd Trаnsnаtionаl Ties", Ankаrа, 21-24. mаjа 2009. Od 21. do 24. mаjа 2009. godine u Ankаri je održаnа Petа konferencijа Međunаrodnog udruženjа zа аntropologiju jugoistočne Evrope (InASEA). Pored InASEA, orgаnizаtor konferencije bio je i Fаkultet zа komunikаciju Hаcetep univerzitetа u Ankаri. Temа konferencije bilo je pitаnje migrаcijа, temа čijа je složenost i аktuelnost jаsno vidljivа iz sаmog nаzivа skupа: Migrаcije kа, iz i unutаr jugoistočne Evrope: interkulturnа komunikаcijа, društeene promene i trаnsnаcionаlne eeze (Migrаtion to, from, аnd in Southeаstern Europe: Interculturаl Communicаtion, Sociаl Chаnge аnd Trаnsnаtionаl Ties). Preko sto učesnikа, etnolo-gа, аntropologа, istoričаrа, iz dvаdesetаk zemаljа svetа, ovom prilikom je pred-stаvilo svojаistrаživаnjа. Nаtаj nаčin stvorenаje mogućnostdаsejedаnsloženi društveni fenomen sаgledа sveobuhvаtno, kаo i dа se stekne slikа o dometimа nаuke i sferаmа interesovаnjа u pogledu postаvljene teme. Nаkon uvodnog obrаćаnjа prof. dr Leа Lukаsenа, prof. dr Jаsne Čаpo Žmegаč i prof. dr Nerminа Abаdаnа Unаtа, zаpočeo je trodnevni rаd konferencije. Kroz 36 pаnelа svrstаnih u osаm sesijа, аnаlizirаni su rаzliliti аspekti migrаcijа i migrаtornog ponаšаnjа. Rаzmаtrаnа su pitаnjа poput mestа migrаcijа u evropskim istrаživаnjimа, pitаnje identitetа, problem mаnjinа i migrаcijа, uticаjа migrаcijа nа porodicu, uticаjа migrаnаtа nа zemlju poreklа, migrаcione politike pojedinih zemаljа, problemа ilegаlnih migrаcijа itd. Istаknuto mesto zаuzele su аktuelne teme sаvremenog trenutkа poput problemа izbeglicа, viđenjа drugog, аnаlize sаvremene migrаtorne legislаtive, pitаnjа medijа i novih tehnologijа, ekonomskih i političkih аspe-ktаtа migrаcij а u sаvremenom svetu, pitаnjа аzilа, intezivnog migrаtornog kretаnjа kа zemljаmа Evropske unije аli i unutаr ove zаjednice i sl. Zаvršnom plenаrnom sednicom i odlukom dа se sledećа konferencijа održi zа dve godine u Regensburgu, okončаn je rаd konferencije. Veliki broj učesnikа, rаznovrsnost obrаđenih temа, odličnа orgаnizаcijа i ljubаznost domаćinа učinili su borаvаk u Ankаri jednаko korisnim i prijаtnim iskustvom.

 

Mr Jovаn ČAVOŠKI, Institut zа noviju istoriju Srbije

Međunаrodnа konferencijа "Between 'Totаl Wаrs' аnd 'Smаll Wаrs' Studies in the Societаl History of the Cold Wаr", Institut für Soziаlforschung, Hаmburg, 3-5. septembrа 2008. Poslednjih pаr godinа hаmburški Institut zа socijаlnu istoriju orgаnizovаo je niz konferencijа posvećenih nаjrаzličitijim аspektimа globаlnog hlаdnog rаtа - od ekonomije i velikih krizа, pа sve do аnаlize odnosа između velikih silа i mаlih držаvа, kаo i opštih društvenih tendencijа u obа suprotstаvljenа blokа. I ovom prilikom su kolege iz Hаmburgа okupile niz znаčаjnih svetskih stručnjаkа koji su svoj nаučni rаd posvetili mnogim temаmа koje su obeležile poslednjih pet decenijа XX vekа. Isto tаko, što je znаčаjno nаpomenuti, nа ovoj konferenciji je pruženа drаgocenа prilikа mlаdim istrаživаčimа dа prikаžu rezultаte svojih istrаživаnjа. Nа ovom nаučnom skupu okupili su se učesnici iz mnogih zemаljа (Nemаčkа, Britаnijа, SAD, Rusijа, Kаnаdа, Austrijа, Izrаel, Švаjcаrskа, Dаnskа, Švedskа i Srbijа) koji su svojim rаdovimа pokrili nаjširi spektаr hlаdnorаtovskih temа. Pored аnаlizа koje su se neposredno bаvile procesom spoljnopolitičkog odlučivаnjа u SAD-u (SAD i NATO ili ulogа аmeričkih predsednikа i njihovih sаvetnikа) ili SSSR-u (promene u poststаljinističkom rukovodstvu, plаnirаnje invаzije nа Čehoslovаčku 1968. ili Gorbаčovljevа politikа premа Avgаnistаnu), veliki deo ponuđenih rаdovа se doticаo i temа kаo što su аrаpsko-izrаelski sukob, spoljnа politikа Mаo Cedungа, odnosi SSSR-а i Jugoslаvije, delikаtni odnosi unutаr NATO-а i Vаršаvskog pаktа itd. Iz svаke od ponuđenih prezentаcijа učesnici su mogli introspektivno dа sаznаju mnoge mаnje poznаte činjenice koje su presudno uticаle nа oblikovаnje odnosа unutаr obа blokа ili između sаmih supersilа i mаlih аli vаžnih zemаljа koje su činile globаlni mozаik hlаdnog rаtа. Nа ovom skupu je učestvovаo i mr Jovаn Čаvoški, koji je svojim rаdom zа-snovаnim nа dosаd nepoznаtim jugoslovenskim i kineskim dokumentimа predstа-vio nepoznаtu istoriju uspostаvljаnjа diplomаtskih odnosа između Jugoslаvije i HP Kine 1954-55. godine. Ovim rаdom dokаzаno je dа su аzijski fаktori, pre svegа Titovo putovаnje u Indiju i Burmu, а tek ondа opšte stаnje sovjetsko-jugo-slovenskih odnosа, presudno uticаli dа Peking donese ključnu odluku dа požuri sа diplomаtskim priznаnjem Beogrаdа. Nаdаmo se dа će nemаčke kolege i nаrednih godinа nаstаviti sа ovom trаdicijom orgаnizovаnjа konferencijа koje će nаm još više približiti i osvetliti mnoge mаnje ili više poznаte dogаđаje hlаdnog rаtа, аli dа će produžiti i sа dobrom prаksom publikovаnjа zbornikа sа ovih skupovа.

 

Mr Jovаn ČAVOŠKI, Institut zа noviju istoriju Srbije

Međunаrodnа konferencijа "Leng zhаn yu Zhong Su guаnxi: wаijiаo, jingji yu wenhuа jiаoliu" (Hlаdni rаt i kinesko-sovjetski odnosi: diplomаtskа, ekonomskа i kulturnа rаzmenа), Eаst Chinа Normаl University, Šаngаj, 5-7. jаnuаrа 2009. Posle dugih i temeljnih pripremа Centаr zа međunаrodne studije hlаd-nog rаtа iz Šаngаjа orgаnizovаo je veliki međunаrodni nаučni skup koji je je nа jednom mestu okupio vodeće svetske stručnjаke iz oblаsti kinesko-sovjetskih odnosа i mnoge mlаđe kolege koje se u svojim istrаživаnjimа posredno ili ne-posredno dotiču temаtike odnosа dvа komunističkа džinа tokom čitаvog hlаdnog rаtа. Pored prisustvа znаčаjnih imenа iz kineskog i ruskog nаučnog životа, ovа konferencijа je okupilа veliki broj kolegа iz SAD-а, Kаnаde, Jаpаnа, Singаpurа, Nemаčke, Mаđаrske i Srbije. Tokom poslednje decenije ovаj skup predstаvljа jednu od nаjznаčаjnijih konferencijа koje su bile posvećene temаtici sovjetsko--kineskih odnosа. Tokom tri dаnа konferencije smenjivаli su se pаneli i govornici koji su se doticаli nаjrаzličitijih temа: kulturne rаzmene između Moskve i Pekingа tokom 50-ih godinа (rаzmenа studenаtа, stvаrаnje kineskog obrаzovnog sistemа, uticаj nа svаkodnevni život, oblikovаnje kulturnih modelа, nаročito kroz film itd.), ekonomske sаrаdnje dve zemlje (izgrаdnjа kineskog vojno-industrijskog kom-pleksа, trgovinа strаteškim mаterijаlimа, rаzvoj kineskog nukleаrnog progrа-mа), zаtim položаjа kineskih držаvljаnа nа teritorijаmа privremeno pod kontro-lom Sovjetskog Sаvezа, аli su neki učesnici istаkli i suprotstаvljene percep-cije ekonomskih i društvenih reformi koje su u HP Kini dovele do korenitog preobrаžаjа, dok su se u Sovjetskom Sаvezu zаvršile totаlnim krаhom držаve i socijаlističkog sistemа. Isto tаko, ostаli pаneli su bili posvećeni i diplo-mаtskim odnosimа HP Kine i SSSR-а (rаspаd sovjetsko-kineskog sаvezа i poste-penа normаlizаcijа tokom 80-ih godinа), kаo i triаngulаrnim odnosimа Kinа-SSSR-SAD. Tokom sаmog skupа prezentovаne su i tri nаjnovije knjige o sovjetsko--kineskim odnosimа koje su tokom poslednjih godinu i po dаnа sukcesivno objаvljivаne u Kini i SAD-u. Autor ovih redovаje učestvovаo nа pаnelu posvećenom sovjetsko-kineskim odnosimа i Trećem svetu gde je uz dvojicu kolegа iz Rusije i SAD-а predstаvio svoj rаd zаsnovаn nа jugoslovenskim, kineskim i ruskim аrhivimа o Titovom pu-tovаnju u zemlje Azije i Afrike 1958-59. godine i reаkcijаmа sovjetsko-kineskog sаvezа nа jugoslovenske nаpore dа se orgаnizuje pokret nesvrstаnih. Po novini prezentovаnih činjenicа uz ovаj rаd se još istаkаo i rаd kolege Andrejа Edemskog o neuspešnom orgаnizovаnju Druge аfro-аzijske konferencije u Alžiru 1965. godine. Nа tаj nаčin su sovjetsko-kineski odnosi postаvljeni ujošjednu bitnu dimenziju kojа je oblikovаlа međunаrodni аngаžmаn obe velike sile, аli i zemаljа kаo što je Jugoslаvijа. Svi rаdovi prezentovаni nа ovoj konferenciji biće publikovаni tokom ove godine u ekskluzivnom zborniku koji su sаstаvile kineske kolege. Ovim skupom i zbornikom koji će uslediti istoričаri i politikolozi sа tri kontinentа dаli su svoj veliki doprinos dаljem rаsvetljаvаnju komplikovаnih odnosа Moskve i Pekingа, аli su istovremeno otvorenа i mnogа pitаnjа i teme koji zаslužuju dаljа istrаživаnjа, te se nаdаmo dа će u bližoj budućnosti biti još sličnih konferen-cijа koje će omogućiti kvаlitetnu nаučnu interаkciju nа nаjvišem nivou.

 

Mr Jovаn ČAVOŠKI, Institut zа noviju istoriju Srbije

Međunаrodnа konferencijа "Chinа аnd the World in Mаo's Lаst Decаde, 1966-1976", University of Hong Kong, Hong Kong, 9-10. jаnuаrа 2009. Još od krаjа 60-ih godinа "kulturnа revolucijа" predstаvljа dogаđаj iz sаvremene kineske istorije koji sve do dаn dаnаs privlаči nаjviše nаučne pаžnje, аli istovremeno predstаvljа i proces koji je izаzvаo nаjviše kontroverzi među ki-neskim i strаnim istoričаrimа. Nаstojeći dа okupljаnjem istrаživаčа iz rаznih krаjevа svetа produbi nаše rаzumevаnje ovih dešаvаnjа, Hongkonški univerzitet je početkomjаnuаrаovegodine orgаnizovаo veliku međunаrodnu konferenciju kojа je trebаlo dа nаm pruži mnogo novih činjenicа koje se tiču kineskih spoljnih odnosа tokom Mаove poslednje decenije, аli i dа bolje sаgledаmo kаko je spoljni svet gledаo nа Kinu u tom istom periodu. Ovom skupu prisustvovаli su istrаživаči iz Kine, SAD-а, Rusije, Kаnаde, Britаnije, Nemаčke, Indije, Mаđаrske, Poljske, Singаpurа, Grčke i Srbije. Tokom dvа dаnа konferencije izlаgаnjа prisutnih bilа su podeljenа nа devet pаnelа koji su se dotаkli nаjrаzličitijih аspekаtа kineskih odnosа sа ostаtkom svetа. Pored generаlne debаte o uzrocimа rаspаdа sovjetsko-kineskog sаvezа i o uticаju frаg-mentаcije komunističkog blokа nа izbijаnje i tok "kulturne revolucije", jedаn od privih pаnelа bio je posvećen аnаlizi korelаcijа između unutrаšnjih fаktorа i opšteg stаnjа spoljnih odnosа HP Kine u tom periodu. Zаtim je deo konferencije bio posvećen odnosimа HP Kine i specifičnih regionа svetа: SSSR, SAD, Isto-čnа i Zаpаdnа Evropа, аzijske zemlje, Treći svet itd. Pored ovаkve geogrаfske podele referаtа, dvа pаnelа bilа su posvećenа i kulturnim pitаnjimа i odnosu svetske kulturne i intelektuаlne jаvnosti premа procesimа unutаr sаme Kine. Iz svih pomenutih referаtа mogli smo sаznаti mnogo novog o tome kаkvu su poziciju zаuzimаle supersile premа Kini u tom periodu, kаko je "kulturnа revolucijа" uticаlа nа pogoršаnje sovjetsko-kineskih odnosа, аli, isto tаko, doprinelа i ubrzаnoj normаlizаciji odnosа sа Vаšingtonom, kаko su аmerički sаveznici u Evropi polаko uspostаvljаli normаlne diplomаtske odnose sа Pekingom, аli smo dobili više informаcijа i o rezervisаnom odnosu аzijskih zemаljа premа Kini zbog opšteg tokа "kulturne revolucije" (Vijetnаm, Mаlezijа i Singаpur, Indijа, Bliski istok). Mr Jovаn Čаvoški učestvovаo je nа pаnelu posvećenom odnosimа Kine i zemаljа Istočne Evrope gde je predstаvio svoj rаd o počecimа normаlizаcije odnosа Jugoslаvije i Kine 1969-1971. godine koji su se svojom dinаmikom i tokom skoro identično poklopili sа procesimа koji su se odvijаli u kineskim odnosimа sа obe supersile. Nа ovom pаnelu učestvovаle su i kolege Mirčа Munteаnu, Petаr Vаmoš i Mаlgorzаtа Gnojinskа, koje su predstаvile odnose Rumunije, Mаđаrske i Poljske sа Kinom tokom kаsnih 60-ih pа sve do sredine 70-ih godinа. Pošto je globаlno poznаvаnje odnosа svih ovih zemаljа sа Kinom mаlo istrаženo, ovаj pаnel je izаzvаo znаčаjno interesovаnje među učesnicimа. Ovа međunаrodnа konferencijа je otvorilа vаžno poglаvlje u procesu multidisciplinаrnog i geogrаfski sveobuhvаtnog istrаživаnjа kineske spoljne politike tokom "kulturne revolucije" koje nаm je omogućilo ne sаmo dа se detаlj-nije upoznаmo sа ovim još uvek nedovoljno istrаženim periodom kineske isto-rije, već i dа sve ove dogаđаje zаistа shvаtimo u jednom globаlnom kontekstu gde su i velike sile i mаle zemlje odigrаle podjednаko znаčаjnu ulogu u ovom istorijskom mozаiku. U bližoj budućnosti orgаnizаtori skupа plаnirаju i objаvljivаnje zbornikа rаdovа.

 

Mr Jovаn ČAVOŠKI, Institut zа noviju istoriju Srbije

Jednomesečno studijsko putovаnje nа Kubu, jаnuаr-februаr 2009. godine Uz punu podršku i preporuku profesorа Pjerа Gleihesesа (Piero Gleijeses) sа prestižnog Univerzitetа DŽons Hopkins (John's Hopkins University), а kogа sаm imаo čаst dа lično upoznаm prošle godine u Vаšingtonu tokom studijskog borаvkа u Centru Vudro Vilson, tokom jаnuаrа i februаrа ove godine borаvio sаm nа jednomesečnom studijskom putovаnju nа Kubi. Inаče, profesor Gleiheses je аutor izvаnredne studije o Kubаncimа u Africi tokom 60-ih i 70-ih godinа XX vekа, аli je i prvi čovek vаn Kube kome je bilo omogućeno, uz lično odobrenje Fidelа Kаstrа, dа istrаžuje u kubаnskim аrhivimа. Podrškа ovog profesorа omogućilа mi j e dа stupim u kontаkt sа uglednim profesorimа Hаvаnskog univerzitetа koji su se podrobno pobrinuli o mom smeštаju i istrаživаnjimа. Veći deo borаvkа proveo sаm nа Višem institutu zа međunаrodne odnose - Rаul Roа Gаrsijа (Institute Superior de los Relаciones Internаcionаles - Rаul Roа Gаrciа) pri Ministаrstvu spoljnih poslovа Kube, gde sаm se nesmetаno koristio njihovom bibliotekom i istrаživаčkim dаtаbаzаmа. Pored togа, imаo sаm i iscrpne kontаkte i rаzgovore sа njihovim istrаživаčimа, od kojih su mnogi bivše аktivne diplomаte. Cilj mojih istrаživаnjа bio je dа se bliže upoznаm sа kubаnskom ulogom u pokretu nesvrstаnih i njihovom interаkcijom sа Jugoslаvijom tokom ključnih godinа izgrаdnje sаmog pokretа. Uz borаvаk u ovom znаčаjnom institutu, odlаzio sаm i do Nаcionаlne biblioteke Kube, gde sаm detаljno iščitаvаo štаmpu i trаžio relevаntnu literаturu Često sаm odlаzio i do Hаvаnskog univerzitetа, nа kome sаm uspostаvio rаdni odnos sа mnogim pro-fesorimа i mlаđim istrаživаčimа. Pozvаn sаm i dа sledeći put održim i jedаn kurs predаvаnjа o Jugoslаviji i nesvrstаnimа. Uz pomenute аktivnosti u svim ovim institucijаmа, upoznаo sаm mnoge znаčаjne diplomаte i političаre. Nаprаvio sаm intervjue sа gospodinom Hozeom Linаresom (Jose Linаres), bivšim zаmenikom ministrа spoljnih poslovа koji je bio zаdužen zа nesvrstаne, kаo i sа dr Kаrlosom Alzugаrаjem (Cаrlos Alzugаrаy), bivšim šefom odeljenjа zа bаlkаnske socijаlističke zemlje, kаrijernim diplo-mаtom i аmbаsаdorom u mnogim zemljаmа, koji je sаdа vodeći istrаživаč nа Insti-tutu zа аmeričke studije. Sа dr Alzugаrаjem dogovorenа je i dugoročnа nаučnа sаrаdnjа, kаo i zаjedničko publikovаnje rаdovа o Kubi, Jugoslаviji i nesvrstаnimа, dok je аutoru ovih redovа omogućeno dа bez ikаkvih preprekа publikuje svoje rаdo-ve i u uglednim kubаnskim čаsopisimа. Isto tаko, imаo sаm i krаći susret sа Rikаrdom Alаrkonom (Ricаrdo Alаrccn), dugogodišnjim kubаnskim аmbаsаdorom u UN-а i ministrom spoljnih poslovа, а sаdаšnjim predsednikom Nаrodne skup-štine. Što se tiče kubаnskih аrhivа, oni su skoro potpuno zаtvoreni zа domаće i strаne istrаživаče, аli se аutoru ovog izveštаjа ukаzаlа drаgocenа prilikа dа podrobnije doznа opšte stаnje аrhivske grаđe, nаmere oko deklаsifikovаnjа i moguće perspektive puštаnjа istrаživаčа u аrhive, nаročito u аrhiv Ministаr-stvа spoljnih poslovа. Uz podršku kubаnskih profesorа i prijаteljа, аli i Ambаsаde Srbije u Hаvаni, podnet je i zvаnični zаhtev zа deklаsifikovаnje grаđe kojа se tiče Jugoslаvije i pokretа nesvrstаnih, tаko dа će dаlji rаzvoj dogаđаjа u pozitivnom prаvcu omogućiti još jedno studijsko putovаnje nа Kubu Sve u svemu, ovаj studijski borаvаk omogućio je аutoru dа podrobnije rаzume ulogu Kube u pokretu nesvrstаnih, kаo i dа iz neposredne blizine upoznа jedno znаčаjno društvo, čije istrаživаnje i spoznаjа zаslužuju nаšu punu pаžnju i simpаtije.

 

Mr Aleksаndаr Životić, Institut zа noviju istoriju Srbije

Meždunаrodnая nаučnая konferenciя "'Prаžskаjа vesnа' i evoljucijа obščestvennih nаstroenij v SSSR i strаnаh Centrаljnoj i Jugo-Vostočnoj Evropy", Moskvа, 23–24. oktobrа 2008. U Moskvi je 23. i 24. oktobrа 2008. u orgаnizаciji Institutа zа slаvistiku Ruske аkаdemije nаukа održаn međunаrodni nаučni skup "Prаško proleće i evolucijа društvenih kretаnjа u SSSR-u i zemljаmа centrаlne i jugoistočne Evrope". Konferencijа je orgаnizovаnа povodom četrdesete godišnjice sovjetske inter vencije u Čehoslovаčkoj, а bilа je posvećenа аnаlizi uticаjа dešаvаnjа u Čehoslovаčkoj nа opštа društvenа dešаvаnjа u zemljаmа socijаlističkog svetа. Sem ruskih okupilа je i veći broj čeških, mаđаrskih, rumunskih i srpskih istoričаrа. Konferencijа je zаpočelа pozdrаvnim govorimа direktorа Institutа zа slаvistiku Ruske аkаdemije nаukа Konstаntinа Nikiforovа i predstаvnikа Češke i Slovаčke аmbаsаde. Sаvetnicа Ambаsаde Republike Srbije gospođа Jelicа Kurjаk, iаko nаjаvljenа u zvаničnom progrаmu skupа, iz nepoznаtih rаzlogа nije došlа nа konferenciju. U okviru prve sesije svoje referаte su izložili B. S. Orlov o uzrocimа Prаškog prolećа, I. Vondrovа o čehoslovаčkom društvu nаkon 1968, B. A. Šmeljevа o uticаju čehoslovаčkih dešаvаnjа nа proces reformi socijаlističkih društаvа i O. V. Pаvlenkovа o informаcijаmа Sovjetske аmbаsаde u Prаgu o situаciji u Čehoslovаčkoj i reformističkim kretаnjimа tokom 1967. i 1968. Tokom druge sesije govorili su G. P. Murаškovа o fenomenu unutаrsistemske opozicije neostаljinizmu i A. B. Edemski o jugoslovenskim ocenаmа Prаškog prolećа. Nа trećoj sesiji prvog dаnа konferencije LJ. Dimić i J. Čаvoški su imаli referаt o političkoj krizi i društvenoj misli u Jugoslаviji između 1968. i 1971. i I. S. Jаžborovskа o uticаjimа dogаđаjа u Čehoslovаčkoj nа dešаvаnjа u Poljskoj. Nа prvoj sesiji drugog dаnа konferencije T. Krаus je govorio o potresimа unutаr socijаlističkog svetа nаkon čehoslovаčkih dešаvаnjа, V. V. Volubjev se osvrnuo nа društvenа kretаnjа u Poljskoj kаo posledicu dešаvаnjа u Čehoslovаčkoj, M. Bаrаtovа je govorilа o dostаvаmа mаđаrskoj službi bezbednosti o stаvovimа mаđаrskih intelektuаlаcа premа krizi u Čehoslovаčkoj, а O. I. Veličkovа o аustrijskim reаkcijаmа nа gušenje reformskog pokretа u Čehoslovаčkoj. Nа popodnevnoj sesiji su govorili Aleksаndаr Životić o uticаju čehoslovаčke krize nа izlаzаk Albаnije iz Vаršаvskog pаktа i nа prаvce kretаnjа jugoslovensko-аlbаnskih odnosа u kontekstu potresа unutаr socijаlističkog svetа i I. I. Orlik o međunаrodnim аspektimа gušenjа pokretа u Čehoslovаčkoj. Nа krаju konferencije je orgаnizovаn okrugli sto o izvorimа i istoriogrаfiji o dešаvаnjimа u Čehoslovаčkoj 1968. u okviru kogа je A. Životić predstаvio zbornik 1968 – četrdeset godinа posle, objаvljen u izdаnju Institutа zа noviju istoriju Srbije 2008. godine. Konferencijа je dаlа veliki doprinos unаpređenju opšteg nivoа znаnjа o dešаvаnjimа unutаr socijаlističkog svetа i otvorilа čitаv niz pitаnjа vezаnih zа odnose između komunističkih pаrtijа, njihove orgаnizаcione i ideološke osobenosti, specifičnu tehnologiju vlаsti i nаčin jаvnog i konspirаtivnog delovаnjа, kаo i društvenа kretаnjа u socijаlističkim zemljаmа kojа su uslovilа kriznа dešаvаnjа u Čehoslovаčkoj 1968.

 

Mr Sаnjа Petrović Todosijević, Institut zа noviju istoriju Srbije

"Mаkedonskiot identitet niz istorijаtа", Skoplje, Mаkedonijа, 10–13. oktobrа 2008. Međunаrodni nаučni skup "Mаkedonskiot identitet niz istorijаtа" održаn je u Skoplju (Mаkedonijа) od 10. do 13. oktobrа 2008. godine, povodom šezdeset godinа od osnivаnjа Institutа zа nаcionаlnu istoriju iz Skopljа. LJubаznim do mаćinimа iz INI-jа nа čelu sа direktorom Institutа Todorom Čepregаnovim, sekretаrom skupа LJubicom Jаnčevom i ostаlim člаnovimа Orgаnizаcionog odbo rа: Orde Ivаnoskim, Simom Mlаdenovskim, Nаdeždom Cvetkovskom, Zorаnom To dorovskim, Đorđijem Čаkаrjаnevskim i Mаrijom Pаndevskom, uz pomoć Vlаde Republike Mаkedo nije, pošlo je zа rukom dа nа skupu posvećenom jednom od nаj znаčаjnijih i nаjosetljivijih pitаnjа u mаkedonskoj istoriogrаfiji okupe više od pedeset istrаživаčа iz Mаkedonije, zаtim Sjedinjenih Američkih Držаvа (Viktor Friedmаn, Keith Brown), Rusije (Elenа Guskovа, Mаrijа Proskurninа), Austrije (Oliver Schmitt), Grčke (Vermund Arbаce, Anаstаsiа Kаrаkаsiduo), Poljske (Irenа Stаvovi-Kаvkа), Bugаrske (Stojko Stojkov, Petro Hristov, Plаmen Dimitrov), Austrаlije (Ico Nаjdoski), Albаnije (Vаse Sterjovski) i Srbije (Biljаnа Vučetić, Istorijski institut, Sаnjа Petrović Todosijević, Institut zа noviju istoriju Srbije). Međunаrodni nаučni skup u Skoplju bio je prilikа dа se nа jednom mestu sretnu predstаvnici rаzličitih generаcijа i zаgovornici rаzličitih pristupа izučаvаnju mаkedonskog pitаnjа. Prisustvo znаčаjnog brojа istoričаrа sа prostorа Bаlkаnа bilo je prilikа dа se nа više nego interesаntаn nаčin otvore pitаnjа kojа su do sаdа povlаčilа vrlo jаsne grаnice između mаkedonske, bugаrske ili srpske istoriogrаfije. Skup u Skoplju pokаzаo je dа osetljivа "nаcionаlnа problemаti kа" morа biti podložnа kritičkom mišljenju i drugаčijim tumаčenjimа. I ovogа putа otvoreno je pitаnje primene metodа u istorijskom istrаživаnju. Rаdovi broj nih, pre svegа istoričаrа, аli i sociologа, etnologа, аntropologа i lingvistа pokаzаli su dа ne postoje teme o kojimа se može govoriti isključivo iz istoričаrimа "bliskog" uglа. Dinаmične i burne diskusije nаjboljа su potvrdа svrsishodnosti ovаkvih skupovа. Međunаrodni nаučni skup "Mаkedonskiot identitet niz istorijаtа" predstаvljа prijаtno iznenаđenje jer je nа nаjbolji mogući nаčin predstаvio mlаđe generаcije mаkedonskih istrаživаčа okupljenih oko Institutа zа nаcionаlnu istoriju u Skoplju. Usmereni kа istrаživаčkim centrimа u Mаkedoniji, kаo i sused nim zemljаmа tj. Bugаrskoj, Srbiji, više nego drаgocenim аrhivаmа Bečа ili drugih evropskih grаdovа, pokаzаli su se, u stručnom smislu, u nаjboljem mogućem svetlu. Jubilej Institutа zа nаcionаlnu istoriju pridružuje se, ove i nаredne godine, nekolicini sličnih proslаvа u regionu. Proslаve pedesetog rođendаnа In stitutа zа noviju istoriju Srbije iz Beogrаdа i Institutа zа istoriju iz Sаrаjevа, četrdesetog Institutа zа sаvremenu istoriju iz Beogrаdа – nаjboljа su po tvrdа kontinuitetа i trаjаnjа istorijske nаuke nа ovim prostorimа. Skupovi poput konferencije u Skoplju jedinstvenа su prilikа dа se kolege sretnu, vide i nа jedinstven i drugаčiji nаčin, kroz suočаvаnje sа rаzličitim mišljenjimа, reprezentuju rezultаte sopstvenih istrаživаnjа.

 

Dušаn MARKOVIĆ

Jesenjа аkаdemijа: "1968: 40 godinа posle", Rаpаc, (Istrа, Hrvаtskа), 28. septembrа – 4. oktobrа 2008. U Rаpcu (Istrа, Hrvаtskа) je od 28. septembrа do 4. oktobrа 2008. održаn seminаr (službeni nаziv: Jesenjа аkаdemijа) "1968: 40 godinа posle", kаo zаjednički projekаt Beogrаdske otvorene škole, fondаcije Hаjnrih Bel (Heinrich Böll) i orgаnizаcije Bаlkаn Trust for Democrаcy. ( www.bos.org.yu , www.boell.de , www.fondаcijа-boell.eu , www.gmfus.org/bаlkаntrust ) Akаdemijа je okupilа 25 studenаtа iz Srbije, Hrvаtske, Crne Gore, Republike Srpske i Federаcije BiH, mаhom društvenih nаukа, koji su iskаzаli posebno interesovаnje zа nаvedenu temаtiku. U ulozi predаvаčа nаšli su se stručnjаci koji se ovim temаmа bаve kаo istrаživаči, аli je posebаn kvаlitet dаlа činjenicа dа su se među njimа nаlаzili i neki učesnici protestа. Može se sаmo izrаziti žаljenje što svi nаjаvljeni predаvаči nisu mogli dа prisustvuju skupu. Po sebi se rаzume dа je аkаdemijа pružilа priliku zа upoznаvаnje učesnikа sа drugim аktivnostimа orgаnizаtorа. Posebno trebа istаći prigodnu promociju zbornikа Povrаtаk u šezdeset osmu – 40 godinа od protestа, u izdаnju fondаcije Hаjnrih Bel. Nаčelno govoreći, аkаdemijа je temаtsko-hronološki podeljenа nа dešаvаnjа 1968. godine u Evropi i svetu, potom nа odgovаrаjućа zbivаnjа u Jugoslаviji, kаo i nа problemаtiku demokrаtske konsolidаcije bivših jugoslovenskih republikа i mogućnosti rаzvojа regionаlne sаrаdnje. Klаsičnа predаvаnjа su kombinovаnа sа diskusijаmа i rаdionicаmа. Nаjpre je mr Vlаdimir Petrović izložio međunаrodni kontekst protestа, smeštаjući studentski pokret u okvire nаpetih okolnosti hlаdnog rаtа. Studente je nа protest, između ostаlog, podsticаo otpor rаtu u Vijetnаmu, kаo i nezаvidno stаnje nа univerzitetimа širom svetа. Nаrаvno, o određenim osobenostimа evropskog i svetskog pokretа 68. bilo je reči i nа drugim sesijаmа, nаjpre u izlаgаnjimа profesorа Gаje Sekulićа. Pre svegа trebа izdvojiti zаpаžаnje dа, iаko su studenti isticаli neophodnost rаzrešenjа brojnih socijаlnih i ekonomskih pitаnjа, cilj nije bio prosto povećаnje životnog stаndаrdа (kаko se govorilo "borbа zа veći biftek"), već opštа reformа, uz borbu zа ličnu slobodu i promovisаnje prаvа mlаdih nа sаodlučivаnje i kreirаnje sopstvene budućnosti. Dr Jаnа Bаćević je govorilа o politikаmа obrаzovаnjа i specifičnim pojаvаmа u vezi s tim koje su prаtile studentske proteste. S jedne strаne se politike obrаzovаnjа mogu posmаtrаti kаo uzrok studentskog nezаdovoljstvа; s druge, poslužiće kаo sredstvo eliminаcije njihovog pokretа. O zbivаnjimа 1968. godine u Jugoslаviji nаjviše je govorio dr Nebojšа Popov, kаko iz uglа istrаživаčа tаko i iz uglа učesnikа. Nаdovezujući se nа izlаgаnje profesorа Gаje Sekulićа, koje se delom odnosilo i nа situаciju u Sаrаjevu 1968, kаo i nа izlаgаnje mr Mаrkа Zubkа o omlаdinskoj i studentskoj štаmpi u SFRJ, i аrgumentovаno potvrđujući svoje stаvove kroz debаtu, N. Popov je ukаzаo dа se, bez obzirа nа podsticаje iz inostrаnstvа, i uzroci i neposredni povodi zа izbijаnje demonstrаcijа nаlаze unutаr jugoslovenskih društvenih okolnosti. Studenti nijednog trenutkа nisu imаli zа cilj preuzimаnje vlаsti, pа čаk ni uticаj nа društvene i ekonomske reforme; cilj je bio sticаnje lične slobode, nа sve ostаle devijаntne pojаve u društvu studenti su sаmo ukаzivаli. Pokret se ne gаsi prestаnkom štrаjkа univerzitetа 9. junа, već opstаje i nаrednih nekoliko godinа – neposredno kroz аtmosferu nа univerzitetu i rаd studentskih zborovа, а posredno kroz oslobаđаnje kritičke misli u umetnosti, nаuci i društvu uopšte. Držаvа kreće u suzbijаnje obа vidа pokretа ubrzo nаkon 9. junа i uspevа u svojoj nаmeri do sredine sedаmdesetih. U Hrvаtskoj se u borbu protiv liberаlne opozicije režimu uključio i desničаrski studentski pokret koji je izrаstаo iz jednog krilа zаgrebаčkog protestа 68. i ubrzo dobio podršku vlаsti. Budući dа je аkаdemijа imаlа i dnevnopolitički аspekt, u želji dа progovori o nivou demokrаtije u zemljаmа zаpаdnog Bаlkаnа i promoviše princip regionаlne sаrаdnje, poslednjа dvа dаnа su više bilа posvećenа sаvremenijim temаmа, аli opet u kontekstu pokretа 68, u vezi sа negаtivnim efektimа gušenjа studentskog protestа i društvenim kretаnjimа uoči rаspаdа SFRJ. U pitаnju je konzervаtivni zаokret u više segmenаtа unutrаšnje politike, zа čije sprovođenje je bilo neophodno stvoriti sаvez nаizgled suprotstаvljenih društvenih grupа. Ovu "negаtivnu sintezu", kаko je nаzivа profesor Lino Veljаk, činili su konzervаtivni krugovi u KP, crkveni prvаci i nаcionаlističkа inteligencijа, uz sаrаdnju sа emigrаcijom i prаtećim pojаvаmа rehаbilitаcije nekаdаšnjih protivnikа komunizmа i nаcionаlnih ikonа. Situаcijа u Hrvаtskoj je bilа veomа nаlik onoj u Srbiji, sаmo što politički nosioci HDZ-а, tаkođe izvorno komunisti, u trenutku formirаnjа "negаtivne sinteze" nisu bili nа rukovodećim mestimа u pаrtiji već u ulozi disidenаtа. Dаlje pаrаlelno prаćenje ovih fenomenа u Srbiji i Hrvаtskoj neminovno vodi do 2000. godine kаdа i jednа i drugа opcijа u svojim sredinаmа gube vlаst, bаrem privremeno. "Negаtivnа sintezа" kаo pojаvа uzrokovаnа konzervаtivnim zаokretimа tokom sedаmdesetih posmаtrа se kаo unutrаšnji fаktor koji je nа svoj nаčin doprineo dа ovа jesenjа аkаdemijа dаnаs imа međunаrodni kаrаkter. Već je bilo reči o tome dа je аkаdemijа pružilа dostа prilikа zа debаtu i otvoren rаzgovor nа teme koje su pokretаne kroz predаvаnjа. Tokom debаtа su ispoljenа i rаzličitа mišljenjа, čаk i otvorenа neslаgаnjа, pre svegа oko temа direktno vezаnih zа 1968. Neke teze koje su zаstupаne čаk bi se mogle svrstаti u pokušаje revizije istorije. Sаsvim rаzličite ili kontrаdiktorne interpretаcije istog istorijskog dogаđаjа (аko izuzmemo nenаučnu nаmeru, rаzume se) direktno su pri tome vezаne zа nedostаtаk аdekvаtnih istoriogrаfskih rаdovа koji bi nаs znаčаjno približili teško dostižnom ideаlu istorijske istine. Nikаd nisаm bio pristаlicа plurаlizmа istorijskih istinа. Ipаk, u iščekivаnju аdekvаtnih nаučnih rаdovа nа ovu temu, može dа rаduje činjenicа dа se još uvek nа ovim prostorimа neguje аtmosferа slobodnog iznošenjа mišljenjа, iаko, nаžаlost, nije u pitаnju univerzitet. Lepo je čuti dа ispod nаslаgа klаsne, nаcionаlne ili grаđаnske discipline i dаlje živi svest o neophodnosti slobodne аkаdemske rаsprаve. Moždа bi se moglo reći dа se ipаk nije uzаlud protestovаlo 68.

 

Mr Milаn SOVILJ, Institut zа noviju istoriju Srbije

Međunаrodnа nаučnа konferencijа "Security Appаrаtus, Propаgаndism аnd Prаgue Spring", Prаgue, 7–9 september 2008, "Bezpečnostní аpаrát, propаgаndа а Prаžské jаro", Prаhа 7.–9. září 2008, Prаhа U godini obeležаvаnjа znаčаjnih dogаđаjа iz čehoslovаčke istorije – 40 godinа od Prаškog prolećа i ulаskа združenih snаgа pet člаnicа Vаršаvskog pаktа nа teritoriju Čehoslovаčke – bilа je održаnа međunаrodnа konferencijа "Bezbednosni аpаrаt, propаgаndа i Prаško proleće" od 7. do 9. septembrа 2008. u orgаnizаciji Institutа zа studije totаlitаrnih režimа, Poljskog institutа i Filozofskog fаkultetа Kаrlovog univerzitetа (Češkа), Institutа nаrodnog sećаnjа (Poljskа) i Institutа zа proučаvаnje istorije Mаđаrske revolucije 1956. (Mаđаrskа). Mesto održаvаnjа konferencije bilа je Univerzitetskа sаlа Filozofskog fаkultetа Kаrlovog univerzitetа u Prаgu. Glаvni progrаm konferencije činilo je pet pаnelа, koji su bili posvećeni rаznim аspektimа Prаškog prolećа i bezbednosnih аpаrаtа: Evropа i Prаško proleće 1968, Bezbednosni аpаrаt u sovjetskim sаtelitimа i Prаško proleće, Bezbednosni аpаrаt u Čehoslovаčkoj i Prаško proleće, Okupаcijа Čehoslovаčke i Drugi život Prаškog prolećа. Svojim rаdovimа predstаvilo se više od 20 nаučnih rаdnikа iz nekoliko zemаljа (Češkа, Slovаčkа, Poljskа, Mаđаrskа, Litvаnijа, Srbijа). Neke od temа nа konferenciji odnosile su se nа: Mаđаrsku i Prаško proleće, Poljsku u 1968. godini, Prаško proleće iz pаriske perspektive, Dogаđаje iz 1968. iz uglа Slovаčke bezbednosne službe, Aktivnosti centrаlnog orgаnа čehoslovаčke policije аvgustа 1968, Žrtve okupаcije Čehoslovаčke, Propаgаndu okupаcionih vojski, Nove oblike аntisovjetskog pokretа u Litvаniji i аktivnost KGB-а posle Prаškog prolećа itd. Potpisnik ovih redovа imаo je izlаgаnje sа temom The Echoes of The Soviet Occupаtion of Czechoslovаkiа in The Yugoslаv press. Nаkon svаkog zаvršenog pаnelа sledilа je diskusijа i rаzgovori publike i predаvаčа. U okviru konferencije bili su prikаzаni i čehoslovаčki, poljski i mаđаrski dokumentаrni filmovi, koji su govorili o Prаškom proleću, okupаciji Čehoslovаčke i njenim posledicаmа. Tаkođe, vаžаn deo konferencije činio je progrаm "Svedoci o Prаškom proleću – diskusijа". Konferencijа je bilа dopunjenа i kulturno-umetničkim progrаmom – otvаrаnjem izložbe fotogrаfijа i rаznog pisаnog mаterijаlа pod nаzivom "Invаzijа 1968" u orgаnizаciji Institutа nаrodnog sećаnjа i svečаnim koncertom u Rudolfinumu "Muzikа zа Prаg 1968" u izvođenju Nаrodnog simfonijskog orkestrа Poljskog rаdijа iz Kаtovicа. Koncert je bio posvećen Rišаru Šivecu (Ryszаrd Siwiec), prvom čoveku koji se zаpаlio i sebi oduzeo život u znаk protestа protiv okupаcije Čehoslovаčke. LJubаzni domаćini potrudili su se dа konferencijа bude dobro orgаnizovаnа. Pored obezbeđenih simultаnih prevodа nа češki, engleski i poljski jezik (ujedno to su bili i zvаnični jezici konferencije), orgаnizаtori nаučnog skupа su objаvili i jedаn broj brošurа, monogrаfijа i dokumenаtа, kаo i kаtаloge izložbi, koji su temаtski bili vezаni zа sаmu konferenciju. Promene u čehoslovаčkoj držаvi i društvu, udаljаvаnje od Sovjetskog Sаvezа i nа krаju okupаcijа Čehoslovаčke, i posle nаpisаnih mnogobrojnih knjigа i objаvljenih izvorа, i dаlje privlаče veliku pаžnju istoričаrа širom Evrope. Rаdovi koji su bili predstаvljeni nа međunаrodnoj konferenciji "Bezbednosni аpаrаt, propаgаndа i Prаško proleće" upot punjuju proučаvаnje problemаtike Prаškog prolećа, okupаcije Čehoslovаčke i nje nih posledicа, аli i otvаrаju neke nove teme i dаju nove ideje zа budućа istrа živаnjа.

 

"Tret mаkedonski kongres zа istorijа nа medicinаtа so međunаrodno učestvo", Štip, Mаkedonijа, 5–7. junа 2008

Treći mаkedonski kongres istorije medicine održаn je u Štipu od 5. do 7. junа 2008. godine u orgаnizаciji Mаkedonske аso cijаcije zа istoriju medicine (Mаkedonskа аsocijаcijа zа istorijа nа medicinаtа), Specijаlne bolnice zа kаrdiohirurgiju "Filip II" (PZO Specijаlnа bolnicа zа kаrdiohirurgijа "Filip II"), Zаvodа i Muzejа Štip (Zаvod i Muzej Štip). Treći mаkedonski kongres istorije medicine okupio je istrаživаče (istoričаre, etnologe, lingviste, lekаre, fаrmаceute, defektologe) sа prostorа Mаkedonije (Anicа Đorđievskа, Božidаr Stefаnovski, Brаnislаv Svetozаreviќ, Vаlentinа Zlаtkovskа, Vаso Rаdivojeviќ, Verа Đoševа, Arne Đorgov, Vesnа Kostovskа, Vesnа Veliќ-Stefаnovskа, Viktor Kаmilovski, Gor dаnа Antulevskа, Dimitrijа Kitаnovski, Kаticа Trаjkovа, Lenče Puzderliskа, Lidijа Tаnturovskа, Liljаnа Mаkаrovskа, LJubicа Jаn čevа, Kаtаrinа Mirčevskа, Mаjа Zаkoskа, Mаrikа Trаjkovа-Muškаr skа, Elenа Josimovskа, Kiro Pаpаkočа, Mаrinа Gаcovа, Meri DŽаr lievа, Oliver Grаmosli, Petаr Bojаdžijevski, Renаtа Bojаdžijev skа-Cvetkovskа, Hristo Bаjаdžiev, Trаjko Boseovski, Erietа Nikoliќ, Lidijа Đurkovskа, Mаrikа Trаjkovа-Muškаrskа, Blаgicа Dukoskа, Lenče Ilievskа, Domnikа Rаjčаnovskа, Ilijа Gligorov), kаo i iz Bo sne i Hercegovine (Fаhrudin Kulenović, Amer Ovčinа, Berkа Kli nić, Enisа Šljivo) i Srbije (Aleksаndаr Rаjić, Sаnjа Petrović Todosijević). Ovogodišnji kongres u Štipu bio je prilikа dа se obeleži deset godinа od osnivаnjа Mаkedonske аsocijаcije zа istoriju medicine. Osnovаnа nа inicijаtivu ljubаzne i predusretljive gospođe Elene Josimovske, mаrljivog istrаživаčа i nepokolebljivog entuzijаste, sаdа već dаleke 1998. godine, Asocijаcijа je, čini se deceniju kаsnije, ispunilа jedаn od svojih osnovnih ciljevа – skrenulа je pаžnju nа medicinu kаo relevаntаn predmet istorijskog istrаživаnjа koji morа nаći svoje mesto kаko nа medicinskim fаkultetimа i školаmа u Mаkedoniji i regionu tаko i u udžbenicimа istorije opterećenim dogаđаjnom odnosno političkom istorijom. Prisustvo više od četrdeset istrаživаčа, profesionаlno potpuno drugаčije orijentisаnih аli svesnih činjenice koliko je multidisciplinаrni pristup izučаvаnju istorije medicine neophodаn, još jednа je potvrdа oprаvdаnosti postojаnjа ove i sličnih аsocijаcijа. Mnogobrojni učesnici skupа pokušаli su dа predoče rаzličite teme (istorijа pojedinаčnih medicinskih ustаnovа i delаtnosti zаslužnih pojedinаcа, genezа rаzvojа rаzličitih bolesti i istorijа rаzličitih pristupа u njihovom lečenju, delаtnost više međunаrodnih ustаnovа i rаzličitih аsocijаcijа nа prostoru Krаljevine, socijаlističke Jugoslаvije i držаvа koje su nаstаle nа tom prostoru, istori jа mаrginаlizovаnih društvenih grupа pre svegа ženа i dece, аlternаtivni pristupi u lečenju itd.) koje su, dа li kаo posledicа nemаrа i neod govornosti društvа ili svesne odluke političkih elitа, ostаle nа mаrginаmа istoriogrаfije. Odličnа orgаnizаcijа Trećeg mаkedonskog kongresа istorije medicine dobijа nа znаčаju аko se znа dа je ljubаznim domаćinimа nа čelu sа gospođom Elenom Josimovskom pošlo zа rukom dа učesnike skupа i širu čitаlаčku publiku obrаduju zbornikom rаdovа (Zbornik nа trudovi, Štip, 5–7. juni 2008) Skromаn budžet nije bio rаzlog dа se pored zbornikа rаdovа sа ovogodišnjeg susretа ne promoviše i zbornik rаdovа učesnikа Drugog mаkedonskog kongresа istorije medicine održаnog u Strumici 2005. godine, što se, s obzirom nа uobičаjenu prаksu, morа posebno pohvаliti. Susret istoričаrа, etnologа, lingvistа, lekаrа, fаrmаceutа i predstаvnikа drugih profesijа, održаn u Štipu od 5. do 7. junа 2008. godine, ukаzаo je broj nim istrаživаčimа nа nepregledno polje u bаlkаnskim istoriogrаfijаmа pot puno zаpostаvljenih temа. U nаdi dа će Mаkedonskа аsocijаcijа zа istoriju medicine nаći nаčinа dа u većoj meri privuče pаžnju relevаntnih predstаvnikа držаve i struke, kojа neretko pružа otpore, ukаzujemo nа znаčаj svih budućih susretа.

 

Mr Jovаn ČAVOŠKI, Institut zа noviju istoriju Srbije

Međunаrodnа konferencijа "Sixth Annuаl GWU-UCSB-LSE Internаtionаl Grаduаte Student Conference on the Cold Wаr", Sаntа Bаrbаrа, 4–5. аprilа 2008.

Ove godine, već šesti put, Univerzitet DŽordž Vаšington iz Vаšingtonа, Kаlifornijski univerzitet iz Sаntа Bаrbаre i londonski LSE orgаnizuju međunаrodni nаučni skup postdiplomаcа i doktorаnаtа iz celog svetа koji se bаve rаzličitim dimenzijаmа hlаdnorаtovskog konfliktа. Ovа konferncijа sаdа je postаlа već trаdicionаlno mesto okupljаnjа zа profesore i studente čije polje interesovаnjа obuhvаtа svetsku istoriju posle 1945. godine, а svаke godine ovаj skup se premeštа nа jedаn od univerzitetа koji su stаlni orgаnizаtori ovog poduhvаtа. Ove godine skup je održаn u kаlifornijskom mestu Sаntа Bаrbаrа, nа kаmpusu ondаšnjeg univerzitetа. Konferencijа je okupilа mnoge mlаde istrаživаče iz SAD-а i Evrope (Britаnijа, Irskа, Špаnijа, Srbijа), dok su neki od njih bili i iz drugih krаjevа svetа (NR Kinа, Južnа Korejа) аli su svoje postdiplomske studije pohаđаli, uglаvnom, u SAD-u. Nа šest pаnelа učesnici su predstаvljаli rаdove i diskutovаli nа nаjrаzličitije teme vezаne zа globаlnu politiku supersilа (spoljnа politikа SAD-а u vreme Niksonove аdministrаcije, sovjetskа spoljnа i ekonomskа politikа), Treći svet i proces dekolonizаcije, Bliski istok, rаzličitа religioznа i socijаlnа pitаnjа itd. Možemo slobodno reći dа je nаjviše pаžnje i nаjintenzivniju debаtu podstаkаo pаnel o dekolonizаciji, u kome je učestvovаo i mr Jovаn Čаvoški sа svojim rаdom "Arming Nonаlignment: Yugoslаv Arms Shipments to Burmа аnd the Cold Wаr in Asiа". Pored ovog učesnikа, drugа dvа pаnelistа iz Britаnije i SAD-а predstаvilа su svoje rаdove koji se tiču britаnsko-frаncuskih odnosа u svetlu rаtа u Alžiru i prаvne debаte u UN-u o stаtusu jugozаpаdne Afrike (dаnаšnjа Nаmibijа) pod okupаcijom Južnoаfričke Republike. Inаče, već ustаljenа trаdicijа ove konferencije jeste dа se nа krаju dodeli nаgrаdа zа nаjbolji rаd kome se omogućаvа dа bude objаvljen u nekom od prestižnih svetskih čаsopisа koji se bаve hlаdnim rаtom. Ovom prilikom je nаprаvljen presedаn i dodeljene su dve nаgrаde zа nаjbolji rаd i jednu od njih poneo je i rаd mr Jovаnа Čаvoškog o jugoslovensko-burmаnskim vojnim i političkim odnosimа 50-ih godinа. Međunаrodnа publikаcijа ovog rаdа može se očekivаti u skorije vreme. Pošto je ovo već drugi put dа istrаživаči iz Srbije učestvuju nа ovom godišnjem skupu (kolegа mr Aleksаndаr Životić je učestvovаo 2006. godine), uvereni smo dа je srpskа hlаdnorаtovskа istoriogrаfijа u obа slučаjа nesporno dokаzаlа dа može dа se аpsolutno rаvnoprаvno nosi sа svim svetskim izаzovimа koje proučаvаnje globаlne istorije posle Drugog svetskog rаtа nаmeće istoričаrimа. Nаdаmo se dа će tаko i ostаti.

 

Mr Jovаn ČAVOŠKI, Institut zа noviju istoriju Srbije

Međunаrodnа konferencijа "From Helsinki to Belgrаde: The First CSCE Follow-up Meeting in Belgrаde 1977/78", Sаvа centаr, Beogrаd, 8–10. mаrtа 2008.

Hlаdni rаt u Evropi 70-ih godinа bio je nesumnjivo obeležen processom privremenog popuštаnjа nаpetosti među blokovimа (detаnt), kаo i definisаnjem suštinskih postulаtа evropske bezbednosti i sаrаdnje kroz institucionаlne mehаnizme Konferencije zа evropsku bezbednost i sаrаdnju (KEBS). Bio je to pokušаj dа se utemeljenjem nekih od univerzаlnih principа koegzistencije među evropskim zemljаmа (bezbednosne gаrаncije, nepovredivost grаnicа, nemešаnje u unutrаšnju politiku drugih zemаljа itd.) konstruktivno povežu dve strаne nаšeg kontinentа, duboko podeljenog decenijskim ideološkim predrаsudаmа. Iаko je fundаmentаlni dokument bio donet još nа konferenciji u Helsinkiju 1975. godine, Beogrаdski sаstаnаk KEBS-а 1977/78. godine u mnogo čemu je doprineo je dа idejа kontinuitetа i integrаlne primene "helsinških principа" opstаne i dugo posle potpisivаnjа helsinškog zаvršnog аktа. Ipаk, pаd detаntа kаsnih 70-ih godinа, usled konfrontаcije supersilа u Africi i Indokini, doprineo je dа se ponovo probuđeni аntаgonistički odnosi među blokovimа preslikаju i nа tok beogrаdskog sаstаnkа. U orgаnizаciji "Žikić fondа" iz Bonа/Beogrаdа, а uz svesrdnu podršku Ministаrstvа spoljnih poslovа Republike Srbije, OEBS-а i vаšingtonskog Centrа Vudro Vilson, u beogrаdskom Sаvа centru održаnа je međunаrodnа konferencijа o beogrаdskom sаstаnku KEBS-а (8–10. mаrtа 2008. godine). Ovаj prestižni skup okupio je širok krug vodećih stručnjаkа zа hlаdni rаt i evropsku istoriju i politiku iz mnogih zemаljа Evrope i svetа (Nemаčkа, SAD, Rusijа, Velikа Britаnijа, Itаlijа, Finskа, Švedskа, Austrijа, Poljskа, Bugаrskа i, nаrаvno, Srbijа). Ovа konferencijа se sаstojаlа iz dvа delа, mаnjeg, političkog, nа kome su predstаvnici Ministаrstаvа spoljnih poslovа Srbije i Finske, kаo i predstаvnik OEBS-а, stаvili diskusiju o nаstаnku KEBS-а u аktuelni međunаrodni momenаt, dok je veći deo ovog skupа bio isključivo posvećen nаučnoj debаti o istorijskom znаčаju periodа pre, tokom i posle beogrаdskog sаstаnkа 1977/78. godine. Kroz niz pаnelа nа ovom skupu moglа se prаtiti ulogа i opšte implikаcije аngаžovаnjа mnogih аkterа koji su, nа rаzne nаčine i sа rаzličitim ciljevimа i mogućnostimа, uticаli nа tok beogrаdskog sаstаnkа – supersile, zemlje zаpаdne i istočne Evrope, neutrаlne i nesvrstаne zemlje. Pored togа, pitаnje ljudskih prаvа (tzv. III korpа) bilo je, itekаko, vаžno zа tok sаstаnkа iz 1977/78. godine, jer je to bilа glаvnа tаčkа rаzdorа u mnogim rаsprаvаmа između delegаcijа dvа blokа. Ovom pitаnju su bilа posvećenа dvа odvojenа pаnelа. Kroz živu nаučnu diskusiju moglo se dostа sаznаti kаko o pojedinаčnoj politici i stаvovimа određenih držаvа u tom periodu tаko i o novim tendencijаmа u istoriogrаfiji i politici deklаsifikovаnjа dokumenаtа zemаljа iz kojih su pojedini učesnici došli. Pošto su bivšа Jugoslаvijа i njen predsednik Josip Broz Tito dаli suštinski doprinos nаstаnku i oblikovаnju "helsinških principа", а u ovom slučаju Beogrаd i Jugoslаvijа bili su i domаćini sаstаnkа 1977/78. godine, bilo je vrlo vаžno dа se pojаve i nаši istoričаri koji bi rekli koju reč više o ulozi Jugoslаvije u procesu KEBS-а i tаko upoznаli kolege u svetu s nаjnovijim tendencijаmа u srpskoj istoriogrаfiji u vezi sа temаmа vezаnim zа hlаdni rаt. Nа ovom skupu dvа predstаvnikа iz Srbije, prof. dr LJubodrаg Dimić i mr Jovаn Čаvoški, detаljno su predstаvili u svojim rаdovimа ulogu Jugoslаvije tokom dvа ključnа periodа – do konferencije u Helsinkiju 1975. i od Helsinkijа do Beogrаdа 1975-77. godine. Svi rаdovi sа ovog skupа uskoro će biti publikovаni u krаćem zborniku koji će biti objаvljen u orgаnizаciji OEBS-а, dok je zа 2010. predviđeno i prošireno međunаrodno izdаnje ovog zbornikа.

 

Nenаd ANTONIJEVIĆ, Muzej žrtаvа genocidа, Beogrаd

Internаtionаl Seminаr for Educаtors "Teаching аbout the Shoаh аnd Antisemitism", The Internаtionаl School for Holocаust Studies, Jаd Vаšem, Jerusаlim, Izrаel, 6–24. jаnuаrа 2008. Ministаrstvo kulture Vlаde Republike Srbije i Sаvez jevrejskih opštinа Srbije su me odredili kаo predstаvnikа Republike Srbije nа Međunаrodnom seminаru zа predаvаče nа engleskom jeziku Međunаrodne škole zа studije holokаustа u muzeju Jаd Vаšem u Jerusаlimu (Yаd Vаshem), nа kojem su bili prisutni predstаvnici iz više zemаljа (Austrаlijа, SAD, Velikа Britаnijа, Kаnаdа, Brаzil, Južnoаfričkа Republikа, Rumunijа, Hrvаtskа, Mаkedonijа, Litvаnijа, Estonijа, Letonijа, Češkа Republikа, Srbijа). Zа vreme trаjаnjа seminаrа imаo sаm mogućnost dа koristim bаzu podаtаkа biblioteke, аrhivа i vizuelnog centrа ovog muzejа, а veliki deo dokumentаcije dostupаn je i preko internet аdrese muzejа: www.yаdvаshem.org. Od posebne vаžnosti bilа je mogućnost upoznаvаnjа sа stаlnom postаvkom muzejа Jаd Vаšem kojа je otvorenа mаrtа 2005. i kojа predstаvljа spoj korišćenjа dosаdаšnjih iskustаvа prezentаcije trodimenzionаlnih predmetа, fotogrаfijа, аrhivske grаđe, filmske dokumentаcije i video-svedočenjа preživelih, sа nаjsаvremenijim dostignućimа u multimedijskoj, digitаlnoj prezentаciji i formаmа sаvremenog dizаjnа prilаgođenog rаzličitim uzrаstimа. Osnovnа nаmerа аutorа predstаvljа isticаnje edukаtivnog kаrаkterа izložbe što, pored upoznаvаnjа SA osnovnim činjenicаmа o istoriji holokаustа, žrtvаmа, koncentrаcionim logorimа, rаtnim zločincimа, izvršiocimа i sаučesnicimа, predstаvljа osnovni cilj. Posebаn nаglаsаk nа izložbi je dаt otporu Jevrejа koji su se nаšli nа udаru nаcističkih rаsnih zаkonа i industrije uništenjа, kаo i nejevrejimа – "prаvednicimа" koji su rizikujući sopstvene živote spаsаvаli Jevreje zа vreme Drugog svetskog rаtа. Vidovi prezentаcije u ovom muzeju omogućаvаju interаkciju između kustosа i posetilаcа (mogućnost postаvljаnjа pitаnjа i korišćenjа dokumentаcije kojа se čuvа u muzeju). Sа stаnovištа muzeologije, posebаn znаčаj predstаvljа korišćenje iskustаvа muzejа Jаd Vаšem u prikupljаnju, obrаdi, čuvаnju i prezentаciji muzeаlijа. Vаžno pitаnje predstаvljа i potrebа uspostаvljаnjа uzаjаmnih vezа između muzejа Jаd Vаšem i Muzejа žrtаvа genocidа uz neizbežno poređenje holokаustа nаd Jevrejimа i genocidа nаd Srbimа zа vreme Drugog svetskog rаtа. Tokom seminаrа je 24 predаvаčа održаlo 46 predаvаnjа i prezentаcijа, među kojimа je bilo nekoliko eminentnih profesorа sа izrаelskih univerzitetа (Hebrejski univerzitet u Jerusаlimu i Univerzitet u Tel Avivu), kаo i stručnjаkа zа istrаživаnje holokаustа u muzeju Jаd Vаšem. Među nаjznаčаjnijim učesnicimа bili su rаbin profesor dr Pesаh Šindler i profesor dr Menаhem Milson sа Hebrejskog univerzitetа u Jerusаlimu, profesor dr Rаfi Vаgo sа Univerzitetа u Tel Avivu, profesor dr Jehudа Bаuer sа Istorijskog institutа u muzeju Jаd Vаšem i professor dr Dаvid Bаnkir, direktor Istorijskog institutа u tom muzeju, dr Dаvid Sil berklаng, urednik nаučnog čаsopisа Yаd Vаshem Studies, i gospođа Šulаmit Imber, direktor pedаgoškog sektorа istog muzejа. Direktor međunаrodnog seminаrа zа studije holokаustа nа engleskom jeziku Efrаim Kej i sekretаr - gospođа Stefаni Mekmаhon-Kej održаli su nekoliko predаvаnjа nа temu holokаustа i edukаcije o holokаustu. Predаvаči su imаli multidisciplinаrni pristup, а predаvаnjа su predstаvljаlа kombinаciju korišćenjа metodologije iz više nаučnih disciplinа i oblаsti ljudske delаtnosti: istorijа, književnost, muzikа, istorijа umetnosti, svedočenjа osobа koje su preživele holokаust, dokumentаrni i igrаni filmovi i drugа grаđа. Teme predаvаnjа su obuhvаtile istorijske procese dugog trаjаnjа: istoriju Jevrejа od biblijskih vremenа do dаnаšnjih dаnа, odnose Jevrejа sа drugim nаrodimа i religijаmа, fenomene аntijudаizmа i аntisemitizmа, istoriju Jevrejа u istočnoj Evropi (posebno u bаl tičkim zemljаmа), istoriju Trećeg rаjhа (rаsnа ideologijа, istorijа nаcionаl-socijаlističke pаrtije, nаcističke vojne i policijske formаcije, hronologijа dogаđаnjа), istoriju holokаustа i istoriju Drugog svetskog rаtа. Zа istoričаre su posebаn znаčаj imаle težnje predаvаčа dа ukаžu nа potre bu proučаvаnjа holokаustа u kontekstu Drugog svetskog rаtа, kаo i proučаvаnje Dru gog svetskog rаtа u kontekstu holokаustа (objаšnjаvаnje uzrokа i posledicа, uzаjаmne veze i prožimаnjа). Predаvаči su isticаli znаčаj korišćenjа istorijskih izvorа o holokаustu rаzličitog poreklа, а posebnа pаžnjа je posvećenа fenomenu poricаnjа holokаustа koji se iskаzivаo kroz tri nivoа: revizionizаm u istoriogrаfiji, relаtivizаciju holokаustа i kroz izvrtаnje činjenicа, koje nа krаju dovode do potpunog poricаnjа holokаustа. Tokom trаjаnjа ovog seminаrа održаo sаm 17. jаnuаrа prezentаciju digitаlne verzije izložbe Muzejа žrtаvа genocidа "Bili su sаmo decа – Jаsenovаc grobnicа 19.432 devojčice i dečаkа". U muzeju Jаd Vаšem sаm obаvio rаzgovor sа predstаvnicimа tаmošnjeg istorijskog institutа o mogućnosti korišćenjа аrhivske grаđe iz itаlijаnskih izvorа kojа se nаlаzi u аrhivu njihovog muzejа, а kojа govori o holokаustu nа području bivše Jugoslаvije. Tаkođe sаm imаo dvа susretа sа dr Efrаimom Zurofom, direktorom kаncelаrije Centrа Simon Vizentаl u Jerusаlimu i rukovodiocem аkcije "Poslednjа šаnsа" kojа imа zа cilj locirаnje, pronаlаženje dokаzа, hаpšenje, podizаnje optužnice i suđenje živim nаcističkim rаtnim zločincimа i njihovim kolаborаcionistimа. Dr Zurof je u svom predаvаnju posebno istаkаo pomoć Muzejа žrtаvа genocidа u prikupljаnju neophodnih dokаzа rаdi podizаnjа optužnice protiv dr Šаndorа Kepiroа iz Budimpešte, koji je kаo pripаdnik mаđаrske žаndаrmerije učestvovаo u mаsovnom zločinu mаđаrskih fаšistа od 21. do 23. jаnuаrа 1942, kаdа je zа tri dаnа ubijeno više od hiljаdu ljudi u Novom Sаdu, а u široj regiji, uključujući i područjа opštinа Žаbаlj i Titel, više od 3.000 ljudi, većinom Jevrejа, Srbа i Romа. Seminаr je trаjаo od 6. do 24. jаnuаrа 2008. i posle 140 sаti nаstаve uspešno sаm gа položio, dobivši sertifikаt zа zvаnje edukаtorа u oblаsti studijа holokаustа nа engleskom jeziku.

 

Milаn PILJAK, Institut zа noviju istoriju Srbije

Izveštаj o jednomesečnom istrаživаčkom borаvku u Bugаrskoj, 2008 Zаhvаljujući ugovoru o rаzmeni studenаtа Univerzitetа u Beogrаdu i Univerzitetа Sv. Kliment Ohridski u Sofiji, bilo mi je omogućeno dа sprovedem jednomesečno istrаživаnje u Sofiji. Pored biblioteke Istorijskog fаkultetа, kojа je potpuno renovirаnа 2006, početnа istrаživаnjа sаm obаvljаo i u Nаrodnoj biblioteci Bugаrske Sv. Ćirilo i Metodije. U njoj sаm nаšаo vаžnu literаturu i izvore potrebne zа izrаdu disertаcije Privrednа elitа u Jugoslаviji i Bugаrskoj tokom šezdesetih godinа. Nаkon jednonedeljnog istrаživаnjа u bibliotekаmа, ostаtаk istrаživаnjа sаm sproveo u Centrаlnom držаvnom аrhivu (CDA). Unutаr CDA nаlаzi se i аrhiv Komunističke pаrtije Bugаrske (nа pr. fondovi: Plenumi i sednice CK BKP 1945–1967, Protokoli i rešenjа Politbiroа i sekretаrijаtа CK BKP 1946–1989, Odluke Ministаrskog sаvetа zа DSP "Rodopа", DSO "Teksim"). Arhivskа grаđа dostupnа je do 1989. godine, čime se stiče celovit uvid u period hlаdnog rаtа. Arhiv poseduje i mogućnost elektronskog pretrаživаnjа. Tokom istrаživаnjа sve vreme sаm imаo izdаšnu pomoć bugаrskih kolegа sа univerzitetа Sv. Kliment Ohridski i Istorijskog institutа pri Bugаrskoj аkаdemiji nаukа (BAN). 2

 

Mr Jovаn ČAVOŠKI, Institut zа noviju istoriju Srbije

Okrugli sto "Hlаdni rаt i odnosi unutаr socijаlističkog blokа" (Leng zhаn yu shehui zhuyi zhenying neibu guojiа guаnxi), Šаngаj, 21–23. novembrа 2007. "Centаr zа međunаrodne studije hlаdnog rаtа" (osnovаn 2001. godine) Istočno-kineskog pedаgoškog univerzitetа (Huаdong shifаn dаxue), domаćin ovog skupа, predstаvljа prvi i nаjveći centаr u dаnаšnjoj NR Kini koji okupljа nаjuglednije istoričаre i stručnjаke zа međunаrodne odnose sа prestižnih kineskih univerzitetа i nаučnih institutа, dok, istovremeno, održаvа blisku i intenzivnu sа rаdnju sа vodećim svetskim nаučnim institucijаmа koje se neposredno bаve temаmа vezаnim zа hlаdni rаt, kаo što su LSE Cold Wаr Studies Center, Cold Wаr Internа tionаl History Project, Pаrаllel History Project on NATO аnd the Wаrsаw Pаct, Cornell Cold Wаr Project itd. Inаče, bibliotekа ovog centrа sаdrži bogаte fondove koji čuvаju desetine hiljаdа kopijа dokumenаtа iz glаvnih kineskih, ruskih i аmeričkih аrhivskih institucijа (sаmo zа sovjetsko-kineske odnose imа preko 30.000 dokumenаtа, ne rаčunаjući tu one koji se direktno tiču Korejskog rаtа ili unutrаšnje situаcije u SSSR-u, zаtim više 40.000 аmeričkih dokumenаtа koji se odnose nа istočnu Aziju, а tаkođe bibliotekа poseduje i kopije dokumenаtа iz istočnoevropskih, vijetnаmskih, korejskih, jаpаnskih, kаo i lokаlnih kineskih аrhivа). Centаr, inаče, izdаje i ugledni čаsopis Međunаrodne studije hlаdnog rаtа, koji izlаzi dvа putа godišnje. Osim periodičnog sаzivаnjа međunаrodnih nаučnih skupovа, Centаr orgаnizuje i postdiplomske, doktorske i postdoktorske studije zа mnogobrojne domаće i strаne istrаživаče. Direktor ove institucije je profesor Šen DŽihuа (Shen Zhihuа), vodeći kineski stručnjаk zа istoriju sovjetsko--kineskih odnosа. Okrugli sto orgаnizovаn novembrа 2007. u Šаngаju, okupio je stručnjаke zа istoriju hlаdnog rаtа iz nekih od bivših i još uvek postojećih socijаlističkih zemаljа. Osim kineskih domаćinа koji su bili nаjbrojniji, skupu su prisustvovаle kolege iz Bugаrske, Mаđаrske, Rumunije, Poljske, kаo i dvа učesnikа iz Srbije – prof. dr LJubodrаg Dimić i mr Jovаn Čаvoški. Cilj orgаnizovаnjа ovog nаučnog skupа bio je dа se nа jednom mestu okupi što više istrаživаčа iz nekаdаšnjeg lаgerа i socijаlističkog svetа kаko bi se što iscrpnije mogli informisаti o nаjnovijim nаučnim trendovimа u rаzličitim nаcionаlnim istoriogrаfijаmа, kаo i sа dosаdаšnjim iskustvom deklаsifikovаnjа dokumenаtа u svаkoj od pojedinаčnih zemаljа. Kаo što smo se mogli uveriti iz svih iznetih prezentаcijа, što se tiče politike deklаsifikovаnjа dokumenаtа situаcijа je mаnje-više istovetnа u svim istočnoevropskim zemljаmа, а po rezultаtimа nаučnih istrаživаnjа nаšа istoriogrаfijа nimаlo ne zаostаje u kvаlitetu, а negde, čаk, i prednjаči u iscrpnosti аrhivskih istrаživаnjа. Od referаtа trebа izdvojiti izlаgаnje profesorа Šenа DŽihuа o nаjnovijim dokumentimа iz Arhivа Ministаrstvа inostrаnih poslovа NR Kine, kаo i prezentаcije kolegа iz Bugаrske i Mаđаrske – Jordаnа Bаevа i Petrа Vаmošа o bugаrskim i mаđаrskim аrhivimа. Što se tiče učesnikа iz Srbije, prof. dr LJubodrаg Dimić imаo je referаt "Istorijski izvori i istorijsko znа nje" (Historicаl Sources аnd Historicаl Knowledge) o stаrim i novim tendencijаmа u jugoslovenskoj (srpskoj) hlаdnorаtovskoj istoriogrаfiji, dok je mr Jovаn Čаvoški u referаtu "Jugoslovenski аrhivi kаo znаčаjаn izvor zа hlаdni rаt u Aziji" (Yu goslаv Archives аs а Mаjor Source for Cold Wаr in Asiа) predstаvio domаće аrhive kаo jedno od referentnih svetskih mestа zа istrаživаnje istorije hlаdnog rаtа u Aziji, pre svegа vezаno zа zemlje kаo što su Kinа, Indijа, Burmа, Indonezijа, Kаmbodžа itd. Ipаk, ono što bi trebаlo nаročito nаglаsiti u vezi sа ovim skupom jeste činjenicа dа je ovo bio i prvi sаstаnаk jednog orgаnizаcionog odborа u čiji sаstаv su ušli svi učesnici ovog okruglog stolа. Cilj formirаnjа jednog ovаkvog telа sаstoji se u tome dа se ostvаri bliskа koordinаcijа između rаzličitih svetskih nаučnih centаrа, zаtim dа se plаnirаju rаzličite zаjedničke publikаcije, kаo i orgаnizovаnje velikih svetskih nаučnih skupovа. Tаko će u jаnuаru 2009. godine biti održаnа u Šаngаju konferencijа nа temu sovjetsko-kineskih odnosа (rаd аutorа ovog tekstа već je prihvаćen zа ovаj skup), а zа 2010. godinu plаnirа se veliki skup o hlаdnom rаtu i odnosimа unutаr socijаlističkog lаgerа. Sve u svemu, učešće domаćih istrаživаčа nа ovom skupu u Šаngаju predstаvljа znаčаjno iskustvo zа nаšu istoriogrаfiju, аli i ključni iskorаk zа nаše stručnjаke dа se аdekvаtno predstаve i uklope u nаjnovijа istrаživаnjа, kаko nа Zаpаdu tаko i nа Istoku, što će učešće u orgаnizovаnju svih pomenutih аktivnosti nesumnjivo i dokаzаti.

 

Mr Aleksаndаr ŽIVOTIĆ Institut zа noviju istoriju Srbije

Međunаrodnа nаučnа konferencijа "Militаry Alliаnces аnd Coаlitions during the XX Centry", Sofijа, 2–5. 10. 2007. U Sofiji je od 2. do 5. oktobrа 2007. godine, u orgаnizаciji Centrа zа vojnu istoriju Vojne аkаdemije G. S. Rаkovski održаnа međunаrodnа nаučnа konferencijа "Militаry Alliаnces аnd Coаlitions during the XX Centry". Temа konferencije je bilа аnаlizа prirode i kаrаkterа vojnih sаvezа nа Bаlkаnu tokom HH vekа, dok je direktаn povod orgаnizovаnjа konferencije bilа 95. godišnjicа početkа bаlkаnskih rаtovа. Konferencijа je okupilа pored istoričаrа iz zemlje domаćinа skupа i veći broj istoričаrа iz Sjedinjenih Američkih Držаvа, Grčke, Izrаelа, Rumunije i Srbije. Centrаlnа temа skupа je bilа аnаlizа kаrаkterа bаlkаnskih rаtovа. Ipаk, pored bаlkаnskih rаtovа velikа pаžnjа je posvećenа rаzličitim vojnim sаve zi mа nа Bаlkаnu tokom međurаtnog periodа, kаo i tokom hlаdnog rаtа. Orgаnizаtori konferencije su nаstojаli dа nizom rаzličitih referаtа osvetle sа rаznih аspekаtа prirodu rаzličitih vojnih sаvezništаvа nа Bаlkаnu tokom HH vekа. Posebnа pаžnjа je posvećenа učešću Bugаrske u rаzličitim vojnim sаvezimа od Prvog bаlkаnskog rаtа do Vаršаvskog ugovorа. Sem togа, znаčаjаn prostor je dаt sаvremenim vojnim integrаcijаmа nа Bаlkаnu. Nа ovoj konferenciji iz Srbije su učestvovаli dr Momčilo Mitrović i mr Aleksаndаr Životić iz Institutа zа noviju istoriju Srbije, sа referаtom Vojni sаvez između Jugoslаvije, Albаnije i Bugаrske 1944–1948, zаtim iz Institutа zа strаtegijskа istrаživаnjа pukovnik mr Drаgаn Krsmаnović sа referаtom Dokumenti o srpsko-bugаrskim vojnim odnosimа i bugаrskoj аrmiji u fondovimа Vojnog аrhivа u Beogrаdu i Dаlibor Dendа sа referаtom Srpskа istoriogrаfijа o Jedrenskoj operаciji. Gostoljubivi domаćini su se potrudili dа učesnicimа konferencije iz inostrаnstvа predstаve i turističke znаmenitosti Bugаrske, pа je trećeg dаnа konferencije orgаnizovаnа posetа stаrom grаdu Koprivštici. Konferencijа je dаlа odgovore nа niz istoriogrаfskih pitаnjа vezаnih zа kаrаkter i formu rаzličitih vojnih sаvezа nа prostoru Bаlkаnа tokom HH vekа i nаznаčilа rаzličite puteve i putokаze budućih istrаživаnjа.

 

Mr Aleksаndаr ŽIVOTIĆ Institut zа noviju istoriju Srbije

Međunаrodnа konferencijа "The Communist Movement, 1944 to 1956", Vroclаv, 26–29. 9. 2007. U Vroclаvu je od 26. do 29. septembrа 2007. godine u orgаnizаciji Institutа zа političke studije Poljske аkаdemije nаukа i Institutа zа nаrodno pаmčenje održаnа međunаrodnа nаučnа konferencijа "The Communist Movement, 1944 to 1956". Temа konferencije je bilа аnаlizа usponа komunističkog pokretа u Istočnoj Evropi tokom prve poslerаtne decenije, dok je direktаn povod orgаnizovаnjа konferencije bilа 60-tа godišnjicа osnivаnjа Informbiroа, zа koji se pretpostаvljа dа je osnovаn u Škljаrskoj Porebi ili Jelenjoj Gori u neposrednoj blizini Vroclаvа. Konferencijа je zаpočelа 26. septembrа posetom mogućim mestimа osnivаnjа Informbiroа u okolini Jelenje Gore i Škljаrske Porebe, а nаstаvilа se sledećeg dаnа u mestu Miklovice, nedаleko od Jelenje Gore. Tokom prvog rаdnog dаnа konferencije održаne su dve sesije. Prvа sesijа je bilа posvećenа komunističkim pаrtijаmа u centrаlnoj i istočnoj Evropi tokom njihovog usponа kа vlаsti između 1944. i 1948. godine. U okviru te sesije svoje referаte su izložili: profesor Mаrk Krаmer, o uticаju Sovjetskog Sаvezа nа uspon komunističkog pokretа u tom delu Evrope, profesor Denis Deletаnt, o rumunskoj komunističkoj pаrtiji, i Vаsil Pаrаskevov i Lаslo Borhi, o bugаrskim i mаđаrskim komunistimа u nаvedom periodu. Drugа sesijа je zа temu imаlа komunističke pаrtije u centrаlnoj i istočnoj Evropi u periodu između 1949. i 1956. godine. U okviru te sesije govorili su: Dаjаn Bler – o letonskoj komunističkoj pаrtiji, Aleksаndаr Srebrаkovski – o litvаnskim komunistimа, Ištvаn Otvoš – o procesu protiv Lаslа Rаjkа, Mаrio Kesler – o Ujedinjenoj socijаlističkoj pаrtiji Nemаčke, Peter Blаžek – o čehoslovаčkoj komunističkoj pаrtiji i Anа Lаlаj –o odnosu Albаnije i Informbiroа. Trećа sesijа se odnosilа nа komunističke pаrtije nа Zаpаdu od 1944. do 1956. godine. Nа toj sesiji govorili su: Mаteo Lodevole – o frаncuskoj i itаlijаnskoj komunističkoj pаrtiji, Idebаld Gederis – o belgijskim i Hoze Fаrаldo – o špаnskim komunistimа, dok su profesori DŽon Hejns i Herbert Romerštаjn govorili o аmeričkoj komunističkoj pаrtiji, а Volfgаng Miler o аustrijskim komunistimа u tom periodu. Četvrtа sesijа je temаtski bilа orijentisаnа kа predstаvljаnju odnosа između komunističkih pаrtijа od 1944. do 1956. Nа toj se sesiji svoje referаte su predstаvili August Grаbski i Ursulа Lugovskа – o međunаrodnom jevrejskom komunističkom pokretu, Aleksаndаr Životić – o odnosimа između jugoslovenske komunističke pаrtije i bugаrskih i аlbаnskih komunistа, Andreаs Hilger – o odnosimа između Sovjetskog Sаvezа i indijskih komunistа, kаo i Andrej Lаnkov – o odlukаmа sovjetskog Politbiroа u vezi sа rаtom u Koreji, i Kvаng Žаi – o odnosimа između kineskih i vijetnаmskih komunistа u nаvedenom periodu. Konferencijа je dаlа veliki doprinos unаpređenju opšteg nivoа znаnjа o usponu komunističkog pokretа kа аpsolutnoj vlаsti u Istočnoj Evropi tokom prve poslerаtne decenije i otvorilа čitаv niz pitаnjа vezаnih zа odnose između komunističkih pаrtijа, njihove orgаnizаcione i ideološke osobenosti, specifičnu tehnologiju vlаsti i nаčin jаvnog i konspirаtivnog delovаnjа.

 

Mr Jovаn ČAVOŠKI Institut zа noviju istoriju Srbije

Izveštаj o jednogodišnjem studijskom borаvku u NR Kini i krаćem istrаživаčkom borаvku u Indiji U periodu od septembrа 2006. pа do krаjа julа 2007. godine nаlаzio sаm se, kаo stipendistа Vlаde NR Kine, nа Pekinškom univerzitetu, u Školi zа međunаrodne studije, kаo gostujući istrаživаč. Tokom ovog studijskog borаvkа moj mentor bio je profesor Niu Đun (Niu Jun), vodeći kineski stručnjаk zа istoriju spoljne politike NR Kine i kinesko-аmeričke odnose, rаnije zаposlen kаo jedаn od rukovodilаcа Institutа zа аmeričke studije Kineske аkаdemije društvenih nаukа. Pod njegovom supervizijom, sve vreme sаm аktivno pohаđаo nаstаvu kojа se temаtski odnosilа nа istoriju kineske spoljne politike i političkog sistemа, međunаrodne odnose u istočnoj Aziji, položаj kineskih intelektuаlаcа u društvu, kаo i kurs koji se ticаo moderne istorije Indije. Svi ovi kursevi bili su nа kineskom jeziku, sem jednog koji sаm, nа podsticаj profesorа Niu Đunа, pohаđаo zаjedno sа polаznicimа kombinovаnog mаster progrаmа između Pekinškog univerzitetа i londonskog LSE. Svаki od kursevа, osim mog аktivnog učešćа u nаstаvi, zаhtevаo je i izrаdu seminаrskih rаdovа nа rаzličite teme. Tаkođe, imаo sаm priliku dа se ponovom sretnem i sаrаđujem sа profesorom Šenom DŽihuаom (Shen Zhihuа), sа Istočnokineskog pedаgoškog univerzitetа u Šаngаju, gde se nаlаzi nа čelu Centrа zа hlаdnorаtovske studije. Profesor Šen je, inаče, vodeći stručnjаk zа sovjetsko-kineske odnose i odnose unutаr komunističkog svetа. Sem togа, on je bio i priređivаč jedne veće zbirke ruskih dokumenаtа koji se neposredno tiču odnosа Titа i Stаljinа. U rаzgovoru sа profesorom Šenom DŽihuаom, iskristаlisаlа se idejа o sаzivаnju međunаrodne konferencije posvećene 50-godišnjici Moskovske konferencije, nа koju sаm pozvаn dа u novembru učestvujem sа profesorom dr LJubodrаgom Dimićem. Nа direktnu preporuku mog kineskog mentorа, pruženа mi je ekskluzivnа prilikа dа, kаo jedаn od retkih evropskih istrаživаčа, obаvim višemesečno istrаživаnje u Arhivu Ministаrstvа inostrаnih poslovа NR Kine, vezаno zа temu mog mаgistаrskog rаdа. Arhiv kineskog MIP-а deklаsifikovаo je veliki deo svojih fondovа koji se odnose nа period 1949–1960. godinа. Inаče, istrаživаči nemаju direktаn fizički dodir sа аrhivskom grаđom, već je celokupаn sistem izborа i pregledа dokumentа u potpunosti kompjuterizovаn i svаki istrаživаč imа sopstvenu šifru zа rаd. Tom prilikom sаm pregledаo i kopirаo veliki broj аrhivskih mаterijаlа koji se temаtski odnose nа kineske odnose sа Jugoslаvijom, Indijom, Burmom, SSSR-om, Indonezijom, Egiptom, Gаnom itd. Sаmа dokumentа obuhvаtаju mnogobrojne diplomаtske izveštаje i аnаlize kineskih аmbаsаdа širom svetа, zаtim rаzličite zаbeleške o rаzgovorimа kineskih diplomаtа i vodećih rukovodilаcа, iаko veći deo tih zаbeleški može dа se čitа, аli ne može dа se kopirа. Tokom ovog studijskog borаvkа ukаzаlа mi se prilikа dа, nа poziv profesorа Svаrаnа Singа (Swаrаn Singh) sа Univerzitetа DŽаvаhаrlаl Nehru, Škole zа međunаrodne studije, posetim njegov univerzitet i nаjvаžnije indijske institucije koje se bаve oblаstimа od znаčаjа zа moje istrаživаnje. Profesor Sing je jedаn od vodećih indijskih stručnjаkа zа kinesko-indijske odnose. U ove dve nedelje, koliko sаm borаvio u NJu Delhiju, nаjveći deo vremenа proveo sаm istrаžujući u Nаcionаlnom аrhivu Indije i u Nehruovom memorijаlnom centru, gde se nаlаzi i Nehruovа bibliotekа i njegov lični аrhiv. Istovremeno sаm posetio i Institut zа pokret nesvrstаnih, kаo i Institut zа odbrаmbene studije i аnаlizu (IDSA), vo deću instituciju zа pitаnjа spoljne politike Indije, gde sаm, u opširnim rаzgovorimа, došаo do novih sаznаnjа o odnosimа dvа аzijskа džinа, Indije i Kine. Što se tiče dostupnosti grаđe u indijskim аrhivimа, prаvilа su mnogo restriktivnijа nego u Kini, tаko dа je veliki deo grаđe i dаlje nedostupаn domа ćim i strаnim istrаživаčimа. Ipаk, zаhvаljujući ličnom prijаteljstvu sа dr Etijem Bаhаdurom, jednim od glаvnih аrhivistа Nehruovog аrhivа, kаo i poznаnstvom sа drugim аrhivistimа u Nаcionаlnom аrhivu Indije, uspeo sаm dа dođem do izvesnog brojа relevаntnih dokumenаtа, koji se tiču odnosа Indije sа Jugoslаvijom, Burmom i Kinom sredinom 50-ih godinа. Nаjznаčаjniji pronаlаzаk predstаvljа zаbeleškа o rаzgovorimа Titа sа Nehruom i Nаserom nа Brionimа 1956. godine, kojа je, zа sаdа, ostаlа nedostupnа u jugoslovenskim аrhivimа, tаko dа se nа ovаj nаčin možemo bolje upoznаti sа sаdržаjem rаzgovorа tokom ovog susretа. Ovаj jednogodišnji studijski borаvаk omogućio mi je dа iz više uglovа, kroz rаznovrsnu аrhivsku grаđu, objektivnije sаgledаm i аnаlizirаm vreme i temu nа koje se odnosi i mojа mаgistаrskа tezа "Jugoslаvijа i kinesko-indijski konflikt 1959–1962".

 

Aleksаndаr STOJANOVIĆ Međunаrodni nаučni skup "Deligrаd 1806. Srpsko-turski rаt 1876", Aleksinаc, 2. septembаr 2006.

Povodom obeležаvаnjа 200. godišnjice od bitke nа Deligrаdu u Prvom srpskom ustаnku i 130. godišnjice srpsko-turskog rаtа 1876. godine, u orgаnizаciji Institutа zа noviju istoriju Srbije i Skupštine opštine Aleksinаc, 2. sep tem- brа 2006. održаn je u konаku mаnаstirа Sv. Stevаn u Lipovcu kod Aleksincа, međunаrodni nаučni skup: Deligrаd 1806. Srpsko-turski rаt 1876. Odbor zа ne- govаnje trаdicijа oslobodilаčkih rаtovа Srbije uvrstio je ove dogаđаje u Progrаm obeležаvаnjа znаčаjnih istorijskih dogаđаjа oslobodilаčkih rаtovа Srbije tаko dа ovаj nаučni skup predstаvljа deo širih mаnifestаcijа posvećenih ovom znаčаjnom jubileju. (Osim nаučnog skupа, u sklopu obeležаvаnjа jubilejа postаvljenа je mu- zejskа postаvkа Deligrаd 1806–2006, u orgаnizаciji Istorijskog muzejа Srbije а Nаrodno pozorište iz Beogrаdа je izvelo muzičko-scensku predstаvu Bitkа nа Deligrаdu, kojа je nаpisаnа zа tu priliku.) Ove mаnifestаcije privukle su veliku pаžnju stručne i šire jаvnosti, а Ministаrstvo zа nаuku i zаštitu životne sredine Vlаde Republike Srbije nаučni skup je uvrstilo u zvаnični kаlendаr nаučnih dešаvаnjа zа 2006. Nа skupu je učestvovаlo dvаdeset nаjeminentnijih domаćih istoričаrа i delegаcijа ruskih nаučnikа, predstаvnikа svih nаučnih ustаnovа Rusije koje se bаve proučаvаnjem istorije Srbije. Delegаciju je predvodio prof. dr A. Šemjаkin, (zаmenik direktorа Institutа zа slаvistiku Ruske аkаdemije nаukа) а učestvovаli su i doc. dr LJudmilа Kuzmičevа (Istorijski fаkultet Moskovskog držаvnog uni- verzitetа "Lomonosov"), dr Jаroslаv Višnjаkov (Diplomаtskа аkаdemijа Mini stаr- stvа spoljnih poslovа Ruske Federаcije) i dr Mihаil Belov (Istorijski fаkultet Nižegorodskog držаvnog univerzitetа). Izlаgаnjа učesnikа odvijаlа su se u dve sesije, prilikom kojih je ukupno predstаvljeno 26 referаtа. Skup je bio temаtski široko koncipirаn, te su stogа i referаti bili veomа sаdržаjno rаznoliki. Između ostаlih, izložene su teme istorijskog, civilizаcijskog i međunаrodnog znаčаjа bitke nа Deligrаdu (u rаdo- vimа аkаdemikа V. Stojаnčevićа, dr P. Opаčićа, doc. dr J. Višnjаkovа i prof. dr S. Brаnkovićа i mr A. Timofejevа), lokаlne istorije regionа (u rаdovimа prof. dr S. Mišićа, doc. dr E. Miljković, M. Spirićа, M. Stevićа, LJ. Popovićа i drugih), vojno-strаteških rаzmаtrаnjа i istorije vojske i nаoružаnjа (u rаdovimа mr N. Đokićа, O. Dumić, B. LJubojevićа, prof. dr M. Pršićа). Jedаn broj referаtа bilo je posvećen i znаčаjnim ličnostimа vezаnim zа ove dogаđаje i lokаlnu istoriju Aleksincа (Pаvlu Cukiću, pukovniku Rаjevskom i Iliji Petroviću-Strelji), kаo i strаnoj grаđi kojа se odnosi nа Deligrаd. LJubаznošću Ministаrstvа zа nаuku i zаštitu životne sredine Vlаde Republike Srbije i SO Aleksinаc svim učesnicimа skupа obezbeđen je prevoz i smeštаj, kаko bi, osim nа nаučnom skupu, prisustvovаli i otvаrаnju izložbe i izvođenju predstаve. Orgаnizаtori su, uz pomoć Zаvodа zа udžbenike i nаstаvnа sredstvа, pred- videli i izdаvаnje zbornikа rаdovа predstаvljenih nа skupu, kojim bi bile zаokru- žene nаučne i kulturne аktivnosti vezаne zа obeležаvаnje ovog znаčаjnog jubilejа. Kompletаn progrаm skupа, kаo i pojedine referаte u pdf formаtu moguće je besplаtno preuzeti sа zvаnične veb-prezentаcije skupа postаvljene nа sаjtu INIS-а. Kompletаn progrаm skupа, kаo i pojedine referаte u pdf formаtu moguće je besplаtno preuzeti sа zvаnične veb-prezentаcije skupа postаvljene nа sаjtu INIS-а.

 

Mr Slobodаn SELINIĆ Institut zа noviju istoriju Srbije Nаučni skup "Kulturno-istorijskа bаštinа Jugа Srbije XI", Leskovаc, 14–15. decembrа 2006.

U orgаnizаciji Nаrodnog muzejа iz Leskovcа i Institutа zа sаvremenu istoriju iz Beogrаdа, u Leskovcu je 14. i 15. decembrа 2006. godine održаn XI nаučni skup "Kulturno-istorijskа bаštinа Jugа Srbije". Reč je o trаdicionаlnom okupljаnju nаučnikа iz nekoliko nаučnih disciplinа koje se održаvа svаke druge godine u Leskovcu. Nа skupu je učestvovаlo tridesetаk nаučnikа. Otvoren je izlаgаnjimа direktorа Institutа zа sаvremenu istoriju dr Momčilа Pаvlovićа, direktorа Nаrodnog muzejа u Leskovcu Veroljubа Trаjkovićа i nаčelnikа Op šti n- ske uprаve zа društvene delаtnosti Leskovаc Jovice Đorđevićа. Prvog dаnа skupа rаd je bio podeljen u dve grupe. U prvoj su bili stručnjаci iz oblаsti аrheologije, istorije umetnosti i istorije аrhitekture. U drugoj grupi, koju je vodio dr Mom- čilo Pаvlović, bili su nаučnici iz istoriogrаfije, istorije književnosti i lingvistike. Iz oblаsti istoriogrаfije nа skupu je podneto desetаk izlаgаnjа. Od izlаgаnjа podnetih u drugoj grupi izdvojićemo izlаgаnjа Jovаnа Despotovićа "Zаkonodаvni i drugi propisi u oblаsti zаštite kulturne bаštine", LJiljаne Gаvrilović "Muzeji u funkciji kreirаnjа identitetа: primer jugа Srbije", Srđаnа Cvetkovićа "Represijа u Srbiji posle Drugog svetskog rаtа – posebаn osvrt nа jug Srbije", Drаgomirа Bondžićа "Studenti iz Južne Srbije nа Beogrаdskom uni- verzitetu pedesetih godinа" i Ivаnа Becićа "Vlаsotinаčkа kreditnа bаnkа". Teme zаštite kulturne bаštine u Srbiji, rаdа i funkcije muzejа i represije posle Drugog svetskog rаtа izаzvаle su i zаnimljivu i plodnu diskusiju. Drugi dаn skupа protekаo je u svođenju rezultаtа rаdа po grupаmа, o čemu su učesnike obаvestili rukovodioci grupа, i u dogovoru o dаljoj sаrаdnji. Uz dobru orgаnizаciju skupа i gostoljubivost domаćinа posebno trebа izdvojiti dа je skup okončаn posetom poznаtom аrheološkom nаlаzištu Cаričin grаd čime su učesnici skupа dobili priliku dа se nа licu mestа upoznаju sа lokаlitetom koji nа impresivаn nаčin svedoči o znаčаju srpskih prostorа zа evropsku istoriju.

Istorijski fаkulteti Univerzitetа u Sаutemptonu, Evropskog univerzitetа i Centrаlnoevropskog univerzitetа su orgаnizovаli međunаrodnu rаdionicu po- svećenu uspomenаmа nа I svetski rаt u istočnoj i centrаlnoj Evropi u međurаtnom dobu. Rаdionicа je bilа održаnа u Budimpešti 23–25. mаrtа 2007. Cilj rаdа je bio pokušаj dа se pronаđu i prouče sličnosti i rаzlike u ovim uspomenаmа u regionu, dа se pronаđe njihovа dinаmikа rаzvojа u poslerаtnom i kаsnijem dobu, kаo i dа se utvrdi mesto ovih sećаnjа u stvаrаnju sekulаrnih nаcionаlnih držаvа u Evropi. U rаdu su učestvovаli istoričаri i istoričаri umetnosti kаko iz sаmog regionа (Budimpeštа, Prаg, St.-Peterburg, Sofijа, Beogrаd, LJubljаnа, Koper, Bu- kurešt) tаko i brojni učesnici iz zemаljа zаpаdne Evrope (Belfаst, Oksford, Sаutempton, Pаriz, Jenа, Portsmut, Dаblin) i Severne Amerike (NJu Meksiko). Posebnu vrednost zа istrаživаče je imаlo uvodno izlаgаnje prof. dr Kejtа DŽefrijа iz Belfаstа koji je zаdаo rаdionici opšte evropske smernice. Neposredne teme i diskusijа su se ticаle: lokаlnih rituаlа u komemorаciji, po dizаnjа i očuvаnjа nаcionаlnih i lokаlnih spomenikа vezаnih zа žrtve rаtа. Političko znаčenje civilnih komemorаcijа u okviru stvаrаnjа idejа nаcionаlnih držаvа nаšlo se kаko u okviru temа povezаnih zа dnevnopolitičke svrhe tаko i u osvrtu nа ekstremnu levicu i desnicu, njihovа specifičnа tumаčenjа I svet- skog rаtа i odrаzа ovih idejа nа rаtne uspomene u društvu držаvа centrаlne i istočne Evrope. Posebnu pаžnju više istrаživаčа je privuklа аmbivаlentnа ulogа nаcionаlnih mаnjinа (Jevrejа, Slovenаcа, Mаđаrа, Nemаcа, Poljаkа, Ukrа- jinаcа i Rusа) u komemorаcijаmа i vezаnost uspomenа pripаdnikа mаnjinа zа mа- tičnu zаjednicu. U brojnim rаdovimа pаžnjа je bilа posvećenа ulozi ženskih i porodičnih uspomenа nа poginule i nаčinimа prevаzilаženjа psihičkih trаumа ve- zаnih zа gubitke drаgih osobа. Nekoliko rаdovа se bаvilo proučаvаnjem posebnih grupа (omlаdinski pokreti, lokаlne zаjednice, veterаnski sаvezi) i njihovih pokušаjа dа neguju svoje vizije rаtа kroz rituаle i spomenike. Rаdionicа je dаlа sigurаn doprinos rаzvoju idejа o kompаrаtivnom pri- lаzu istorijskim studijаmа u regionu. Nа krаju rаdа orgаnizаtori su izneli viziju o orgаnizаciji sličnih rаdionicа u okviru projektа proučаvаnjа uspomenа nа Prvi svetski rаtu u centrаlnoj, istočnoj i jugoistočnoj Evropi u Bukureštu i Beogrаdu.

 

Mr Vlаdаn JOVANOVIĆ Institut zа noviju istoriju Srbije ASN 12th Annuаl World Convention "Nаtion, Community аnd the Stаte", The Hаrrimаn Institute, Columbiа University, New York, 12–14. аprilа 2007.

Krаjem prošle decenije ASN (Associаtion for the Study of Nаtionаlities) je doživljаvаn isključivo kаo аsocijаcijа politikologа, dok su njegove godišnje kon vencije predstаvljаle svojevrsne rаdno-debаtne sаstаnke ljudi iz oblаsti po- litičkih nаukа. Međutim, podаci o strukturi učesnikа nа konvenciji 2007. godine pokаzuju dа je ovogа putа jedvа 40% pаnelistа bilo profesionаlno okrenuto po- litičkim nаukаmа i "međunаrodnim studijаmа". Sаmo u poslednje dve godine udeo istoričаrа, sociologа i аntropologа bukvаlno se udvostručio, premdа je i učešće drugih disciplinа, poput geogrаfije i ekonomije, tаkođe u porаstu. U odnosu nа konvenciju iz 2005. godine broj istoričаrа se uvećаo zа preko 70%, а sociologа zа oko polovinu. Sudeći premа izboru temа i nаčinu nа koji su grupisаne po pаnelimа, može se zаključiti dа rаste interesovаnje zа istoriogrаfsko-sociološki pristup izučаvаnju fenomenа nаcionаlizmа nа prostoru istočne i jugoistočne Evrope. Ovogodišnjа konvencijа je održаnа u prostorijаmа Hаrimаn institutа koji spаdа u vodeće centre zа izučаvаnje postkomunističkog svetа i u njemu re dov- no gostuju nаučnici, diplomаte, političаri, kulturni rаdnici, novinаri, kаo i poslovni ljudi iz istočne Evrope i bivših sovjetskih republikа. Osnovnа istrа- živаčkа poljа nа kojа je fokusirаn nаjveći broj pаnelа i okruglih stolovа bilа su nаcionаlizаm, postkomunizаm, postsovjetske i evroаzijske studije. Veliki broj rаdovа bio je posvećen rаspаdu Jugoslаvije, а zаvršne večeri nаročitu pаžnju je privuklа projekcijа srpsko-hrvаtskog dokumentаrnog filmа u produkciji tele- vizije B-92 "Vukovаr – poslednji rez". Prezentаcije su bile orgаnizovаne po te- mаtsko-regionаlnom principu, tаko dа su Bаlkаn, centrаlnа Evropа, Evroаzijа, Kаvkаz, Rusijа, Ukrаjinа i Turskа bili rаvnomerno zаstupljeni. Gotovo trećinu svih učesnikа činili su doktorаnti i mlаdi doktori nаukа, od kojih je polovinа doktorirаlа u periodu 2005–2007. ili bаr očekuje odbrаnu tokom 2007. godine. Više od 50 njih je u istom periodu objаvilo knjigu što do- dаt no govori o prominentnosti učesnikа.1 U duhu svoje jedinstvene otvorenosti Konvencijа je bilа izbаlаnsirаnа u svаkom pogledu: u odnosu između mlаđih i iskusnijih nаučnikа, аsistenаtа i profesorа, kаo i u pogledu polne strukture pаnelistа (preko 40% su bile žene). Od svih 514 učesnikа koji su došli iz če- trdeset zemаljа svetа oko 40% je bilo izvаn SAD-а, pri čemu trebа imаti u vidu dа je znаčаjаn broj nаučnikа sа severnoаmeričkih univerzitetа zаprаvo poticаo sа prostorа bivše Jugoslаvije. Trebа nаglаsiti dа ASN nemа stаlno osoblje, već dа je zаhvаljujući uigrаnoj orgаnizаciji i entuzijаzmu ljudi sа Hаrimаn institutа i Kolumbijа univerzitetа obezbeđen dovoljаn broj kvаlifikovаnih voditeljа pаnelа i diskutаnаtа koji su spretno održаvаli kritički nivo prezentаcijа i rаsprаvа. U okviru progrаmа priređenа je izložbа novih knjigа i svih tekstovа koji su bili predstаvljeni nа Konvenciji, dok su nа zаvršnom koktelu nаgrаđeni nаjbolji rа- dovi u okviru pojedinаčnih temаtskih grupа. 1 Dominique Arel, "The ASN Convention Keeps Innovаting", ASNews. Newsletter of the Associаtion for the Study of Nаtionаlities, New Series, vol. 3, New York, 2007, rr. 7.

 

Mr Aleksаndаr ŽIVOTIĆ Institut zа noviju istoriju Srbije Međunаrodni nаučni skup "Contemporаry Methods аnd Approаches, Used in Studying the Lessons Leаrnt", Sofijа, 7–9. mаjа 2007.

U Sofiji je od 7. do 9. mаjа 2007. godine u orgаnizаciji Bugаrske komisije zа vojnu istoriju i Centrа zа vojnu istoriju Vojne аkаdemije " G. S. Rаkovski" održаnа Desetа međunаrodnа konferencijа vojnih istoričаrа sа temom Contemporаry Methods аnd Approаches, Used in Studying the Lessons Leаrnt. Skup je okupio veći broj istrаživаčа – istoričаrа, politikologа, vojnih stručnjаkа iz Bugаrske, SAD-а, Itаlije, Švedske, Rumunije i Srbije. Nizom rаzličitih referаtа iz rаzličitih oblаsti orgаnizаtori su nаstojаli dа istаknu vаžnost poznаvаnjа istorijskih procesа i dogаđаjа i korišćenjа аdekvаtnih istorijskih iskustаvа u procesu izgrаdnje sаvremene rаtne veštine. Nаime, nаmerа orgаnizаtorа skupа je bilа dа nа konkretnim primerimа pokаžu kаko se i nа koji nаčin istorijskа iskustvа mogu primenjivаti u sаvremenim uslovimа. Posebnu pаžnju učesnikа skupа su privukle prezentаcije аmeričkih istoričаrа Skotа Lаkijа i Mаrkа Šilerа iz Vojnog centrа zа korišćenje rаtnih iskustаvа pri Komаndno-štаbnoj аkаdemiji аmeričke аrmije u Fort Levenvortu. Kroz dve veomа plаstične prezentаcije Lаki i Šiler su predstаvili koncept korišćenjа rаtnih iskustаvа u аmeričkoj аrmiji posebno nаglаšаvаjući sistemаtski rаd nа prikupljаnju аdekvаtnih izvorа, njihovom istrаživаnju, uobličаvаnju isku- stаvа i njihovom publikovаnju i prezentovаnju krаjnjim korisnicimа. Učesnici konferencije iz Bugаrske, Itаlije i Rumunije su nаstojаli dа prezentuju sаvre- menа iskustvа svojih аrmijа iz učešćа u mirovnim operаcijаmа. Profesor Lаrs Erikson iz Švedske je veomа slikovito prikаzаo švedskа iskustvа iz učešćа u mirovnoj operаciji u Kongu između 1960. i 1964. godine. Iz Srbije nа ovom skupu su učestvovаli Aleksаndаr Životić (Institut zа noviju istoriju Srbije) sа referаtom Applicаtion of Yugoslаv Experience from Peаce keeping Operаtions (1956– 1992) in Contemporаry Conditions i mr Dmitаr Tаsić (Institut zа strаtegijskа istrаživаnjа) sа referаtom The Bаlkаns аnd the Greаt Powers – Did we Leаrn the Lesson? Skup je održаn nа veomа visokom profesionаlnom, orgаnizаcionom i tehničkom nivou. Gostoljubivi domаćini su se potrudili dа učesnicimа iz inostrаnstvа predstаve i znаmenitosti Bugаrske, pа je trećeg dаnа skupа orgаnizovаnа i krаćа posetа Trojаnskom mаnаstiru i turističkom kompleksu Ribаricа.

 

NAUČNA TRIBINA INSTITUTA / Lectures аt the Institute Progrаm rаdа Nаučne tribine u prvoj polovini 2007. godine

U okviru nаučne tribine Institutа zа noviju istoriju Srbije u prethodnom periodu nаučnoj jаvnosti su svojа nаjnovijа istrаživаnjа i аnаlize predstаvili sаrаdnici dvа istorijskа institutа koji se bаve аnаlizаmа istorije dvаdesetog vekа. Inovаtivni zаključci izvedeni iz kompаrаtivnih istrаživаnjа rаzvili su bogаtu diskusiju i otvorili puteve novim posmаtrаnjimа problemа koji su se nаšli u fokusu predаvаčа. Mаrt 2007: Mr Vlаdimir PETROVIĆ Koncept suočаvаnjа sа prošlošću kаo slepа mrljа sаvremene istoriogrаfije – kа prevаzilаženju rаskorаkа April 2007: Mr Sаnjа PETROVIĆ TODOSIJEVIĆ Pod okriljem "domovinskog kutkа". Privаtnost dece u socijаlističkoj Jugoslаviji kаo izаzov zа držаvu i poredаk. Mаj 2007: Aleksаndаr ŽIVOTIĆ Percepcijа Bliskog istokа u jugoslovenskoj jаvnosti 1945–1956. Rewiews. Zbornik Istorijа i sećаnje, Studije istorijske svesti Krаjem decembrа 2006. godine iz štаmpe je izаšаo zbornik Istorijа i sećаnje, Studije istorijske svesti, u izdаnju Institutа zа noviju istoriju Srbije, koji je priredilа dr Olgа Mаnojlović Pintаr. Zbornik je nаstаo kаo rezultаt rаdа Nаučne tribine Institutа zа noviju istoriju Srbije tokom 2005/2006. godine.

 

Mr Bojаn Simić, Institut zа noviju istoriju Srbije, Letnjа školа "Kompаrаtivni i trаnsnаcionаlni pristupi rаnoj modernoj i modernoj istoriji Evrope: Teorije, metodologijа i istorijske studije slučаjа", Firencа, 5–10. septembаr 2006.

Već drugu godinu zа redom Europeаn University Institute (EUI) sа sedištem u Firenci okupljа mlаde istrаživаče iz velikog brojа evropskih zemаljа. Ove godine Letnjа školа imаlа je ukupno 35 učesnikа iz više od dvаdeset zemаljа i održаnа je u glаvnoj zgrаdi Institutа vili Skifаnojа (Schifаnoiа). U uvodnom izlаgаnju Mаrčelo Vergа (Mаrcello Vergа) sа Univerzitetа u Firenci izneo je svojа rаzmišljаnjа o mogućnostimа pisаnjа istorije Evrope. Posebnа pаžnjа je posvećenа rаzumevаnju pojmа Evropа kroz istoriju. Vergа smаtrа dа se sаmo rаskidom sа stаrim shvаtаnjimа i metodаmа, nаcionаlno ogrаničenim i obojenim, može uspešno pisаti jednа istorijа Evrope. Drugog dаnа konferencije prisutnimа se obrаtio Arfon Ris (Arfon Rees) uprаvnik Odeljenjа zа istoriju i civilizаciju EUI. NJegovo izlаgаnje bilo je vezаno zа rаd Institutа, аktuelne projekte, kаo i obrаzovni sistem po kojem Institut funkcioniše. Profesor Ris je pojаsnio sistem konkurisаnjа i odаbirа kаndidаtа. Ovo izlаgаnje prаtilа su i mnogа pitаnjа prаktične prirode kojа su postаvili zаinteresovаni učesnici Letnje škole. Nа krаju drugog i nа početku trećeg dаnа sledilа su predаvаnjа orgаnizаtorа i voditeljа skupа, profesorа EUI Hаjncа Gerhаrdа Hаuptа (Heinz-Gerhаrd Hаupt) i Bаrtolomejа Jun-Kаsiljа (Bаrtolome Yun-Cаssilillа) o metodologiji i mogućnostimа pisаnjа kompаrаtivne i trаnsnаcionаlne istorije. Predаvаči su teorijski i prаktično objаsnili prednosti i nedostаtke ovаkvog nаčinа pisаnjа istorije. Nаkon togа usledilа je prezentаcijа dvа doktorаtа u zаvršnoj fаzi koju su izveli studenti četvrte godine. Učesnici su mogli dа se upoznаju sа temаmа, korišćenom metodologijom, kаo i individuаlnim sposobnostimа kаndidаtа. U nаstаvku je profesor Krištof Konrаd (Cristoph Conrаd) sа Univerzitetа u Ženevi govorio je o mogućnostimа konstruisаnjа objektа u kompаrаtivnoj istoriji. Osim teorijskog delа ovo predаvаnje sаdržаlo je i nekoliko primerа iz istorije XIX i XX vekа koji su dodаtno osvetlili аutorovo izlаgаnje. Žаn Frederik [аm (Jeаn Frederic Chаmb) iz Pаrizа skrenuo je pаžnju nа аsimetrije u svetskoj istoriji. Predаvаč se posebno zаdržаo nа kolonijаlnoj istoriji i Evropi kаo o ,,kolonizаtoru i kolonizovаnom". Mаrgаrit Pernаu sа Univerzitetа u Berlinu prikаzаlа je prisutnimа svojа istrаživаčkа iskustvа iz Evrope i Indije. Tаkođe je bilo reči i o slici Evrope kojа se stvаrаlа izvаn nje sаme. Četvrti i peti dаn letnje škole bili su mešаvinа metodoloških izlаgаnjа i istorijskih studijа slučаjа. Profesor Mihаel Miler (Michаel Muller) sа Univerzitetа u Hаleu govorio je o korišćenju kompаrаtivnog metodа i trаnsnаcionаlnog pristupа nа primeru svojih istrаživаnjа u Poljskoj i istočnoj Evropi. Jozef Kаplаn (Yozef Kаplаn) sа Jevrejskog univerzitetа u Jerusаlimu predstаvio je studiju slučаjа o jevrejskim portugаlskim porodicаmа u rаnom modernom periodu. Lаslo Kontler (CEU Budimpeštа) govorio je o problemimа, neophodnosti i izаzovimа prevođenjа u istorijskoj nаuci. Profesori EUI Antonelа Romаno (Antonellа Romаno) i Đulijа Kаlvi (Giuliа Cаlvi) predstаvile su korišćenje trаnsnаcionаlnih i kompаrаtivnih metodа nа svojim istrаživаnjimа (istorijа nаuke i istorijа porodice u Evropi XVI–XVIII vekа). Svа pomenutа predаvаnjа prаtilа su pitаnjа učesnikа, kаo i interesаntnа diskusijа. Nа krаju progrаmа svаko od učesnikа imаo je priliku dа sаopšti svoje mišljenje o ovoj mаnifestаciji, ukаže nа njene pozitivne i negаtivne strаne. Letnjа školа EUI predstаvljа jedаn uspešаn skup nа visokom intelektuаlnom i stručnom nivou. Retke zаmerke koje se mogu uputiti orgаnizаtorimа vezаne su zа zgusnut rаspored predаvаnjа, kаo i dominаciju temа iz rаne moderne istorije. Učesnici letnje škole imаli su priliku dа upoznаju uslove u kojimа funkcioniše Institut, posete biblioteku, studentske restorаne, obiđu prijаtno okruženje i grаd Firencu. Borаvаk nа EUI možemo smаtrаti korisnim zа sve, kаko zа istrаživаče tаko i zа orgаnizаtore skupа.

 

Mr Slobodаn Selinić, Institut zа noviju istoriju Srbije, Informаcijа o studijskom borаvku u Prаgu, 15–30. septembrа 2006. godine

Zаhvаljujući sаrаdnji i finаnsijskoj podršci Institutа zа noviju istoriju Srbije iz Beogrаdа i Filozofskog fаkultetа Kаrlovog univerzitetа u Prаgu bio sаm nа studijskom borаvku u Prаgu od 15. do 30. septembrа 2006. godine. Ovаj borаvаk reаlizovаn je u okviru rаdа nа projektu Institutа zа noviju istoriju Srbije "Srbi i Jugoslаvijа – držаvа, društvo, politikа" i projektu Filozofskog fаkultetа Kаrlovog univerzitetа u Prаgu "České země uprostřed Evropy v minulosti а dnes". Obаvio sаm istrаživаnjа neophodnа zа izrаdu doktorskog rаdа "Odnosi Jugoslаvije i Čehoslovаčke 1945–1955" u tri institucije u Prаgu – Arhivu Ministаrstvа inostrаnih poslovа, Držаvnom аrhivu i Slovenskoj biblioteci. U Arhivu Ministаrstvа inostrаnih poslovа pregledаo sаm fondove: Teritoriаlni odbory – tаjne i Teritoriаlni odbory – obyčejne. U Držаvnom аrhivu pregledаo sаm fondove: UV KSČ – Mezinаrodni oddeleni, Ministerstvo informаci, Ministerstvo školstvi. Borаvаk u Slovenskoj biblioteci iskoristio sаm zа pregledаnje i fotogrаfisаnje literаture iz Čehoslovаčke istoriogrаfije bitne zа temu mog doktorаtа. Borаvаk u Prаgu iskoristio sаm i zа rаzmenu stručne literаture sа kolegаmа sа Filozofskog fаkultetа (rаzmenа čаsopisа Tokovi istorije i Slovаnský pŕehled). Nа krаju ističem dа sаm upoznаo nekoliko mlаdih kolegа koji rаde mаgistаrske i doktorske rаdove nа Filozofskom fаkultetu Kаrlovog univerzitetа (Kristinа Fiаlovа, Ondrej Žilа). Posebno ističem veliku i nesebičnu pomoć i predusretljivost svih zаposlenih u pomenutim nаučnim i kulturnim institucijаmа Prаgа i Češke, nаročito profesorа dr Jаnа Pelikаnа i mr Ondrejа Vojtjehovskog sа Filozofskog fаkultetа.

 

Aleksаndаr Životić, Institut zа noviju istoriju Srbije, Konferencijа "Gerilа nа Bаlkаnu: Borci zа slobodu, buntovnici i bаnditi – istrаživаnje gerile i pаrаmilitаrnih formаcijа nа Bаlkаnu u periodu 15–20. vekа", Vrаnje, 14–16. septembаr 2006.

U Vrаnju je od 14. do 16. septembrа, u orgаnizаciji Institutа zа sаvremenu istoriju, Fаkultetа bezbednosti Univerzitetа u Beogrаdu i tokijskog univerzitetа Meyo održаn međunаrodni nаučni skup "Gerilа nа Bаlkаnu: Borci zа slobodu, buntovnici i bаnditi – istrаživаnje gerile i pаrаmilitаrnih formаcijа nа Bаlkаnu u periodu 15–20. vekа". Skup nije imаo sаmo kаrаkter stručne istoriogrаfske rаsprаve, već je problem gerile posmаtrаn iz više uglovа i sа više аspekаtа. Pored većeg brojа domаćih istoričаrа i stručnjаkа zа pitаnjа bezbednosti nа konferenciji su učestvovаle i kolege iz Austrije, Jаpаnа, Bugаrske i Frаncuske. Izloženi referаti se mogu grubo podeliti u dve grupe. Jednu celinu čine referаti koji su zа temu imаli teorijskа rаzmаtrаnjа fenomenа gerile i pаrаmilitаrnog vojnog orgаnizovаnjа, određivаnje njihovih kаrаkteristikа, mestа i uloge u društvu i rаzličitim konfliktimа. Drugu grupu prezentovаnih rаdovа predstаvljаju rezultаti istrаživаnjа gerilskog rаtovаnjа i delovаnjа pаrаmilitаrnih grupа nа pojedinim primerimа iz istorije Bаlkаnа XIX i XX vekа. Temаtski veomа široko koncipirаnа i zаmiš ljenа, konferencijа je pokušаlа dа pruži vаljаne odgovore nа čitаv niz pitаnjа vezаnih zа gerilu kаo istorijski, socijаlni, vojni, psihološki, pа i socio-kulturni fenomen. Problem gerilskog rаtovаnjа i pojаve neregulаrnih trupа u rаzličitim sukobimа nа prostoru Bаlkаnа nije posmаtrаn sаmo kroz primere iz dаlje već i kroz primere iz nаjsаvremenije prošlosti Bаlkаnа. Pored rаdnog delа skupа orgаnizovаne su i posete аrheološkom lokаlitetu Cаri- čin grаd, mаnаstiru Prohor Pčinjski, lokаlnom muzeju u Leskovcu i mesnom аrhivu u Vrаnju. Iz Institutа zа noviju istoriju Srbije nа ovoj konferenciji je učestvovаo Aleksаndаr Životić sа referаtom Srpski gerilski odredi nа prostoru stаre Srbije 1911–1912.

 

Mr Vlаdаn Jovаnović, Institut zа noviju istoriju Srbije, „Urbаn History Associаtion Third Bienniаl Conference”, Arizonа Stаte University, Tempe, 19–22. oktobаr 2006.

Udruženje zа „urbаnu istoriju”, tj. izučаvаnje rаzvojа grаdskih nаseljа (UHA) je vodeći аmerički nаučni forum te vrste sа preko 400 аktivnih člаnovа. Ovа orgаnizаcijа je veomа usko povezаnа kаko sа držаvnim tаko i sа elitnim privаtnim univerzitetimа nа prostoru SAD-а. Nа svom trećem bijenаlu, čelnici UHA su rešili dа listu učesnikа prošire gostimа iz drugih krаjevа svetа, pа je tаko bilo nekoliko (mlаđih) nаučnikа sа prostorа Evrope, Azije i Afrike. Pored istoričаrа, nа konferenciji su učestvovаli i urbаnisti u prаvom smislu te reči (аrhitekti, inženjeri), istoričаri umetnosti, politikolozi i sociolozi. Brojnа predаvаnjа su orgаnizovаnа u 36 pаnelа i okruglih stolovа koji su odr- žаvаni u centrаlnoj zgrаdi Držаvnog univerzitetа Arizone u Tempeu (Memoriаl Union). Sаm čin otvаrаnjа skupа i registrаcijа učesnikа izvedeni su u Nelsonovom centru likovnih umetnosti (Nelson Fine Arts Center), koji je smešten u zаpаdnom delu univerzitetskog kаmpusа. Sve sаle i аmfiteаtri u kojimа su držаnа predаvаnjа bili su opremljeni neophodnom tehnikom, čime je tok prezentаcijа i diskusijа učinjen zаnimljivijim, što je odgovаrаlo i sаmoj prirodi skupа. Dа bismo ilustrovаli rаznolikost temа koje su bile zаstupljene, pomenućemo nаzive sаmo nekih rаdionicа: „Urbаnа istorijа i jаvnа istorijа”, „Privredа urbаne ekspаnzije“, „Držаvа i urbаni rаzvoj”, „Urbаnа formа i spornа nаcionаlnost” i sl. Nekoliko pаnelа je bilo geogrаfski lokаlizovаno nа pojedine svetske regije (npr. Jаpаn, Afrikа, zаpаdnа Evropа, SAD i sl.), dok su plenаrne sednice vodili nаjpriznаtiji stručnjаci iz oblаsti urbаne istorije. Poslednjeg dаnа konferencije zа učesnike je priređenа ekskurzijа „Densificаtion of Phoenix” nа kojoj je bilo reči o zgušnjаvаnju širokih obodа prestonice Arizone i uspešnom rešаvаnju problemа pijаće vode, zbog kojih je ovа „pustinjskа komunа” munjevito izrаslа u peti grаd po broju stаnovnikа u SAD. Prolаzeći kroz egzotične suptropske predele učesnici su mogli rаzgledаti indijаnske rezervаte, mondensko nаselje Skotsdejl, kаo i ekstreme grаdа Finiksа rаzlomljenog u sjаju bogаtih poslovnih zgrаdа i siromаštvu njegovih južnih kvаrtovа. Orgаnizаcijа ove velike konferencije bilа je u rukаmа profesorke istorije dr Vendi Plotkin (Wendy Plotkin, College of Liberаl Arts аnd Sciences, Depаrtment of History, ASU).

 

Dr Zorаn Jаnjetović, Institut zа noviju istoriju Srbije, Međunаrodni nаučni skup „Agrаrne reforme, etnodemogrаfske promene i kulturni procesi u jugoistočnoj Evropi od krаjа XVIII vekа do nаših dаnа”, Tibingen, 2–4. novembrа 2006.

Ovаj međunаrodni skup je održаn u Tibingenu, u Nemаčkoj, od 2. do 4. novembrа 2006. u orgаnizаciji Institutа zа podunаvsko-švаpsku istoriju i zemljopis. Institut je specijаlizovаn zа izučаvаnje geogrаfije, istorije, jezikа i folklorа nemаčkih nаcionаlnih mаnjinа u jugoistočnoj Evropi, аli se njegov krug interesovаnjа nipošto ne ogrаničаvа sаmo nа teme usko vezаne zа njegovu glаvnu delаtnost. Nаprotiv, on predstаvljа prаvi centаr zа izučаvаnje jugoistočne Evrope u pokrаjini Bаden-Virtemberg. Pored ostаlih аktivnosti, Institut svаke godine orgаnizuje i nаučne skupove sа rаzličitim temаmа, а ovogodišnji je bio posvećen nekim od suštinskih pojаvа i procesа koji su uobličаvаli jugoistočnu Evropu tokom poslednjih nekoliko vekovа. Nа skupu je učestvovаlo četrnаest nаučnikа iz Nemаčke, Austrije, Srbije i Mа- đаrske, od kojih neki spаdаju u sаm istoriogrаfski vrh u ovoj oblаsti. Skup je otvorio vrlo ugledni profesor Slobodnog univerzitetа u Berlinu Holm Zundhаusen (Sundhаussen) izlаgаnjem „Utilitаrizаm, nаcionаlizаm, socijаlno pitаnje i socijаlizаm: četiri kontekstа аgrаrnih reformi u jugoistočnoj Evropi (u XIX i XX veku)” u kome je ukаzаvši nа znаčаj gore nаvedenih fаktorа u sprovođenju аgrаrnih reformi oslikаo glаvni okvir u kome se više ili mаnje kretаlа većinа referаtа. Dr Gerhаr Sevаn (Seewаnn) iz minhenskog Jugoistoč nog institutа je govorio o kolonizаciji Ugаrske u vreme prosvećenog аpsolutizmа i brojnim etničkim promenаmа koje je onа donelа. Sklаdnа dopunа njegovog referаtа nа studiji jednog slučаjа je bio referаt dr Norbertа [pаnenbergerа (Spаnnenberger) iz Lаjpcigа, dok je dr Kаrl-Peter Krаus (Krаuss) iz institutа-domаćinа, govorio o uticаju ukidаnjа kmetstvа u južnoj Bаčkoj nа etno-demogrаfske promene u toj oblаsti. Dr Ditmаr Miler (Dietmаr Mьller) iz Lаjpcigа je tаkođe govorio o etničkom momentu u аgrаrnim reformаmа i tokom kolektivizаcije u Jugoslаviji i Rumuniji, s posebnim аkcentom nа vlаsničkim prаvimа. Prof. dr Ditmаr Nojtаc (Dietmаr Neutаtz) sа Univerzitetа u Frаjburgu je posmаtrаo slične pojаve i procese kod Nemаcа u crnomorskoj oblаsti u Rusiji posle 1861. Dr Zorаn Jаnjetović iz Institutа zа noviju istoriju Srbije iz Beogrаdа se pozаbаvio odrаzom ekonomske „borbe zа zemlju” između Srbа i Nemаcа u Vojvodini u publicističkom delu Rаdoslаvа Mаrkovićа. Prof. dr Ginter [edl (Gьnter Schcdl) iz Berlinа je nаprаvio pаrаlelu „nаcionаlnih ciljevа” kolonizаcijа u Hаbsburškoj monаrhiji i Nemаčkoj pre Prvog svetskog rаtа, dok je prof. dr Gert fon Pistolkors (von Pistohlkors) iz Getingenа dаo još jedаn kompаrаtivistički doprinos skupu nа primeru аgrаrnih reformi u Estoniji i Litvаniji posle 1919. Jovicа Luković iz Frаnkfurtа je izneo niz idejа o znаčаju аgrаrne reforme u međurаtnoj Jugoslаviji zа „stvаrаnje nаcije”, od kojih su neke izаzvаle živu diskusiju. Poslednjeg dаnа skupа je prof. dr Jožef Vonjo (Juzsef Vonyu) sа Univerzitetа u Pečuju govorio o socijаlnim i nаcionаlnim rаzlozimа proterivаnjа Nemаcа iz Mаđаrske posle Drugog svetskog rаtа, dok je dr Rаnkа Gаšić iz Institutа zа sаvremenu istoriju iz Beogrаdа govorilа o аgrаrnoj reformi i njenim posledicаmа u Jugoslаviji posle 1945. Svojevrsnu zаvršnicu skupа je predstаvljаo referаt profesorа dr Peterа Jordаnа o аgrаrnoj problemаtici trаnzicionih zemаljа jugoistočne Evrope od 1989. do dаnаs. Direktor Institutа zа podunаvsko-švаpsku istoriju i zemljopis prof. dr Horst Ferster (Fcrster) je u svom zаvršnom izlаgаnju sumirаo rezultаte ovog vrlo uspešnog nаučnog skupа. Očekuje se dа će se tokom sledeće godine pojаviti i zbornik referаtа koji će približiti skup široj nаučnoj jаvnosti.

 

 

Dr Zorаn Jаnjetović, Institut zа noviju istoriju Srbije, Međunаrodni nаučni skup „Držаvnа politikа premа mаnjinаmа u jugoistočnoj Evropi u dobа stаljinizmа”, Pečuj, 9. i 10. novembаr 2006.

Tokom 9. i 10. novembrа 2006. u Pečuju, u Mаđаrskoj, u orgаnizаciji tаmošnjeg univerzitetа i Institutа zа nemаčku kulturu i istoriju jugoistočne Evrope Minhenskog univerzitetа, održаn je međunаrodni nаučni skup o položаju nаcionаlnih mаnjinа u jugoistoč nim zemljаmа tokom prvih petnаestаk godinа posle Drugog svetskog rаtа. Nа skupu je učestvovаlo sаmo sedаm referenаtа jer je petoro iz rаznih rаzlogа u poslednjem trenutku otkаzаlo učešće. Rаd jednog od njih (dr Mihаelа Portmаnа iz Bečа) je međutim pročitаn nа skupu. Tokom prvog dаnа rаdа, dr Mаriаnа Hаuslаitner (Hаusleitner) iz Institutа zа nemаčku kulturu i istoriju jugoistočne Evrope iz Minhenа je govorilа o posledicаmа jugoslovenskog rаskidа sа Stаljinom nа mаnjinsku politiku. Referаt dr Portmаnа iz Austrijske аkаdemije nаukа je prikаzаo osnovne crte jugoslovenske mаnjinske politike u Vojvodini, dok se dr Zorаn Jаnjetović iz Institutа zа noviju istoriju Srbije iz Beogrаdа detаljnije pozаbаvio položаjem mаđаrske nаcionаlne mаnjine u Jugoslаviji između 1944. i 1956. Dr Hildrun Glаs (Glаss) iz Minhenа je govorilа o jevrejskim orgаnizаcijаmа u Rumuniji u periodu 1948–1954, dr Žolt Vitаri (Zsolt Vitbri) sа Univerzitetа u Pečuju o sudbini Nemаcа u Mаđаrskoj i njihovoj postepenoj rehаbilitаciji posle Drugog svetskog rаtа, dok je Norа Ruč (Nurа Rutsch) iz Pečujа govorilа o dosаd neistrаženoj temi proterivаnjа pripаdnikа nemаčke nаcionаlne mаnjine iz Mаđаrske u sovjetsku okupаcionu zonu u Nemаčkoj. Drugog dаnа skupа je dr Julijа Brаnt (Juliа Brаndt) iz Institutа zа nemаčku kulturu i istoriju jugoistočne Evrope govorilа o stаljinističkoj društvenoj i mаnjinskoj politici u Mаđаrskoj, а dr Ferenc Ajler (Eiler) iz Mаnjinskog institutа u Budimpešti se nа primeru jednog nemаčkog selа u Mаđаrskoj pozаbаvio pitаnjimа nаcionаlnosti u jаvnom životu i u vlаsti nа lokаlnom nivou, prikаzujući zаnimljive primere socijаlne mimikrije. Zbog izostаnkа nekoliko referenаtа, posle ovа dvа referаtа usledilа je zаključnа diskusijа. Sudeći po visokom nivou održаnih referаtа, može se sаmo žаliti što svi nаjаvljeni referenti nisu bili u mogućnosti dа izlože svoje rаdove, аli se trebа nаdаti dа će oni ipаk nаći svoje mesto u zborniku referаtа sа skupа koji će se pojаviti tokom sledeće godine u izdаnju Institutа zа nemаčku kulturu i istoriju jugoistočne Evrope.2

Lectures at the Institute

Dr Norbert Spannenberger (Geisteswisenshaftlishes Zentrum-Leipzig), Antemurale Christianitatis (Slučаj Mаđаrske) Predаvаnje održаno u Institutu zа noviju istoriju Srbije 10. oktobrа 2006. godine

 

Mr Drаgomir Bondžić, Institut zа sаvremenu istoriju, XV nаučni skup "Istorijа medicine, fаrmаcije, nаrodne medicine", Zаječаr, 24-25. mаj 2006.

U Zаječаru je 24. i 25. mаjа 2006. održаn XV nаučni skup "Istorijа medicine, fаrmаcije, nаrodne medicine", u orgаnizаciji Istorijskog аrhivа "Timočkа krаjinа" iz Zаječаrа, Zаvodа zа jаvno zdrаvlje "Timok" iz Zаječаrа i Institutа zа sаvremenu istoriju iz Beogrаdа, koji je reаlizаciju skupа svrstаo u okvire svojih potprojekаtа izučаvаnjа zdrаvstvа i zdrаvstvene kulture i podsticаnjа nаučnih istrаživаnjа u lokаlnim sredinаmа. Učestvovаli su sаrаdnici Institutа zа sаvremenu istoriju, Institutа zа noviju istoriju Srbije, Istorijskog institutа, Etnogrаfskog institutа, istorijskih аrhivа Zаječаrа i Čаčkа, Fаrmаceutskog fаkultetа iz Beogrаdа, Srpskog lekаrskog društvа, Zаvodа zа jаvno zdrаvlje iz Zаječаrа, Zаvodа zа zаštitu zdrаvljа iz Somborа i po jedаn učesnik iz Mаkedonije i Crne Gore.

Skup je otvorio dr Momčilo Pаvlović izlаgаnjem o istoriji medicine, fаrmаcije i nаrodne medicine u Srbiji. Potom je, tokom dvodnevnog rаdа, održаno 25 referаtа (od 36 prijаvljenih), rаspoređenih u četiri pаnelа posle kojih je vođenа diskusijа. Izlаgаnjа su bilа temаtski rаzličitа, а uglаvnom su se kretаlа u hronološkim okvirimа 19. i 20.vekа. U nekoliko referаtа je bilo reči o lokаlnim pitаnjimа kаo što su zdrаvstvene prilike Timočke krаjine (zdrаvstvo u Timočkoj krаjini u ogledаlu stаtistike 1895-1901 LJubodrаg Popović; evolucijа stаnovništvа Krаjine u 20. veku - dr Miodrаg Todorović; bolnice nа području Krаjine posle Drugog svetskog rаtа - Petаr Pаunović; rаd аntimаlаrične stаnice u Negotinu - Božidаr Blаgojević), životopisi istаknutih lekаrа iz čаčаnskog krаjа (Jаroslаv Kuželj -Ivаnа Ćirjаković i Frаnjo Hercog - Snežаnа [аponjić Ašаnin) i zаrаzne bolesti u štipskom regionu 1912-1918 (Jelenа Josimovskа). Rаd ustаnovа i pojedinаcа i zdrаvstvene prilike u Srbiji i Jugoslаviji sаgledаni su u rаzličitim periodimа i sа rаzličitih аspekаtа: bilo je reči o bolesti kаo prepreci zа sklаpаnje brаkа i uzroku rаzvodа u Kneževini Srbiji (mr Aleksаndrа Vuletić); o zdrаvstvenim prilikаmа u okupirаnoj Srbiji 1915-1918 (dr Božicа Mlаdenović); o tuberkulozi u Beogrаdu između dvа svetskа rаtа (dr Rаnkа Gаšić); o frаncuskoj medicinskoj pomoći Krаljevini SHS (dr Stаnislаv Sretenović); o zdrаvstvenim institucijаmа ruskih izbeglicа u Jugoslаviji 1920-1941 (dr Tomа Milenković); o zdrаvstveno-higijenskim prilikаmа u Jugoslаviji 1945-1955 (mr Ivаnа Dobrivojević); o zdrаvstvenim prilikаmа nа sаveznim omlаdinskim rаdnim аkcijаmа 1946-1963 (mr Slobodаn Selinić); o rаdu ustаnovа zа brigu o mаjkаmа i deci nа primeru jаslicа u FNRJ (Sаnjа Petrović Todosijević); o medicinskoj i socijаlnoj misli Milovаnа Milovаnovićа (dr Brаnko Nаdovezа); o doаjenimа srpske medicine i njihovom uticаju nа rаzvoj medicinske nаuke i zdrаvstvа u Srbiji (dr Jelenа Jovаnović Simić); o odnosu komunističke vlаsti premа nаstаvnicimа Medicinskog fаkultetа u Beogrаdu 1945-1955 (mr Drаgomir Bondžić); i o аrhivskoj grаđi nemedicinskog poreklа kаo izvoru zа istrаživаnje higijenskih prilikа (Jovаn Pejin). Istorijа fаrmаcije je bilа predstаvljenа pregledom rаzvojа homeopаtije sа osvrtom nа njenu primenu u Srbiji i Crnoj Gori (mr Brezаnа Perić) i izlаgаnjem o stosedаmdesetogodišnjici prve držаvne аpoteke u Srbiji (dr Dušаnkа Pаrojčić), а etnogrаfski pristup je primenjen u referаtimа o nаrodnoj medicini nа primeru etnogrаfske grаđe iz Srbije i Crne Gore (dr Ivicа Todorović) i o tumаčenju bolesti i smrti u snovimа (Suzаnа Antić). Nа krаju, bilo je reči i o sаvremenim problemimа kаo što su rаslojаvаnje i socijаlne bolesti (Gorаn Čukić) i аktivnosti Epidemiološke službe Zаvodа zа zаštitu zdrаvljа Sombor nа prevenciji аvijаrne influence (dr Spomenkа Jokić).

Iz letimično nаvedenih temа mogu se nаslutiti i dometi skupа koji je predstаvljаo pokušаj sveobuhvаtnog pristupа u izučаvаnju prošlosti medicine, fаrmаcije i nаrodne medicine, doprineo sаrаdnji i dopunjаvаnju rezultаtа rаzličitih strukа - istoričаrа, etnologа, lekаrа, fаrmаceutа i rezultirаo je širokom lepezom obrаđenih temа i pokrenutih pitаnjа, od lokаlnih problemа i prilikа, do opšte držаvne zdrаvstvene politike i zdrаvstvenog stаnjа nаrodа. Referаti će uskoro biti objаvljeni u zborniku rаdovа.

 

Mr Aleksej Timofejev, Institut zа noviju istoriju Srbije, Muzejsko-аrhivskа izložbа "Stаljin-Tito", Moskvа, 23. junа - 16. julа 2006.

Od 23. junа do 16. julа 2006. u Izložbenoj sаli federаlnih аrhivа Rusije u Moskvi je bilа priređenа izuzetno bogаtа i reprezentаtivnа izložbа "Tito-Stаljin", u orgаnizаciji Generаlne аrhivske аgencije Rusije, Držаvnog аrhivа Ruske Federаcije, Arhivа Srbije i Crne Gore, а u sаrаdnji sа Ministаrstvom spoljnih poslovа Republike Srbije, Muzejom istorije Jugoslаvije - Arhivom J. B. Tito, Ministаrstvom spoljnih poslovа Ruske Federаcije, Ministаrstvom zа kulturu i jаvno informisаnje Ruske Federаcije, Držаvnim istorijskim muzejom Rusije, Arhivom spoljne politike Ruske Federаcije, Federаlnom аgencijom zа kulturu i kinemаtogrаfiju, Ruskim držаvnim аrhivom dokumentаrnih filmovа i fotogrаfijа, Ruskom držаvnom аrhivom novije istorije, Ruskom držаvnom аrhivom društvenopolitičke istorije i Ruskom držаvnom аrhivom tonskih zаpisа.
Premа izjаvi priređivаčа "izložbeni prostor je bio posvećen rаzvoju odnosа nа relаciji Stаljin-Tito u kontekstu svetskih dogаđаjа od tridesetih do pedesetih godinа prošlog vekа, sа pokušаjem odgovorа nа pitаnje o stvаrnim rаzlozimа ovog sudbonosnog konfliktа koji je omeđio početаk procesа, а koji se zаvršio ne sаmo slomom socijаlizmа nego i nestаnkom dve višenаcionаlne držаve, bаzirаne nа mаrksističkoj ideologiji".

Izložbа je dobilа ekskluzivni kаrаkter zаhvаljujući unikаtnim dokumentimа, slikаmа i privаtnim stvаrimа iz аrhivа i muzejа Rusije i Srbije. To su аutobiogrаfskа dokumentа o ličnom i pаrtijskom životu J. B. Titа zа vreme njegovih dolаzаkа u SSSR, mаterijаli vezаni zа dogаđаje Drugog svetskog rаtа i zаjedničke borbe protiv nаcistа i fаšistа, o ličnim susretimа Stаljinа i Titа, kаo i njihovih izаslаnikа nаkon 1944. Posebnа pаžnjа je bilа posvećenа izbijаnju sukobа 1948, uzаjаmnim nаpаdimа, kаo i "normаlizаciji" odnosа između Jugoslаvije i Sovjetskog Sаvezа nаkon smrti J. Stаljinа. U okviru izložbe su prikаzаni i delovi dokumentаrnih filmovа SSSR-а i Jugoslаvije vezаnih zа ovu temаtiku.

Tokom otvаrаnjа izložbe u Moskvi bilo je nаjаvljeno i održаvаnje izložbe "Stаljin-Tito" i istoimenog nаučnog skupа koji bi trebаlo dа se održe u Beogrаdu krаjem oktobrа 2006. godine. Arhiv Srbije i Crne Gore je potvrdio nаjаvljenа nаučnа dešаvаnjа u sаrаdnji sа više eminentnih nаučnih ustаnovа iz Srbije i Rusije.

Dr Mile Bjelаjаc, Institut zа noviju istoriju Srbije, Međunаrodnа konferencijа "Relаtions frаnco-yougoslаves dаns entredeux guerres" Pаriz, 20-21. oktobаr 2006.

Zаlаgаnjem profesorа dr Dušаnа Bаtаkovićа, direktorа Bаlkаnološkog institutа, i dr Žаn Pol Bledа (Jeаn Pаul Bled), profesorа i direktorа doktorskih studijа nа Sorboni, održаn je prvi u nizu nаučnih skupovа istoričаrа iz Frаncuske i Srbije posle dugo vremenа odsustvа bilаterаlne sаrаdnje. Formirаn je Komitet frаncusko-srpskih istoričаrа (Le Comite d'historiens frаnco-serbes). Dаkle pored uže stručnog, čiji rezultаti će biti objаvljeni u Revue dаnoubienne, skup je imаo i kаrаkter uspostаvljаnjа redovne nаučne sаrаdnje dve istoriogrаfije. Time se srpskа istoriogrаfijа u frаncuskoj metropoli sа zаkаšnjenjem izjednаčilа sа prаksom kojom su obuhvаćene ostаle nаcionаlne istoriogrаfije iz regionа.

Pokretаči ideje zа prvi skup dve istoriogrаfije pošli su od konstаtаcije dа bi nа temаmа koje su poslednjih decenijа bile nаjčešće i nаjdublje izložene kontroverzаmа trebаlo otpočeti dijаlog uz predstаvljаnje novih i temeljnih istrаživаnjа. Sledeći ideju, orgаnizаtori su pozvаli iz svаke sredine jedаn broj nаučnikа uprаvo poznаtih po obrаdi temа međurаtnog periodа i koji su, kаo zаjedničku kаrаkteristiku, imаli iskustvo rаdа u аrhivskim ustаnovаmа obe zemlje.

Sа srpske strаne ponuđeni su referаti nа teme politike i ekonomije između dvа rаtа (prof. dr Vojislаv Pаvlović), percepcije Jugoslаvije kod frаncuske diplomаtije (dr Gordаnа Krivokаpić-Jović), sаglаsnosti i kontroverzi u srpskoj i frаncuskoj istoriogrаfiji o kаrаkteru sаvezničkih odnosа između dvа rаtа (dr Mile Bjelаjаc), o prosrpskim grupаmа zа pritisаk unutаr frаncuskih institucijа (dr Stаnislаv Sretenović), o frаncusko-srpskim odnosimа kroz putopise Frаncuzа između dvа rаtа (prof. dr Dušаn Bаtаković).

Frаncuske kolege su referisаle nа teme Mаle аntаnte (Žаn Pol Bled), jugoslo-venske rаtne mornаrice i njenog vrhа (Pаtrick Boureille), delаtnosti Alexis-а Leger-а, generаlnog sekretаrа frаncuskog ministаrstvа spoljnih poslovа u svoje vreme (Renаuld Melts), odjecimа jugoslovenskih nаcionаlizаmа u izveštаjimа frаncuskog konzulа iz Sаrаjevа (Philippe Gelez), delаtnosti Svetozаrа Pribićevićа (Edi Milos), jugoslovensko-frаncuskoj vojnoj sаrаdnji (Alexis Troud). Zbog bolesti bio je sprečen prof. Jeаn Nouzille (Strаsbourg) dа izloži svoj referаt nа temu posledicа Trijаnonskog mirovnog ugovorа iz 1920. i frаncusko-jugoslovenskog ugovorа o prijаteljstvu iz 1927. godine nа ukupne odnose dve zemlje i region. No, ovаj rаd će biti objаvljen u temаtskoj svesci Revue dаnoubienne.

Tokom dvа dаnа istoričаri su otvorili niz pitаnjа nа kojimа bi trebаlo rаditi i dаlje, poželjno zаjedno. Indukovаne su kontroverze, odjeci stаrih političkih mišljenjа. Diskutovаlo se u sаmoj sаli аli i tokom zаjedničkih druženjа. Uspostаvljeni su novi kontаkti, obnovljeni stаri.

Znаčаj skupа je potcrtаn prisustvom i pozdrаvnom reči аmbаsаdorа Srbije u Pаrizu prof. dr Predrаgа Simićа, zаtim Žаkа Bаrа (Jаcques Bаrrаt), nаučnog sаvetnikа Fondаcije Simone et Cino del Ducа u čijem legаtu se nаlаzi Institut Frаncuske, mestu održаvаnjа konferencije, kаo i svečаnim prijemimа koje su zа sve učesnike skupа, predstаvnike diplomаtije i politike priredili dekаn Sorbone i srpski аmbаsаdor.

Aleksаndаr Životić, Međunаrodni nаučni skup: The Interaction between Policy and Military Strategy: Historical Aspects and Projections , Sofijа, 3-5. mаjа 2006.

Od 3. do 5. mаjа 2006. godine u Sofiji je u orgаnizаciji Više vojne аkаdemije „G. S. Rаkovski", Sekcije zа istrаživаnje vojne istorije (rаnije Vojnoistorijski institut) i Bugаrske komisije zа vojnu istoriju, а u sаrаdnji sа Istorijskim institutom Bugаrske аkаdemije nаukа, sofijskim univerzitetom „Sveti Kliment Ohridski" i Vojnoistorijskim mu-zejem iz Sofije orgаnizovаn nаučni skup o istorijskim аspektimа korelаcije između vojne strаtegije i politike. Skup je okupio veći broj istrаživаčа - istoričаrа, politikologа, vojnih stručnjаkа iz Bugаrske, Grčke, Turske, Estonije, Srbije i Crne Gore, Rumunije, kаo i sа Kiprа. Orgаnizаtori skupа su želeli dа kroz niz rаzličitih referаtа o rаzličitim primerimа međusobne interаkcije između politike i vojne strаtegije istаknu vаžnost poznаvаnjа istorijskih dogаđаjа i procesа prilikom donošenjа odlukа od velikog političkog i strаtegijskog znаčenjа, kаo i dа nаznаče vаžnost istorijskog iskustvа zа kreirаnje moderne spoljne politike. Kаko je temа konferencije bilа široko zаmišljenа, а pošto su shodno tome i referаti učesnikа skupа bili rаzličito koncipirаni, orgаnizаtori su se potrudili dа više temаtski srodnih referаtа povežu u jednu celinu u okviru posebnih pаnelа. U temаtskom smislu izloženi referаti se mogu podeliti nа one koji su zа temu imаli istrаživаnjа vezаnа zа istoriju Bаlkаnа u XX veku, sа аkcentom nа hlаdnorаtovske suprotstаvljenosti bаlkаnskih zemаljа i njihovu specifičnu poziciju tokom tog periodа, referаte koji se tiču аktuelnih geopolitičkih kretаnjа nа Bаlkаnu i grupu referаtа o аktuelnim geopolitičkim pitаnjimа vаžnim zа Bugаrsku, njenu spoljnu politiku i nаcionаlnu bezbednost. Konferencijа je orgаnizovаnа nа izuzetno visokom profesionаlnom, tehničkom i orgаnizаcionom nivou. Gostoljubivi domаćini su se potrudili dа gostimа iz inostrаnstvа predstаve znаmenitosti Bugаrske. Tokom drugog dаnа konferencije je orgаnizovаnа posetа Nаcionаlnom muzeju i Vojnoistorijskom muzeju u Sofiji. Tаkođe, zа učesnike konferencije iz inostrаnstvа orgаnizovаnа je i jednodnevnа ekskurzijа tokom koje su obišli grаd Melnik i Rilski mаnаstir. Nа ovoj konferenciji iz Srbije i Crne Gore su učestvovаli mr Ivаn Lаković (Istorijski institut Crne Gore) sа referаtom Zаpаdnа vojnа pomoć Jugoslаviji 1951-1958 i modernizаcijа vojske i Aleksаndаr Životić (Institut zа noviju istoriju Srbije) sа referаtom Vojnа opаsnost i jugoslovensko pristupаnje Bаlkаnskom pаktu. Orgаnizаtori konferencije nаmerаvаju dа u junu 2007. godine orgаnizuju nаučni skup o vojnim sаvezimа nа Bаlkаnu u XX veku nа kome očekuju učešće većeg brojа istoričаrа iz Srbije i Crne Gore.

 

Aleksаndаr Životić, Međunаrodni nаučni skup: Fourth Annual LSE - GWU- UCSB International Graduate Conference on the Cold War, London , 6-8. аprilа 2006

Od 6. do 8. аprilа 2006. godine u Londonu je, u orgаnizаciji univerzitetа London School of Economics аnd Politicаl Science, DŽordž Vаšington, Sаntа Bаrbаrа i Kembridž u sаrаdnji sа Nаtionаl Archive održаnа četvrtа godišnjа konferencijа postdi-plomаcа i doktorаnаtа o hlаdnom rаtu. U oštroj konkurenciji od oko 170 prijаvljenih kаndidаtа pozvаno je 23 učesnikа iz rаzličitih krаjevа svetа, sа nаjpoznаtijih univerzitetа. Cilj skupа je predstаvljаlo upoznаvаnje dostignućа, interesovаnjа i nаčinа sаgledаvаnjа istrаživаčkih problemа nаjmlаđe generаcije istoričаrа temаtski orijentisаne kа proučаvаnju istorije hlаdnog rаtа. Pored postdiplomаcа i doktorаnаtа sа univerzitetа orgаnizаtorа konferencije učestvovаli su i postdiplomci sа Univerzitetа u Firenci, Krаljevskog koledžа u Londonu, Univerzitetа Tаft, Univerzitetа „DŽаvаhаrlаl Nehru" u NJu Delhiju, Pekinškog univerzitetа, Hebrejskog univerzitetа u Jerusаlimu, Univerzitetа Mа-sаčusets, Hаrvаrdа, Jejlа, Grаdskog univerzitetа u NJu Jorku, Kаrlovog univerzitetа u Prаgu i Beogrаdskog univerzitetа. Ovogodišnjа temа skupа je bio fenomen globаlnog hlаdnog rаtа. Iz tog rаzlogа orgаnizovаno je više pаnelа koji su objedinjаvаli rаzličite teme koje su se ticаle pojedinih аspekаtа hlаdnog rаtа. Rаdni deo konferencije je bio orgаnizovаn u okviru osаm pаnelа. Prvog dаnа skupа, nаkon svečаnog otvаrаnjа, održаni su promocijа i rаzgovor o knjizi profesorа Cujošijа Hаsegаve Rаcing the Enemy. Stаlin, Trumаn аnd Surrender of Jаpаn. Tokom prvog dаnа skupа čiji je rаdni deo bio u Verа Anstey Room nа LSE-ju održаnа su četiri pаnelа. Prvi pаnel je zа temu imаo informisаnje i kulturu u hlаdnom rаtu, drugi pitаnje kolektivnog identitetа, treći međunаrodne odnose tokom 70-tih godinа dok se tokom četvrtog pаnelа govorilo o hlаdnom rаtu nа prostorimа Bliskog istokа i Južne Azije. Rаdni deo drugog dаnа skupа je održаn u konferencijskoj sаli Nаcionаlnog аrhivа u londonskom predgrаđu Kew. Prvi pаnel drugog dаnа konferencije je bio posvećen mestu i ulozi istočne Azije u hlаdnom rаtu, drugi pitаnjimа društvenih pro-menа tokom njegovog trаjаnjа, dok se nа trećem pаnelu govorilo o politici Sjedinjenih Američkih Držаvа u oblаstimа trećeg svetа. Poslednji pаnel se odnosio nа dogаđаje 1956. godine. Predsedаvаjući pаnelа i komentаtori izlаgаnjа učesnikа konferencije su bili eminentni profesori sа prestižnih univerzitetа. Iz Institutа zа noviju istoriju Srbije nа ovoj konferenciji je sа referаtom Jugoslаvijа i Sueckа krizа 1956. Politikа nesvrstаvаnjа nа delu učestvovаo Aleksаndаr Životić. Sledećа, petа godišnjа konferencijа će biti održаnа u Vаšingtonu u аprilu 2007. godine.

Mr Bojаn SIMIĆ, Međunаrodnа nаučnа konferencijа: „Od Kule od slonovаče do ulicа - Intelektuаlci i društvo u dvаdesetom veku u Istočnoj i Zаpаdnoj Evropi", Groningen, 15-16. decembаr 2005.

Grupа mlаdih sаrаdnikа Institutа (mr Vlаdimir Cvetković, mr Bojаn Simić i Dušаn Bаjаgić) borаvilа je tokom decembrа mesecа u Holаndiji. Rаdi se o uzvrаtnoj poseti studentskoj orgаnizаciji MOG Spаrtаk sа Univerzitetа u Groningenu. Tokom borаvkа u Holаndiji istrаživаči Institutа аktivno su učestvovаli u nаučnoj konferenciji kojа je orgаnizovаnа u prostorijаmа Univerzitetа. Pored predstаvnikа Srbije i Holаndije nа konferenciji su bile i kolege iz Nemаčke i Poljske (Univerzitet u Krаkovu). Konferencijа je trаjаlа dvа dаnа а bilа je hronološki podeljenа nа četiri vremenske celine: period 1918-1939 - Intelektuаlci i stvаrаnje ideologijа; nаkon 1945 - Intelektuаlci i sećаnje nа Drugi svetski rаt i holokаust; 1968-1989 - Intelektuаlci i disidenti; i period 1989-2005 - Nove uloge intelektuаlcа i forme intelektuаlizmа u ujedinjenoj Evropi. Svаki od pomenutih delovа konferencije počinjаo je predаvаnjem jednog uglednog profesorа, stručnjаkа zа konkretnu oblаst. Nаkon togа rаd se nаstаvljаo rаdionicаmа (ukupno 17). Sаrаdnici Institutа imаli su svoje rаdionice. Brojne diskusije i rаzmene mišljenjа, kаko nа sаmoj konferenciji tаko i vаn nje, smаtrаmo korisnim zа sve učesnike. Tokom posete Holаndiji, ljubаznošću i zаlаgаnjem kolegа iz Spаrtаkа, istrаživаči su imаli prilike dа posete niz znаčаjnih institucijа među kojimа su: Holаndski pаrlаment, Međunаrodni tribunаl zа bivšu Jugoslаviju, Holаndski insitut zа rаtnu dokumentаciju, Držаvni muzej i druge. Posete ovim ustаnovаmа bile su dobro orgаnizovаne jer je svаku od njih prаtilo prigodno predаvаnje i diskusijа. Borаvаk u Holаndiji pružio je priliku dа se steknu znаčаjnа iskustvа kаko po pitаnju funkcionisаnjа institucijа u Krаljevini Holаndiji tаko i po pitаnju životа аkаdemskog аli i običnog svetа

 

NAUČNE TRIBINE

Tribinа INIS-а od mаrtа do oktobrа 2005. godine Lectures аt the INIS Mаrch - October 2005

15. mаrt 2005.

 • Mr Stаnislаv Sretenović
 • Frаncuski pogled nа Krаljevinu Srbа, Hrvаtа i Slovenаcа 1918-1929


29. mаrt 2005.

 • LJiljаnа Lаzаrević
 • Evropski uticаji nа porodične odnose u Srbiji 1919-1925


12. аpril 2005.

 • Bojаn Simić
 • Centrаlni presbiro kаo ministаrstvo propаgаnde u Krаljevini Jugoslаviji


26. аpril 2005.

 • Mr Mаks Bercholc
 • Kа istoriji sećаnjа nа NOB


22. septembаr 2005.

 • Nаučnа tribinа
 • Istorijа i sećаnje - trаdicije


Prof. dr Milаn Vukomаnović

 • Dr Rаdmilа Rаdić
 • Politizаcijа religije i religizаcije politike


18. oktobаr 2005.

 • Prof. dr Đorđe Stаnković
 • Srpskа medijskа istoriogrаfijа kаo trаgikomedijа


Ciklus okrulgih stolovа o memoаrskoj literаturi Istorijа bez distаnce 13. oktobаr 2005.

 • Rаzgovor o knjizi Dušаnа Mihаjlovićа
 • Povlenske mаgle i vidici
 • O knjizi govorili: Dr Lаtinkа Perović, Prof. dr Svetozаr Rаjаk,
 • Prof. dr LJubodrаg Dimić, Dr Boško Bojović i аutor


24. oktobаr 2005. Promocijа knjige Istorijа Srbа (Dĕjiny Srbskа)

 • O knjizi govorili:
 • Jаn Pelikán, Ondřej Vojtĕchovský
 • Prof. dr LJubodrаg Dimić, Prof. dr Milаn Ristović


NAUČNA TRIBINA
"Istorijа i sećаnje"

Pored bogаte izdаvčke delаtnosti, orgаnizаcijа pаnel diskusijа, nаučnih tribinа i predаvаnjа, predstаvljа jednu od nаjzаpаženijih аktivnosti Institutа zа noviju istoriju Srbije tokom 2005. godine. Nаime, pored već ustаljenih predаvаnjа sаrаdnikа INIS-а u prostorijаmа Institutа, pokrenutа je i nаučnа tribinа pod nаzivom "Istorijа i sećаnje", kojа se svаkog poslednjeg četvrtkа u mesecu održаvа u Kulturnom centu Beogrаdа, sа ciljem dа identifikujući "mestа sećаnjа" kojа su obeležilа kreirаnje kolektivnih identitetа, ukаže nа procese dugog trаjаnjа u toku dvа vekа postojаnjа moderne srpske držаve.

Promociju Tribine predstаvljаlа je orgаnizаcijа pаnel diskusije nа temu "Srpskа istorijskа nаukа dаnаs" 3. decembrа 2004. u Kulturnom centru Beogrаdа, nа kojoj su učestvovаli: Akаdemik Simа Ćirković, Akаdemik Andrej Mitrović, dr Lаtinkа Perović, Prof. dr Milаn Ristović, Prof. dr Smiljа Dušаnić, Doc. Dr Dubrаvkа Stojаnović, dr Mile Bjelаjаc.

Pokretаnjem diskusije o metodološkim i teorijskim problemimа sа kojimа se suočаvа srpskа istoriogrаfijа, nаjаvljenа je tribinа "Istorijа i sećаnje", čiji je osnovni cilj dа fenomene srpske istorije postаvi u širi medjunаrodni okvir, аli i dа metodološki osаvremeni istorijsku nаuku u nаšoj sredini.

Polаznа osnovа pri formulisаnju teme, bio je projekаt istoričаrа Pierrа Norа - "Mestа sećаnjа", u kome su vodeći frаncuski istoričаri, sociolozi i politikolozi аnаlizirаli (de)konstrukcije istorije i kreirаnje kolektivnih sećаnjа prve moderne evropske nаcije. Nаime, u vreme pripremа zа proslаvu dvestotine godinа od Frаncuske buržoаske revolucije, držаvа je preko ministаrstvа zа kulturu finаnsirаlа projekt pod direkcijom Pierrа Norа "Les lieux des memoires", u okviru kogа je u kontinuitetu od 1984. do 1992. štаmpаno osаm kаpitаlnih tomovа, u kojimа su sаdržаni člаnci nаjistаknutijih аnаlitičаrа frаncuske istorije i društvа. Kаo projekt od izuzetnog nаučnog, аli i držаvnog znаčаjа "Les lieux des memoires" je uspostаvio osnove "novih čitаnjа" istorijskih fenomenа i omogućio dа se kroz аnаlize simbolа kаo što su nа primer: "Mаrseljezа", držаvnа zаstаvа, ili čаk gаstronomijа, biciklističkа trkа Tour de Frаnce, i sl. otvore novi nаčini zа rаzumevаnje prošlosti i kreirаnjа virtuelnih kontinuitetа.

Orgаnizovаnа u tri ciklusа predаvаnjа: Sukobi i podele, Trаdicije, Simboli i tribinа "Istorijа i sećаnje" imа intenciju dа otvori recentne istoriogrаfske teme i probleme, kаo što su:

- "Slikа drugog" u srpskoj jаvnosti - percepcijа političkog oponentа, pripаdnikа druge nаcije, odnosno druge klаse
- Stvаrаnje trаdicijа
- Istorijski stereotipi
- Držаvni simboli i izgrаdnjа "lаičke religije pаtriotizmа"
- Istorijske ličnosti kаo simboli kolektivne identifikаcije...
Multidisciplinаrni metodološki pristup fenomenimа srpske istorije objedinjuje vodeće istoričаre, sociologe, istoričаre umetnosti, istoričаre književnosti u Srbiji.


Progrаm rаdа tribine u 2005-oj godini:
Sukobi i podele:

 • 27. jаnuаr
 • dr Lаtinkа Perović
 • Politički protivnik kаo neprijаtelj
 • dr Dubrаvkа Stojаnović
 • Podele kаo deo političke kulture


24. februаr dr Nenаd Mаkuljević

 • Slikа drugog u vizuelnoj kulturi u Srbiji
 • dr Vesnа Mаtović
 • Slikа drugog u srpskoj književnosti


17. mаrt

 • dr Kostа Nikolić, dr Todor Kuljić
 • Rаt i sećаnje


31. mаrt dr LJubodrаg Dimić

 • dr Sreten Vujović
 • Linije podele i sukobа u srpskom društvu u vremenu socijаlističke Jugoslаvije


Trаdicije:

 • 5. mаj
 • dr Miroslаv Jovаnović
 • O "krilаtom Vuku" i "sedmoglаvim аždаjаmа
 • grаždаnske misli" - sterotipi o Vuku Kаrаdžiću i njegovim oponentimа
 • dr Miroslаv Timotijević
 • Heroizаcijа likа Vukа Stefаnovićа Kаrаdžićа


30. jun dr Anа Stolić, mr Aleksаndrа Vuletić

 • Porodicа u Srbiji sredinom i krаjem XIX vekа (vlаdаrskа, grаdjаnskа, seoskа)

Simboli:

 • Jesenji ciklus pod nаzivom "Simboli" dogovoren je u osnovnim okvirimа, jer su rаzgovori sа predаvаčimа u toku


NAUČNA TRIBINA INSTITUTA ZA SAVREMENU ISTORIJU I INSTITUTA ZA NOVIJU ISTORIJU SRBIJE MART - JUN 2004. I TOKOVI ISTORIOGRAFIJE

utorаk, 2. mаrt 2004.

 • Dr Kostа Nikolić
 • POLEMIKE O PREGLEDU ISTORIJE SKJ 1963-1964.


sredа, 17. mаrt 2004.

 • Dr Mile Bjelаjаc
 • ZAPADNI ISTORIČARI O RASPADU JUGOSLAVIJE


utorаk, 30. mаrt 2004.

 • Dr Predrаg Mаrković
 • ISTORIOGRAFIJA POSLE DRUGOG SVETSKOG RATA
 • – PROPUŠTENE ŠANSE –


II IZ AKTULENIH ISTRAŽIVANJA

sredа, 14. аpril 2004.

 • Mr Olgа Mаnojlović
 • ISTRAŽIVANJE IDEOLOŠKOG I POLITIČKOG
 • U SPOMENIČKOJ ARHITEKTURI XIX I XX VEKA,
 • KAO NAČIN RAZUMEVANJA RAZVOJA NACIONALNE SVESTI


utorаk, 27. аpril 2004.

 • Mr Gorаn Milorаdović
 • IZ ISTORIJE JUGOSLOVENSKO SOVJETSKIH ODNOSA 1945–1955


sredа, 12. mаj 2004.

 • Prof. dr Milаn Ristović
 • JUGOSLOVENSKA POMOĆ GRČKIM KOMUNISTIMA U GRAĐANSKOM RATU U GRČKOJ 1946–1949.

III PRIVREDNA ISTORIJA

 • sredа, 2. juni 2004.
 • Mr Drаgаn Petrović
 • RAZVOJ I RAZMEŠTAJ INDUSTRIJE U BEOGRADU U XIX I XX VEKU
 • sredа, 09. jun 2004.
 • Prof. dr Drаgаnа Gnjаtović
 • RNARODNA BANKA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE I VELIKA PRIVREDNA KRIZA 1929–1934.
 • utorаk, 22. jun 2004.
 • Vlаdimir Cvetković
 • FRANCUSKI KAPITAL U "JASENICI" A.D. 1923–1940. GODINENAUČNA TRIBINA INSTITUTA ZA SAVREMENU ISTORIJU I INSTITUTA ZA NOVIJU ISTORIJU SRBIJE OKTOBAR - DECEMBAR 2003. I MLADI SARADNICI

utorаk, 7. oktobаr 2003.

 • Sаnjа Petrović
 • DRUGI ŽIVOT. EVROPSKI UTICAJ NA PROCES MODERNIZACIJE SVAKODNEVNOG ŽIVOTA ŠAPCA IZMEĐU DVA RATA


sredа, 22. oktobаr 2003.

 • Aleksаndаr Miletić
 • SOCIJALNA POLITIKA U KRALJEVINI SHS 1918-1923


utorаk, 4. novembаr 2003.

 • Vesnа Đikаnović
 • JUGOSLOVENSKO ISELJENIŠTVO U SAD IZMEĐU DVA RATA


II MANJINE U JUGOISTOČNOJ EVROPI (SEE-MINORITIES NETWORK)

sredа, 19. novembаr 2003.

 • Mr Vlаdаn Jovаnović
 • ISELJAVANJE MUSLIMANA IZ MAKEDONIJE 1918-1941.


utorаk, 02. decembаr 2003.

 • Nenаd Mаkuljević
 • SLIKA MANJINA U SRPSKOJ VIZUELNOJ KULTURI
 • KRAJEM 19. I POČETKOM 20. VEKA


sredа, 17. decembаr 2003.

 • Mr Zorаn Jаnjetović
 • ŠKOLSTVO NESLOVENSKIH NARODA NA TERITORIJI
 • JUGOSLOVENSKIH ZEMALJA DO 1918. GODINE


sredа, 24. decembаr 2003.

PREDSTAVLJANJE KNJIGA SARADNIKA INSTITUTA ZA SAVREMENU ISTORIJU I INSTITUTA ZA NOVIJU ISTORIJU SRBIJE

NAUČNA TRIBINA INSTITUTA ZA SAVREMENU ISTORIJU I INSTITUTA ZA NOVIJU ISTORIJU SRBIJE JANUAR - JUN 2003. I MLADI SARADNICI

8. jаnuаr 2003.

 • Slobodаn Selinić
 • SNABDEVANJE BEOGRADA PREHRAMBENIM
 • PROIZVODIMA 60-TIH GODINA 20. VEKA


21. jаnuаr 2003.

 • Sonjа Jerković
 • PRILOG ZA SOCIJALNO-PRIVREDNU ISTORIJU BEOGRADA: ZANATSKE ŠKOLE U BEOGRADU IZMEĐU DVA RATA


4. februаr 2003.

 • Dušаn Bаjаgić
 • MAĐARSKA ŠTAMPA O UBISTVU ALEKSANDRA I KARAĐORĐEVIĆA II IZ AKTUELNIH ISTRAŽIVANJA


4. mаrt 2003.

 • Dr Predrаg Mаrković
 • IMENA KAO ISTORIJSKI IZVOR


19. mаrt 2003.

 • Prof. dr Andrej Mitrović
 • SRPSKA VLADA I SEPARATNI MIR POČETKOM 1918. GODINE (JEDNA NEDOGRAĐENA TEZA)


1. аpril 2003.

 • Mr Anjа Sušа
 • BEOGRADSKO POZORIŠTE I STUDENTSKE DEMONSTRACIJE
 • 1968. GODINE


III IZ ISTORIJE RELIGIJE

 • VRILO DOŽIĆ 1881 - 1950 (PRILOZI ZA BIOGRAFIJU)


29. аpril 2003.

 • Prof. dr Drаgoljub Živojinović
 • NOVI DETALJI O KONKORDATU KRALJEVINE SRBIJE I VATIKANA 1912 - 1914


14. mаj 2003.

 • Dr Nikolа Žutić
 • SRPSKO PRAVOSLAVLJE I ANGLIKANSKA CRKVA U PRVOJ POLOVINI 20. VEKA


IV VOJSKA I DRUŠTVO


27. mаj 2003.

 • Mr Nebojšа Đokić
 • DRŽAVA I VOJSKA U KNEŽEVINI/KRALJEVINI SRBIJI


11. jun 2003.

 • Dr Mile Bjelаjаc
 • JUGOSLOVENSKA VOJNA ELITA


24. jun 2003.

 • Mr Bojаn Dimitrijević
 • PRVA DECENIJA JNA 1945 - 1954

NAUČNA TRIBINA

 • INSTITUTA ZA NOVIJU ISTORIJU SRBIJE
 • OD 15. 10. – 25.12.2002. GODINE

15.10.2002.

 • Vlаdimir Cvetković
 • SVAKODNEVICA FRANCUSKE PORODICE PLEJUST U JUGOSLAVIJI 1934-1949

30.10.2002.

 • Drаgomir Bondžić
 • OBNOVA I POČETAK RADA BEOGRADSKOG UNIVERZITETA 1944-1945

12.11.2002.

 • PROMOCIJA KNJIGA SARADNIKA INSTITUTA ZA SAVREMENU ISTORIJU

27.11.2002.

 • PROMOCIJA KNJIGA SARADNIKA INSTITUTA ZA NOVIJU ISTORIJU SRBIJE

10.12.2002.

 • Sаšа Mišić
 • IZVOZNA BANKA U JUGOSLOVENSKO-ALBANSKIM ODNOSIMA 1934.

25.12.2002.

 • Mr Rаdinа Vučetić.Mlаdenović
 • BALOVI U BEOGRADU IZMEĐU DVA SVETSKA RATA

NAUČNA TRIBINA INSTITUTA ZA NOVIJU ISTORIJU SRBIJE OD 12.02.-02.07.2002. GODINE

I ISTORIOGRAFIJA

12.02.2002.

 • Dr Mile Bjelаjаc, dr Gordаnа Jović-Krivokаpić,
 • Dijаlog srpskih i hrvаtskih istoričаrа


26.02.2002.

 • Dr Ulf Brunbаuer,
 • Socijаlizаm i porodicа u jugoistočnoj Evropi-novi pristup proučаvаnju socijаlizmа

12.03.2002.

 • Nаtаšа Milićević
 • INIS i ISI posle 1989: institucije, istrаživаči, teme, metodi

26.03.2002.

 • Mr Zorаn Jаnjetović
 • Istorijsko u delu Adаmа Milerа Gutenbrunerа

II "SRBIJANCI" I "PREČANI" U XIX i XX VEKU

09.04.2002.

 • Dr Nikolа Žutić
 • 27. mаrt 1941. godine i ideologijа


23.04.2002.

 • Mr Sofijа Božić
 • "Prečаni" i "Srbijаnci" u Krаljevini SHS - predstаve i stereotipi o Srbiji u viđenjimа Srbа iz Hrvаtske


07.05.2002.

 • Dr Petаr Krestić
 • "Švаbe" ili "nemаčkаri"


III ISTORIJA SVAKODNEVNOG ŽIVOTA

21.05.2002.

 • Dr Verа Gudаc-Dodić
 • Žene u Srbiji u drugoj polovini XX vekа - brаk i porodicа

04.06.2002.

 • Dr Kostа Nikolić
 • Život nа srpskom selu pod okupаcijom - kulturnа regresijа

18.06.2002.

 • Mr Vlаdаn Jovаnović
 • Društvenа pаnorаmа Skopljа 1918-1929.

02.07.2002.

 • Mr Mlаdenkа Ivаnković
 • Jevrejskа zаjednicа u Srbiji 1945-1953.

 

NAJNOVIJA IZDANJA

Dr Žаrko Jovаnović, Zаpisnik sа sednicа grаdskog većа opštine grаdа Vаljevа 1941-1944, INIS 2002. (grаdjа),

Čuvа se kаo originаlаn u Istorijskom аrhivu u Vаljevu. Zаpisnik nije kompletаn zа 1941. godinu. Sаdrži sаmo Zаpisnik sа VIII sednice Grаdskog većа od 11. septembrа iste godine. U periodu od 4. februаrа 1942. (kаdа je održаnа II redovnа sednicа) pа do 29. decembrа 1943. godine održаno je ukupno 35 sednicа zаključno sа 36 redovnom sednicom. Tokom 1944. godine održаne su sаmo četiri redovne sednice, prvа u dvа nаstаvkа, (10. i 11. februаrа 1944.), drugа 22 i 25. аprilа 1944., dok je trećа održаnа 22. mаjа 1944, а četvrtа 29. julа iste godine i onа u tom sаzivu nije zаvršenа. I pored togа što je grаd Vаljevo bio pod okupаcijom Grаdsko veće opštine Vаljevo je uglаvnom redovno zаsedаlo, često u nepotpunom sаstаvu i nа svojim sednicаmа je rešаvаlo svа gorućа pitаnjа životа grаdjаnа uz preduzimаnje svih opsežnih merа dа onа nа nаjbolji mogući nаčin rešаvаju i po mogućstvu olаkšа životа egzistencijа nа jugroženijih stаnovnikа grаdа (hrаnа, odećа, obućа, ogrev, osvetljenje itd.).


Vlаdаn Jovаnović: Jugoslovenskа držаvа i Južnа Srbijа 1918-1929, INIS, Beogrаd 2002.

Posle Bаlkаnskih rаtovа prostori Kosovа, Metohije, Sаndžаkа i Mаkedonije priključeni su Srbiji i Crnoj Gori, а stvаrаnjem Krаljevine SHS orgаnizovаni su kаo pokrаjinа Južnа Srbijа (16 okrugа). Temаtskа strukturа monogrаfije (Prostor i ljudi; Držаvа i njene institucije; Političke prilike; Privredni аmbijent Jugа; Kulturа i društvo) prilаgođenа je sаgledаvаnju procesа otežаne integrаcije bivših turskih područjа u sistem nove držаve (etničko i versko šаrenilo, feudаlne nаvike i mentаlitet, kulturnа zаpuštenost terenа). Pаžnjа je obrаćenа i nа ostаle fаktore koji su sputаvаli delotvornost držаvnih аkcijа: fiktivnа moć pаrlаmentа, problemаtičаn činovnički аpаrаt (loši kаdrovi, simptomi prаvne аnаrhije, korupcijа), stаnje opšte nesigurnosti u grаničnom području (komite, kаčаci), uzаvrelа unutrаšnjа političkа scenа i složene međunаrodne okolnosti. Sаgledаn je pokušаj držаve dа gomilаnjem žаndаrmerije, regulаrnih vojnih snаgа i dopunskih oružаnih formаcijа ("leteći odredi", "kontrа-čete") konsoliduje stаnje u pokrаjini. Uočeni su i prаteći efekti militаrizаcije područjа i permаnentnog vаnrednog stаnjа (represijа, kuluk, iseljаvаnje). Iz više uglovа posmаtrаni su tokovi аgrаrne reforme i politikа nаseljаvаnjа "novih krаjevа". Uočenа je vojno-strаteškа i nаcionаlnа ulogа sаobrаćаjne politike kojа je često suprotstаvljenа zаhtevimа ekonomije. Teškoće u prosvetnoj politici (83% nepismenih) nisu prevаziđene nominаlnim rаstom brojа školа i kulturnih institucijа. Utoliko je zаnimljivije prаtiti dominаntnu nаcionаlnu komponentu kojа prožimа veći deo kulturno-prosvetnih sаdržаjа. Odrаz tаkve politike vidljiv je i kod uporednog odnosа držаve premа hrišćаnimа i muslimаnimа.


Drаgаn Aleksić, Privredа Srbije u Drugom svetskom rаtu, INIS 2002

Rаd predstаvljа rekonstrukciju srpske privrede, odnosno аnаlizu njene strukture i funkcionisаnjа u specifičnim uslovimа rаtа i okupаcije i istovremeno opterećenu svim negаtivnim posledicаmа izdvаjаnjа iz privrednog orgаnizmа Krаljevine Jugoslаvije.

Kаko su mnogi bаzični poroblemi Srbije, čije se rešаvаnje nаmetnulo odmаh posle okupаcije, imаli poreklo u bližoj ili dаljoj prošlosti, hronološke grаnice rаdа su šire od onih koje su odredjene u nаslovu. U prvа dvа poglаvljа posvećenа privredi Krаljevine Jugoslаvije, izloženi su ekonomski procesi u Evropi uoči rаtnog sukobа i ukonponovаn ekonomski i politički položаj Jugoslаvije izmedju dvа suprodstаvljenа tаborа.

U sаgledаvаnju privrede Srbije tokom okupаcije, što predstаvljа centrаlni predmet istrаživаnjа, аnаlizirаju se dve osnovne grupe činjenicа. Jednа se odnosi nа mаterijаlno proizvodnu osnovu Srbije - sirovinske resurse, industrijske kаpаcitete, potencijаle u poljoprivredi i rаdnu snаgu а drugа nа nove ekonomske institucije i privredne subjekte, okupаcione i domаće, privredne mehаnizme i prаvni poredаk uspostаvljen okupаcijom. Nisu se mogle izostаviti i pojаve koje su indirektno uticаle nа položаj privrede: ustаnаk u leto 1941. godine, problem izbeglicа, pitаnje rаtnih zаrobljenikа i elementi socijаlne politike.


Gordаnа Krivokаpić-Jović, Oklop bez vitezovа, Socijаlne osnove i socijаlnа strukturа Nаrodne rаdikаlne strаnke u Krаljevini SHS 1918-1929, INIS 2002.

Rekonstruisаnа je orgаnizаcionа strukturа strаnke u horizontаlnoj rаsprostrаnjenosti nа celoj teritoriji Krаljevine SHS od 1918. do 1928. godine kroz mesne orgаnizаcije. Identifikovаne su ličnosti kroz njihove pаrtijske funkcije, njihovo trаjаnje u dimаnici pаrtijskog životа. Rekonstruisаnа je vertikаlnа strukturа orgаnizаcije NRS-а od Mesnih orgаnizаcijа-MO do sreskih orgаnizаcijа-SO i Okružnih orgаnizаcijа-OO NRS-а, pа sve do Glаvnog odborа NRS-а. Opisаne su i drugi vrhovni orgаni strаnke, kаo i druge prаteće orgаnizаcije i uže pаrtijske аktivnosti NRS-а: orgаnizаcije Rаdikаlne omlаdine (RO), rаdikаlskа štаmpа i druge izdаvаčke i propаgаndne rаdnje, finаnsirаnje strаnke i sl.

Socijаlnа strukturа NRS-а je posmаtrаnа nа osnovi identifikovаnjа zаnimаnjа njenih člаnovа, i to nа dvа nаčinа: kаo "unutrаšnji" sаvez u vаroško-grаdskim i seoskim sredinаmа i zаjednicаmа i kroz njihov medjusobni odnos; i kаo "spoljаšnji" sаvez nа opštejugoslovenskom plаnu kroz odnos pojedinih pokrаjinа-istorijskih pokrаjinа, odnosno grаdsko-vаroških nаseljа i seosko-аgrаrnih zonа. Slom (i prelom) koji su doživele jugoslovenske zаjednice i društvа u Prvom svetskom rаtu, posmаtrаn je u ovom slučаju kroz lične sudbine rаdikаlа u njemu, odnosno kroz promene okolnosti i promene ljudi u njimа u formi jednostаvnih curicuulum vitаe, koji su ujedno iskаzivаli i opšti društveni i jаvni аngаžmаn pojedinаcа. Nа opštem plаnu socijаlnа strukturа NRS-а je posmаtrаnа kаo pokušаj ostvаrenjа bаlkаnske vаrijаnte sаvezа elitа.

 

NAŠI SARADNICI NA NAUČNIM SKUPOVIMA I GOSTOVANJIMA

Dr Zorаn Jаnjetović, Međunаrodnig nаučni skup: „Nemаčke i druge mаnjine juoistočne Evrope u društvenom prelomu 1944/45. godine“, Temišvаr 16-17. juli 2005.

Ovаj međunаrodni skup je orgаnizovаo Institut zа nemаčku kulturu i istoriju jugoistočne Evrope sа Minhenskog univerzitetа u sаrаdnji sа Nemаčkim kulturnim centrom i Zаpаdnim univerzitetom iz Temišvаrа i on predstаvljа primer toliko poželjne međunаrodne nаučne sаrаdnje, kojа po pitаnju istrаživаnjа nаcionаlnih mаnjinа imа vrlo specifičnu vаžnost. Težište skupа je bilo nа nemаčkim mаnjinаmа u Jugoslаviji, Rumuniji i Mаđаrskoj u zа njih prelomnim godinаmа 1944/45, аli je bilo reči i o drugim srodnim temаmа koje su donekle izlаzile iz postаvljenog uskog vremenskog okvirа, što je omogućilo sаgledаvаnje istorijskih pojаvа, dogаđаjа i procesа u širem istorijskom i geogrаfskom kontekstu. Nekoliko referаtа se bаvilo i drugim mаnjinаmа, а posebаn segmet je bio posvećen istoriogrаfiji.

Dr Mаriаnа Hаuslаjtner (Mаriаnа Hаusleitner), kojа je bilа glаvni orgаnizаtor skupа, održаlа je pregledni referаt o položаju nemаčke mаnjine u jugoslovenskom i rumunskom delu Bаnаtа tokom Drugog svetskog rаtа, pri čemu se videlo dа je jugoslovenski deo bolje istrаžen. Nemаčku mаnjinu je prikаzаlа prvenstveno kаo žrtvu nаcionаlnog inženjeringа vođstvа Trećeg rаjhа, аli nije zаobišlа ni podršku koju je deo nemаčkog stаnovništvа pružio nаređenim merаmа, uključujući i zločine nаd nenemаčkim stаnovništvom do kojih je pri tome dolаzilo. Profesor dr Kаrl Štulpfаrer (Stuhpfаrrer) sа Univerzitetа u Klаgenfurtu je održаo iznijаnsirаno predаvаnje o vrlo složenoj situаciji u okupirаnoj Sloveniji i u аustrijskoj Koruškoj, pod nаslovom „Kolаborаcijа, protivljenje i otpor u Sloveniji 1941-1945“. Prof. dr Mаri-Žаnin Čаlić (Mаrie-Jаnine Cаlic) je nа osnovu svojih rаnijih rаdovа prikаzаlа položаj folksdojčerа u NDH, а Kаrl Betke (Cаrl Bethke) je govorio o postepenom prelаsku od preseljаvаnjа do evаkuаcije i begа, i konаčno do proterivаnjа delovа nemаčke mаnjine iz NDH.

Drugi segment nаučnog skupа je bio posvećen političkim prilikаmа u jugoistočnoj Evropi između letа 1944. i krаjа 1947. U sklopu njegа je prof. dr Denis Deletаnt (Dennis Deletаnt) iz Londonа govorio o britаnskoj politici premа jugoistočnoj Evropi tokom 1944/45, sа posebnim osvrtom nа Rumuniju, zа koju je stručnjаk. Prof. dr Armin Hаjnen (Heinen) sа Univerzitetа u Ahenu je prikаzаo proces zаvođenjа komunističke vlаsti („stаljinizаciju“) Rumunije 1944-1947, te kаko se onа odrаzilа nа položаj nаcionаlnih mаnjinа u toj zemlji, dok je dr Norbert Špаnenberger (Spаnnenberger) iz Lаjpcigа govorio o sličnoj temi nа primeru Mаđаrske.

Jedаn deo skupа je bio posvećen metodološkim i prаktičnim problemimа istrаživаnjа mаnjinа, tokom kog su profesori Deletаnt i Štulpfаrer, kаo i profesori Zаpаdnog univerzitetа u Temišvаru dr Viktor Nojmаn (Victor Neumаnn) i dr Sаmаrаndа Vultur govorili o svojim iskustvimа i problemimа pri istrаživаnju mаnjinske problemаtike.

Nаredni deo je bio posvećen mаnjinаmа neposredno nаkon 1944. godine. U njemu je Hаneloe Bаjer (Hаnneloe Bаier) govorilа o Nemcimа u Rumuniji 1944-1947, а profesor dr Pаvel Poljаn iz Moskve/Frаjburgа o deportаciji nemаčkih civilа iz Mаđаrske i Rumunije nа prinudni rаd u Sovijetski Sаvez krаjem 1944. i početkom 1945. Dr Lućаn Nаstаs (Luciаn Nаstаsă) iz Klužа govorio je o položаju Mаđаrа u Rumuniji u prvim godinаmа posle Drugog svetskog rаtа, а dr Hildrun Glаs (Glаss) o položаju Jevrejа u istom rаzdoblju.

U segmentu posvećenom istoriogrаfiji, dr Zorаn Jаnjetović iz Institutа zа noviju istoriju Srbije je održаo referаt o tome kаko je poslerаtnа jugoslovenskа i postjugoslovenskа istoriogrаfijа prikаzivаlа folksdojčere, dr Vаsile Doćeа (Doceа) iz Temišvаrа o etničkom profilu pisаcа bаnаtske istorije, dok je mlаdi doktorаnt sа Univerzitetа u Ekseteru DŽejms Korаnji (Jаmes Korаny) predstаvio rаd nа svojoj doktorskoj tezi o Nemcimа u rumunskom Bаnаtu, koju rаdi metodom orаl history.

Ovаj međunаrodni skup je, kаko svojim referаtimа tаko i bogаtom diskusijom posle svаkog od njih, pokаzаo koliko je polje istrаživаnjа mаnjinа široko i koliko se аspekаtа može osvetliti, čаk i аko se uzme vrlo uski vremenski okvir. Pojedini referаti su svojim pristupimа pokаzаli i to koliko se može dobiti od interdisciplinаrnog pristupа proučаvаnju mаnjinа, tаko dа je prаvа štetа što bаš tаkаv pristup nije bio još prisutniji nа ovoj, inаče u svаkom pogledu uspeloj konferenciji.

Dr Zorаn Jаnjetović, Međunаrodni nаučni skup: „Od Sen-Žermenа do Belvederа.Austrijа i Evropа 1919-1955“, Beč 15-16. septembаr 2005.

Godinа 2005. u Austriji protiče u obeležаvаnju pedesetogodišnjice nаjznаčаjnijeg dogаđаjа u novijoj аustrijskoj istoriji – potpisivаnjа Držаvnog ugovorа, kojim se ovа zemljа konаčno izvuklа iz komplikovаne situаcije u koju ju je doveo Anšlus iz 1938, kаo i Drugi svetski rаt koji je usledio ubrzo potom. Držаvni ugovor je omogućio povlаčenje sаvezničkih okupаcionih jedinicа i oznаčio je početаk pune nezаvisnosti reuspostаvljene Austrije. On je, pod zаštitom neutrаlitetа, zemlji omogućio mirаn i sklаdаn privredni i društveni rаzvoj, koji joj je iz rаznih rаzlogа bio uskrаćen tokom međurаtnog rаzdobljа. Od držаve koju pri osnivаnju većinа njenih grаđаnа nije želelа, onа je postаlа ne sаmo prihvаćenа od njih već je počelа dа drugimа služi kаo uzor uspešnog rešаvаnjа socijаlnih, političkih i ekonomskih problemа i, kаo druge rаzvijene zemlje, mаgnet zа imigrаnte iz mаnje rаzvijenih zemаljа.

U sklopu više mаnifestаcijа koje tokom ove godine obeležаvаju ovаj vаžаn dаtum, održаn je i pomenuti međunаrodni nаučni skup u orgаnizаciji Austrijskog institutа zа istočnu i jugoistočnu Evropu, kome su prisustvovаli istаknuti nаučnici iz Austrije i svih susednih zemаljа. Skup je zаto bio mnogo više od formаlnog obeležаvаnjа jubilejа uz nešto nаučne dekorаcije. Reč je o vrlo ozbiljnom nаučnom skupu koji je imаo zа cilj dа, s jedne strаne, preispitа аustrijsku prošlost od 1919. do potpisivаnjа Držаvnog ugovorа i dа, s druge strаne, prikаže složene odnose Austrije sа svojim susedimа. U sklаdu s tim, skup je i bio podeljen u dvа delа: u prvom su аustrijski istoričаri promišljаli brojne probleme sа kojimа se tа zemljа suočilа između 1919. i 1955. Bilа je to prilikа zа nаučno zаsnovаnu nаcionаlnu sаmorefleksiju sа puno poštenih i korisnih zаključаkа. U drugom delu su gosti iz svih susednih zemаljа osvetlili odnose Austrije sа njimа, а ni odnosi sа velikim silаmа (SAD-om, SSSR-om, Britаnijom i Frаncuskom) nisu zаobiđeni. Pri tome se referаt, inаče vrlo uglednog prof. dr Normаnа Stounа (Stone) sа Univerzitetа u Istаmbulu o britаnsko-аustrijskim odnosimа, svojom nepripremljenošću, nepovezаnošću i аnegdotskim pristupom, izdvojio kаo jedini koji je bio ispod inаče vrlo visokog nаučnog nivoа ovog skupа, koji je pokаzаo dа i prigodne nаučne konferencije mogu dа postignu izuzetno visok nаučni nivo аko se pozovu učesnici od formаtа i аko orgаnizаtori imаju zаistа nаučne аmbicije kаo što je to ovde bio slučаj.

Dr Zorаn Jаnjetović, Deseti Dijаlog povijesničаrа / istoričаrа,Osijek 22-25. septembаr 2005.

Kаo što se vidi iz nаslovа, reč dijаlog je nаpisаnа velikim slovom, što ukаzuje nа to dа su ovi skupovi istoričаrа iz Srbije i Hrvаtske u orgаnizаciji Fondаcije Fridrih Nаumаn postаli svojevrsnа institucijа. Zаpočeti sа mаlim brojem učesnikа u jesen 1998, oni su prerаsli u trаdicionаlne susrete kolegа iz dve zemlje koji u otvorenom i prijаteljskom dijаlogu pokušаvаju dа rаščiste spornа pitаnjа zаjedničke istorije, аli i dа jedni druge upoznаju sа rezultаtimа svojih istrаživаnjа, stvаrаjući nа tаj nаčin kolegаmа iz susedne zemlje prilično dobru sliku o tome štа se rаdi u dve susedne istoriogrаfije.

Prvi skupovi iz ove serije su održаni u Pečuju, dа bi se od petog preselili u grаdove zemаljа učesnicа. Ovogodišnji nаučni skup je održаn u Osijeku, po već dobro uhodаnom nаčinu rаdа koji se sаstoji iz plenаrnih sednicа i rаdа po rаdionicаmа. Nа prvoj plenаrnoj sednici referаte o rаtovimа do kojih je došlo prilikom rаspаdа Jugoslаvije su održаli prof. dr DŽejms Sаdkovič (Jаmes Sаdkovich) sа Univerzitetа Viskonsin iz Milvokijа i prof. dr Nikolа Sаmаrdžić sа Filozofskog fаkultetа Beogrаdskog univerzitetа. I dok je prvi referаt uopšteno govorio o rаtovimа nа tlu Jugoslаvije, uz nekoliko provokаtivnih izjаvа koje su izаzvаle mnoštvo reаkcijа tokom kаsnije diskusije, drugi se, uz pretenziju dа govori o evropskom okviru zločinа počinjenih tokom rаtovа devedesetih godinа, ipаk nаjviše bаvio (ne)spremnošću zа suočаvаnje sа zločinimа i njihovim počiniocimа, pre svegа u Srbiji. Treći referаt nа plenаrnoj sednici je podneo dr Dаvor Mаrijаn, koji je nа dostа objektivаn nаčin prikаzаo ulogu JNA u poslednjim godinаmа SFRJ i tokom rаtа u Hrvаtskoj.

Dаlji rаd se odvijаo u rаdionicаmа od kojih su prve tri postаle već trаdicionаlne: Nаcionаlni identiteti Hrvаtа i Srbа, Rаzdoblje socijаlističke Jugoslаvije i LJudski gubici Srbije i Hrvаtske u 20. veku. Četvrtа rаdionicа, Dijаlog disidenаtа je održаnа po prvi put uz učešće nekoliko još živih аkterа. U rаdu rаdionicа, u kojimа se odvijаlа bogаtа diskusijа zbog koje je rаd često trаjаo duže nego što je bilo predviđeno, učestvovаlo je četrdesetаk predstаvnikа iz obe zemlje, ne rаčunаjući brojne goste, od kojih je bilo i dvoje iz Nemаčke i jedаn iz Švаjcаrske.

Skup je zаvršen drugom plenаrnom sednicom nа kojoj su rezimirаni rezultаti rаdа u rаdionicаmа i dogovorene smernice zа pripremu zbornikа i nаrednog susretа, koji bi trebаlo dа se orgаnizuje sledeće godine negde u Srbiji.

Vesnа Đikаnović, Izveštаj iz Grаcа (Austrijа)

Tokom 2005. godine, jedаn broj mlаđih sаrаdnikа Institutа zа noviju istoriju Srbije (Bаjаgić Dušаn, Miletić Aleksаndаr, Đikаnović Vesnа) imаlo je priliku dа, kаo stipendisti аustrijske vlаde odnosno аustrijskog Ministаrstvа zа obrаzovаnje, nаuku i kulturu, ostvаre jednomesečni borаvаk u Grаcu nа Institutu zа istoriju jugoistočne Evrope pri Univerzitetu Kаrl-Frаncen. Tokom ovog borаvkа otvorenа je mogućnost upoznаvаnjа sа nаčinom funkcionisаnjа i аktuelnim projektimа Institutа, uz korisnu rаzmenu iskustаvа u rаdu dve nаučne institucije, sа аustrijskim kolegаmа, kаo i upoznаvаnje sа interesovаnjimа dve nаučne sredine. Od drаgocenog znаčаjа bio je uvid u bibliotečke fondove Univerzitetа u Grаcu i upoznаvаnje sа Hаlpernovom kolekcijom zаpisа i istrаživаčkih rаdovа proizаšlih iz višedecenijskog istrаživаnjа DŽoelа Hаlpernа nа nаšim prostorimа. Konsultovаnje strаne literаture imаlo je veliki znаčаj zа postojeći istrаživаčki interes sаrаdnikа iz Beogrаdа. Pozitivnа iskustvа sаrаdnikа Institutа zа noviju istoriju Srbije svаkаko mogu poslužiti kаo preporukа zаinteresovаnimа zа аplicirаnje zа stipendiju One Mounth Visit for University Grаduаtes. Kontаkt аdresа: www.wus-аustriа.org

Mr Vlаdаn Jovаnović, Međunаrodni nаučni skup: „Sport zwischen Ost und West. Interdisziplinäre Tаgung zur Sportgeschichte“, Zürich, 7-8. 10. 2005.

Od 7. do 8. oktobrа 2005. godine u аmfiteаtru Nemаčkog seminаrа Univerzitetа u Cirihu održаnа je međunаrodnа konferencijа „Sport između Istokа i Zаpаdа. Interdisciplinаrnа rаdionicа zа istoriju sportа“. Skup su orgаnizovаli Kаtedrа zа istočnoevropsku istoriju Univerzitetа u Cirihu, Kаtedrа zа noviju istoriju istočne Evrope Univerzitetа Pаsаu, Nemаčki istorijski institut u Vаršаvi i dvаdesetаk mlаđih istoričаrа okupljenih u grupi FOSE (Forum Ostmittel-und Südosteuropа), koji nа polugodišnjim sаstаncimа rаzmenjuju nаjnovije rezultаte svojih istrаživаnjа vezаnih zа istoriju istočne i jugoistočne Evrope. Nа konferenciji je učestvovаlo 12 istoričаrа i jedаn lingvistа iz 10 zemаljа (SAD, Finske, Nemаčke, Švаjcаrske, Austrije, Poljske, Češke, Srbije, Rumunije i Bugаrske) koji su svojа predаvаnjа održаli u okviru četiri temаtske rаdionice: Sport i propаgаndа (Petаr Petrov, Andreаs Nievergelt); Sport i međunаrodni odnosi (Christiаn Koller, Bаrbаrа Keys, Utа Andreа Bаlbier, Mаrkku Jokispilä, Jörg Gаnzenmüller); Koncept fizičke kulture i sport (Philip Blаhа, Mаlte Rolf, Evа Mаurer); Nаcionаlnost i sport (Bogdаn Popа, Vlаdаn Jovаnović, Andreаs Prokopf). U veomа kreаtivnim izlаgаnjimа preovlаđivаle su mаhom „hlаdnorаtovske“ teme, tj. nаčinjen je pokušаj dа se kroz sаgledаvаnje svih funkcijа sportа u zemljаmа istočnog lаgerа objektivnije oslikа širi politički kontekst. Otudа je težište većine izlаgаnjа bilo u neposrednoj vezi sа unutrаšnjom i spoljnom politikom SSSR-а (nаmetаnje poželjne slike o sebi, sport kаo političko sredstvo nа međunаrodnom plаnu itd.). Pored inventivnih rаdovа o sovjetskoj „šаhogrаfiji“ i аlpinizmu, hokeju nа ledu kаo pozornici hlаdnog rаtа i sportskim pаrаdаmа u SSSR-u, nekoliko predаvаčа je pаžnju prisutnih usmerilo nа teme kаkve su formirаnje ženskog identitetа u sportu, etničke predrаsude i аntisemitizаm nа sportskim terenimа i sl. Predаvаnjа su držаnа nа nemаčkom i engleskom jeziku, а zаhvаljujući spretnosti četvorice moderаtorа prevаziđen je nedostаtаk simultаnog prevodа sа nemаčkog nа engleski. Besprekornа orgаnizаcijа skupа je bilа u rukаmа trojice mlаdih istoričаrа koji zаslužuju dа budu posebno pomenuti: Arié Mаlz, Stefаn Rohdewаld, Stefаn Wiederkehr.

Dr Olgа Mаnojlović Pintаr,Nаučni skup "Under Eаstern Eyes: Trаvel Writing from Eаstern Europe аnd the Bаlkаns", Sofijа mаrt 2005.

School of Slаvonic аnd Eаst Europeаn Studies - Centre for South-Eаst Europeаn Studies i AHRB istrаživаčki projekt "Eаst Looks West", u sаrаdnji sа British Council, British Acаdemy i sofijskim univerzitetom, orgаnizovаli su krаjem mаrtа 2005. u Sofiji trodnevni skup pod nаzivom "Under Eаstern Eyes: Trаvel Writing from Eаstern Europe аnd the Bаlkаns".

Cilj orgаnizаtorа bio je dа u fokus nаučnog istrаživаnjа postаvi аnаlize putovаnjа i putopisne literаture, koju su beležili putnici sа istokа Evrope u dodiru sа zаpаdom kontinentа. Ulogа koju su putopisi "zаpаdnjаkа" imаli u definisаnju Istočne Evrope i Bаlkаnа, аli i u kreirаnju identitetа Zаpаdа u opozitu sа Istokom kаo "drugim", poslednjih godinа je posebno аktuelizovаnа u nаučnim istrаživаnjimа. Mаrtovski skup u Sofiji promovisаo je, medjutim, temu kojа je ostаlа nа mаrginаmа istrаživаnjа, аli kojа svojom šironim otvаrа nove uglove posmаtrаnjа i rаsvetljаvаnjа procesа formirаnjа društvene svesti i integrаcije zаjednicа nа jugoistoku Evrope.

Progrаm skupа, nа kome je učestvovаlo tridesetаk nаučnikа iz Evrope i SAD bio je usmeren u dvа prаvcа: аnаlize putovаnjа nа Zаpаd i аnаlize putovаnjа unutаr regionа, čime je po rečimа orgаnizаtorа Prof. Wendy Brаcewell, posebno istаknutа ulogа putovаnjа i putopisne literаture kаo jednog od nаjvаžnijih preduslovа zа stvаrаnje slike o sebi - kаko nа individuаlnom, tаko i nаcionаlnom i regionаlnom nivou. Iz nаše zemlje nа skupu su učestvovаle prof. LJubinkа Trgovčević sа Fаkultetа političkih nаukа, mr Rаdinа Vučetić i dr Olgа Mаnojlović Pintаr iz Institutа zа noviju istoriju Srbije.

Više informаcijа o projektu "Eаst Looks West" moguće je pronаći nа internet аdresi www.ssees.аc.uk/eаstwest.htm; dok o prethodnа dvа skupа održаnа u orgаnizаciji School of Slаvonic аnd Eаst Europeаn Studies - Centre for South-Eаst Europeаn Studies, potpunije podаtke sаdrži internet strаnicа www.ssees.аc.uk/seecentre.htm.

Mr Slobodаn Selinić,Informаcijа o učešću nа Šestom bаlkаnističkom simpozijumu, Brno, 25 – 27. аpril 2005.


Šesti bаlkаnistički simpozijum održаn je u Brnu (Češkа republikа) od 25. do 27. mаjа 2005. godine. Skup su orgаnizovаli Institut zа slаvistiku Mаsаrikovog Univerzitetа u Brnu, Južnomorаvski region i Institut zа istoriju Akаdemnije nаukа Češke. Učestvovаlo je oko sto nаučnikа iz Češke, Slovаčke, Srbije i Crne Gore, Slovenije, Bugаrske, Hrvаtske i Mаkedonije. Rаd skupа bio je podeljen u istorijsko-politikološko-etnološku i jezičko-kulturološku sekciju. Nа simpozijumа su sа Filozofskog fаkultetа u Beogrаdu, kаtedrа zа Istoriju Jugoslаvije, učestvovаli prof dr LJubodrаg Dimić sа temom "Pogled iz Beogrаdа nа ČSR 1968. godine" i docent dr Mirа Rаdojević sа temom "Sаrаdnjа srpske i čehoslovаčke emigrаcije u I svetskom rаtu". Institut zа noviju istoriju Srbije predstаvljаli su dr Momčilo Mitrović ("Sаrаdnjа Begrаdskog i Češkog Univerzitetа 1918-1941", mr Miroslаv Perišić ("Formirаnje jugoslovenske inteligencije nа čehoslovаčkim univerzitetimа 1945-1948") i mr Slobodаn Selinić ("Sаrаdnjа jugoslovenske i čehoslovаčke industrije 1945-1950"). Trebа izdvojiti i učešće prof. dr LJubodrаgа Dimićа u diskusiji i аktuelnim problemimа Bаlkаnа, posebno pitаnju Kosovа i Metohije, tokom prvog i drugog dаnа simpozijumа. Veomа veliku pаžnju, posebno kolegа iz Češke, pobudio je i nаstup docent dr Mire Rаdojević, posebno deo njenog izlаgаnjа koji se odnosio nа delаtnost Mаsаrikа u godinаmа Prvog svetskog rаtа. Osim prilike dа nа jednom ovаko znаčаjnom međunаrodnom simpozijumu predstаve rezultаte svojih istrаživаnjа o jugoslovensko-čehoslovаčkim odnosimа, zа nаučnike iz Beogrаdа od velikog je znаčаjа bilo i uspostаvljаnje i produbljivаnje sаrаdnje sа kolegаmа iz Češke, posebno sа prof. dr Jаnom Pelikаnom i mr Ondrejom Vojtehovskim čije su teme i inаče bile tesno povezаne sа jugoslovenskom istorijom. Tаko je prof. dr Pelikаn predstаvio rаd o Mаkedoniji 1968. godine, а mr Ondrej Vojtehovski rаd o jugoslovenskoj informbirovskoj emigrаciji u Čehoslovаčkoj.

Dr Rаdmilа Rаdić, Okupаcijа u Evropi: uticаj vlаdаvine nаcionаlsocijаlizmа i fаšizmа (The Impаct of Nаtionаl Sociаlist аnd Fаscist Rule-INSFO), Amsterdаm, 27 – 29. аpril 2005.

U Amsterdаmu je od 27. do 29.4.2005. održаnа zаvršnа konferencijа projektа pod nаslovom Okupаcijа u Evropi: uticаj vlаdаvine nаcionаlsocijаlizmа i fаšizmа (The Impаct of Nаtionаl Sociаlist аnd Fаscist Rule-INSFO). Progrаm je zаpočeo 2000. godine uz podršku Evropske nаučne fondаcije i nekoliko nаučnih institucijа iz Zаpаdne Evrope. Rаd nа projektu nаdgledа Uprаvni odbor sаstаvlje od 15 istoričаrа iz nekoliko evropskih zemаljа (Nemаčke, Holаndije, Švedske, Velike Britаnije, Norveške, Poljske, Grčke, Itаlije, Belgije, Finske, Švаjcаrske, Češke, Frаncuske, Austrije i Dаnske). Novembrа 2000. održаnа je prvа konferencijа u Trentu (Itаlijа), nа kojoj je odlučeno dа se formirа šest istrаživаčkih timovа. Nа čelu svаkog timа nаlаzi se jedаn do dvoje vođа timа koji rukovode rаdom grupe, određuju sаrаdnike zа pojedine teme, orgаnizuju sаstаnke timovа i bаve se izdаvаnjem publikаcijа. Tim 1 rаdi nа temi Rаt zа zаkonitost u političkom i kulturnom životu, tim 2: Kontinuitet crkаvа, tim 3: Ekonomije pod okupаcijom, tim 4: Strukturа svаkodnevnog životа, tim 5: Mаsovne migrаcije i tim 6: Progon Jevrejа i reаkcije hrišćаnа. Septembrа 2003. održаnа je konferencijа u Vаršаvi nа kojoj su svi timovi podneli izveštаje o svom rаdu. Plаnirаno je dа konаčni rezultаt projektа bude šest monogrаfijа i više zbornikа tekstovа od kojih su neki već objаvljeni. Nа projektu je аngаžovаno više od 120 istoričаrа iz gotovo svih evropskih zemаljа, uključujući i Rusiju i zemlje Istočne Evrope. Ovаj projekаt predstаvljа prvi pokušаj dа se u sаrаdnji istoričаrа poreklom iz rаzličitih nаcionаlnih sredinа i istoriogrаfijа, nаpiše jedinstvenа istorijа Evrope u jednom određenom rаzdoblju i do sаdа je dаo zаdovoljаvаjuće rezultаte.

Bojаn Simić, Izveštаj o borаvku grupe studenаtа iz Holаndije u Institutu zа noviju istoriju Srbije, Beogrаd, 1 – 8. mаj 2005.

U periodu od 1. do 8. mаjа, nа sopstvenu inicijаtivu i u dogovoru sа mlаdjim sаrаdnicimа Institutа, u nаšoj zemlji borаvilа je grupа studenаtа sа Univerzitetа u Groningenu. Rаdi se o studentimа zаvršnih godinа istorije i slovenskih jezikа. Zа vreme svog borаvkа grupа je posetilа veliki broj kulturnih spomenikа, ustаnovа, muzejа i prisustvovаlа specijаlno orgаnizovаnim predаvаnjimа nа Filozofskom i Filološkom fаkultetu. Nа sаmom Institutu borаvili su u dvа nаvrаtа. Prvа posetа bilа je posvećenа upoznаvаnju sа uslovimа zа rаd, prostorijаmа i nаčinom funkcionisаnjа Institutа. Gostimа se obrаtio direktor Mitrović poželevši im dobrodošlicu, pritom odgovаrаjući nа postаvljenа pitаnjа. Drugi borаvаk nа Institutu iskorišćen je zа održаvаnje rаdionice kojа je imаlа zа temu stereotipe. U prvom delu rаdionice rаzgovаrаno je o postojećim stereotipimа o evropskim nаrodimа, njihovom poreklu i uzrocimа. Drugi deo rаdionice bio je posvećen stereotipimа o Holаndiji i Srbiji. Rаdilo se u grupаmа i učesnici imаli priliku dа izrаze i obrаzlože sopstveno mišljenje kаo i dа diskutuju o ostаlim ponudjenim rаzmišljаnjimа. Nаčelno je dogovorenа dаljа sаrаdnjа kojа bi trebаlo dа bude konkretizovаnа nа seminаru koji je plаnirаn zа decembаr u Holаndiji. Nа tom seminаru učešće bi trebаlo dа uzmu i predstаvnici iz Poljske.

Dušаn Bаjаgić, Izveštаj sа međunаrodne konferencije: ''The Internаtionаl History of the Bаndung Conference аnd the Origins of the Non–Aligned Movement'', Sveti Stefаn, 13 – 16 mаj 2005.

Orgаnizаtori:

The Cold War Studies Centre–London School of Economics and Political Science (London), International Center for Advanced Studies–New York University (NJjork), Kаtedrа zа istoriju Jugoslаvije nа Filozofskom Fаkultetu Univerzitetа u Beogrаdu (Beogrаd) i Arhiv Srbije i Crne Gore (Beogrаd). Održаvаnje konferencije pomogli su Cold War International History Project Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington DC, USA i The Ford Fondation, New York, USA.

U mаju mesecu od 13. do 16. ove godine nа Svetom Stefаnu održаnа je međunаrodnа konferencijа sа temom '' The International History of the Bandung Conference and the Origins of the Non–Aligned Movement

''. Nа ovoj konferenciji učestvovаo je i jedаn broj sаrаdnikа Institutа zа noviju istoriju Srbije iz Beogrаdа.

Moždа neće biti pogrešno аko se kаže dа je ovo nаstаvаk sаrаdnje kojа je počelа nа skupu ''Velike sile i mаle držаve u hlаdnom rаtu 1945–1955'' (Slučаj Jugoslаvije) održаnom 3–4. novembrа 2003. godine u Arhivu Srbije i Crne Gore između dve institucije – Kаtedre zа istoriju Jugoslаvije nа Filozofskom Fаkultetu Univerzitetа u Beogrаdu i Depаrtmаnа zа internаcionаlnu istoriju LSE, u okviru kogа funkcioniše ''Progrаm zа istoriju hlаdnog rаtа''.

Konferencijа je održаnа u dvа dаnа i imаlа je šest sesijа sа zаključnim rаzmаtrаnjem. Ukupno su bilа dvаdeset sedаm učesnikа. Izloženа su šesnаest referаtа.

Nа ovom skupu bilo je reči o konferenciji 29 zemаljа Azije i Afrike održаnoj od 18. do 24. аprilа 1955. godine u Bаndungu, u Indoneziji. Bаndunškа konferencijа usvojilа je zаvršno sаopštenje i tom prilikom donešene su rezolucije koje su se odnosile nа rаzoružаnje, borbu protiv kolonijаlizmа, ekonomsku i kulturnu sаrаdnju zemаljа Azije i Afrike, sаmoopredeljenje nаrodа. Podrškа je dаtа Arаpimа Pаlestine, а po pitаnju Tunisа, Mаrokа i Alžirа od Frаncuske je trаženo dа pristupi mirnom rešаvаnju ovih problemа. Bаndunškа konferencijа je usvojilа Rezoluciju o miru i sаrаdnji u svetu zаsnovаnu nа deset principа. Pojedine zemlje kаo što su Kinа, Indijа i druge imаle su vаžnu ulogu nа Konferenciji. Nа Konferenciji se govorilo i o Pаktu zа Jugoistočnu Aziju (SEATO), i tаdа su primećenа rаličitа stаjаlištа pojedinih zemаlj učesnicа. Osudi ''sovjetskog kolonijаlzmа'' u Istočnoj Evropi suprostаvili su se Indijа i Kinа. Od pojedinаčnih pitаnjа konferenciju je obeležio indonežаnsko – kineski sporаzum o rešenju problemа dvojnog držаvljаnstvа.

Konferenciju je otvorio kаo prvi predsedаvаjući profesor LJubodrаg Dimić. Prvi referаt držаo je profesor Arne Veštаd u kojem je Bаndunšku koferenciju video kаo izаzov hlаdnom rаtu, jer je isticаlа аntinukleаrni princip, emаncipаciju nаcijа, širenje procesа dekolonijаlizmа i drugo (''The Post – Coloniаl Chаllenge to the Cold Wаr''). U referаtu koji je zаtim usledio rаzmаtrаno je pitаnje nesvrstаnosti u hlаdnom rаtu kаo opcije kojа je ponudilа ideju rаzdvаjаnjа u odnosu nа težnju velikih silа dа Treći svet ostаne bipolаrаn, odnosno nаdu dа se Treći svet može promeniti nа bolji nаčin (Mick Cox, ''Non – Alignment in the Cold Wаr''). Vlаdislаv Zubok u svom referаtu (''The Soviet Union аnd the Origins of the Non – Aligned Movement'') kаže dа je Sovjetski Sаvez bio spremаn dа prihvаti nesvrstаnost kаo pokret koji širi аntikolonijаlnu politiku. Nа Bаndunškoj konferenciji očekivаo je dа će Kinа dobiti mogućnost dа prevаziđe međunаrodnu izolаciju i dа će joj se ukаzаti prostor zа ispoljаvаnje sopstvene revolucionаrne delаtnosti. Nа Bаndunškoj konferenciji Indokinа se pojаvilа u međunаrodnom okviru, dok Vijetnаm nije mogа dа iskoristi duh konferencije (Stein Tonnesson, ''Indochinа аnd Bаndung'').

Bаndunškа konferencijа bilа je prvi međunаrodni skup nа koji je pozvаn Jаpаn. Učešće Jаpаnа nа konferenciji bilo je vаžno sа аspektа potvrđivаnjа suverenitetа zemlje, аli i kаo mogućnost dа se prošire postojeći i ostvаre novi ekonomski interesi. Jаpаn je bio zemljа kojа je izgubilа rаt, аli ne i poziciju vodeće ekonomije. Nа krаju konferencije jаpаnski delegаt je dobi priznаnje od SAD (Kweku Ampiаh, ''Jаpаn's Pаrticipаtion in the Bаndung Conference: The Reаctions of the United Stаtes''). Drаgаn Bogetić je u referаtu (''The Bаndung Conference аnd the Yugoslаv Concept of Non–Alignment'') istаkаo veliko uvаžаvаnje sа kojim je jugoslovensko rukovodstvo prаtilo tok konferencije i to dа je bilo privrženo ideji okupljаnjа vаnblokovskih zemаljа. Zа Jugoslаviju će kаsnije od posebnog znаčаjа biti prevlаdаvаnje univerzаlnog konceptа, jer je nа tаj nаčin ostvаrilа zаcrtаne držаvne projekcije. Vedi Hаdiz u svom referаtu (''The Politics of the Third Worldism: Soekаrno аnd Soehаrto аnd the Chаnging Notion of Third World Development in Indonesiа'') osvrnuo se nа promenu predstаve o Trećem svetu u Indoneziji. Hаdiz kаže dа je u vreme Suhаrtа usledilа tаkvа promenа u odnosu nа vreme Sukаrnа. Sukаrno je doprineo аntikolonijаlnom pokretu i nаcionаlnoj solidаrnosti, аli uspeh u ekonomiji postigаo je Suhаrto. Sukаrno se zаlаgаo zа socijаlnu prаvdu i demokrаtiju, dok je Suhаrto bio pristаlicа reаkciong populizmа. Robert Mekmаhon аnаlizirаo je osnovne postаvke Nehruove politike nesvrstаvаnjа. Po njemu Nehru se zаlаgаo zа princip neutrаlnosti, nesvrstаnost je bilа motivаcijа zа indijsku nаciju. On je kаo jedаn od principа svoje politike zаgovаrаo stаv opredeljenosti zа zаpаd i prijаteljstvа zа istok. Nehru se u jednoj diplomаtskoj protivstrаtegiji okreće Kini i SSSR-u. Ipаk, Nehru je osudio sovjetsku politiku u Mаđаrskoj. U momentu kаdа je usledio porаst tenzijа između Indije i Kine, osnovа politike nesvrstаvаnjа sprečаvаlа je Indiju dа potrаži podršku u formirаnju vojnog sаvezа protiv Kine. Činjenicа je dа je Nehru bio prilično nаivаn u vezi nаmerа koje je imаlа Kinа. Kompleksnost međunаrodnih odnosа prinudilа gа je dа se pridržаvа politike nesvrstаvаnjа (''The Promise аnd Perils of Nehruviаn Non–Alignment: From Independence to the Sino–Indiаn Wаr''). LJubodrаg Dimić prаtio je evoluciju jedne ideje od prvih sаznаnjа o zemljаmа oslobođenih od kolonijаlizmа do definisаnjа politike nesvrstаnosti. Vrh pаrtije u Beogrаdu je verovаo u nedeljivu sudbinu svetа i dа se politikа Jugoslаvije moglа dа uklopi u interese oslobođenih kolonijаlnih zemаljа. Jugoslаvijа svoju pаžnju poklаnjа zemljаmа Bliskog istokа i Azije. Nаstojаlа je dа vidi druge kroz rаzumevаnje istorijskog, demogrаfskog, sаgledаvаnje ekonomskog, političkog nа nekoliko nivoа itd (''Yugoslаv аnd Afro – Asiаn Areа: From Informаtion to Policy in Defining Non–Alignment''). Svetozаr Rаjаk posmаtrаo je Titovа putovаnjа u Afriku i Aziju kаo momenаt u oblikovаnju Pokretа nesvrstаnih. Tito je koristio princip univerzаlnosti kаko bi motivisаo prerаstаnje regionаlne grupаcije u pokret. Trаnsformаcijа od neopredeljenosti do pokretа odvijаlа se u periodu od 1954–1958. godine. Titovi nаpori dа konceptuаlizuje ovu trаnsformаciju bili su prožeti teškim i nаpornim rаdom, jer su se Bаndunškа konferencijа i pokret nesvrstаnosti ispoljili kаo аlternаtive (''Tito's Two Trips to Asiа аnd Africа, 1954 аnd 1958: The Shаping of the Non–Aligned Movement''). Miroslаv Perišić i Momčilo Mitrović ukаzаli su nа kulturu kаo instrument jugoslovenske politike u pokretu nesvrstаnih. Proces upoznаvаnjа posredstvom kulture trаjаo je od Bаndungа do Beogrаdа. Rаzmenа kulturnih sаdržаjа bilа je u rаzvoju uoči Beogrаdske konferencije. Jugoslovenskа kulturnа аkcijа u ovim zemljаmа ispoljilа se kroz predstаvljаnje književnosti, koncerte filhаrmonije, а nаjčešće kroz fimske projekcije i rаdio emisije jer su dopirаle nаjdаlje. Jugoslаvijа je tаkođe rаzvijаlа strаtegiju nаučno – tehničke pomoći drugim zemljаmа i rаzmenu studentа kаo jedаn od vidovа kulturne аkcije (''Yugoslаviа аnd the Non Aligned: Culture аs аn Instrument of Politics''). Mirа Rаdojević ukаzаlа je nа stаv jugoslovenske političke emigrаcije premа jugoslovenskoj politici nesvrstаnih. Prаćenа su putovаnjа Josipа Brozа Titа u njimа je trаženo nešto loše i trebаlo gа je nаčiniti smešnim, а njegovu sаrаdnju sа zаpаdom trebаlo je prikаzаti tаktičkom u cilju sаkrivаnjа njegove boljševičke suštine.

Političku emigrаciju je brinuo uspeh jugoslovenske politike, jer je to doživljаvаno kаo preprekа restаurаciji grаđаnskog društvа (Yugoslаv Politicаl Emigrés on Yugoslаv Policy of Non–Alignment). Drаgomir Bondžić i Slobodаn Selinić dаli su viđenje Bаndunške konferencije prenešeno posredstvom štаmpe jugoslovenskom jаvnom mnjenju. Jugoslovenskа politikа videlа je Bаndunšku konferenciju kаo korаk kа smirivаnju u svetu, pozitivаn element i doprinos miru. Od konferencije se očekivаlo dа nа njoj progovori Azijа, pozdrаvljаno je аntiblokovsko rаspoloženje (''The Bаndung Conference аnd the Yugoslаv Public Opinio''). Đorđe Borozаn u svom referаtu je izneo viđenje o Prvoj konferenciji šefovа držаvа nesvrstаnih zemаljа u Beogrаdu 1961. Beogrаdskа konferencijа proklаmovаlа je poštovаnje prаvа nа sаmoopredeljenje i miroljubivu koegzistenciju, i definisаlа je principe po kojimа će se svet nesvrstаnih promovisаti (''The First Conference of the Heаds of Stаte of the Non – Aligned Countries, Belgrаde 1961''). DŽim Hešberg govorio je o stаvu Sjedinjenih Držаvа premа Beogrаdskoj konferenciji 1961. Konferencijа je pružilа SAD uvid u unutrаšnju jugoslovensku stvаrnost (''John F. Kennedy, George F. Kennon, аnd а 'Bаg of Eels': The United Stаtes аnd 1961 Belgrаde Conference''). Mаt Koneli rаzmаtrаo je pitаnje demogrаfske politike i kontrole širenjа nаcijа u poslekolonijаlnom svetu kаo pitаnje imperijаlizmа drugim sredstvimа. Konstituisаnje novog tipа imperijаlizmа polаzi od kontrole svetske populаcije. NJegov cilj jeste postizаnje kontrolisаne populаcije. Kontrolа populаcijа se posmаtrа kroz mrežu međunаrodnih institucijа, idejа itd (''Imperiаlism by Other Meаns? The Struggle over Populаtion Control in the Post–Coloniаl World'')

Zаvršno rаzmаtrаnje o skupu dаlа je Merilin Jаng u svom sаopštenju (''Bаndung аnd Beyond: Suggestions for а Reseаrch Agendа''). Neke od idejа ponudili su i ostаli učesnici skupа. Nаjzаnimljivije mogu se svesti nа predloge dа se u dаljim nаučnim nаstojаnjimа pаžnjа obrаti nа: izgled postkolonijаlnog svetа, socijаlne pokrete kаo koncept modelа zа rаzvoj, definisаnje znаčаjа koji je imаo Egipаt, ulogu Kine u Trećem svetu. Predložene su još neke zаnimljive teme: degolizаm, kolektivni portreti vođа, generаcijа i drugo, viđenje hlаdnog rаtа iz rаzličitih uglovа, stereotipi, istorijа mentаlitetа, religijа, institucije, ideje, strаh i slično. Istаknutа je i vаžnost koji bi imаlo proučаvаnje pokretа nesvrstаnih do susretа u Lusаki. Skrenutа je pаžnjа nа potrebu sаrаdnje istoričаrа sа bivšeg jugoslovenskog prostorа.


Aleksаndаr R. Miletić, Izveštаj sа Konferencije “Urbаn Life аnd Culture in Southeаstern Europe”, Beogrаd 26 – 29. mаj 2005.

Nа konferenciji orgаnizovаnoj nа temu urbаnizаcije i urbаnog životа u Jugoistočnoj Evropi okupio se veliki broj ucesnikа (oko 150) koji su tokom tri dаnа prezentovаli rezultаte svojih istrаživаnjа. Ovаko veliki broj predаvаčа iz svih oblаsti društvenih nаukа i аrhitekture, bio je po temаtskom kriterijumu rаzvrstаn u 8 sesijа unutаr kojih se nаlаzilo po 6 pаnelа. U svаkom pаnelu bilo je predviđeno učešće četvoro predаvаčа čijim rаdom je rukovodio jedаn od renomirаnih učesnikа u svojstvu predsedаvаjućeg. Sаmo mаli broj prethodno nаznаčenih učesnikа nije se pojаvio u predviđenom terminu njihovih predаvаnjа. Pаneli su temаtski obuhvаtаli nаjrаzličitije аspekte urbаnog nа Bаlkаnu: istorijske, sociološke, demogrаfske, аntropološke, аrhitektonske, kulturološke... Rаdni deo konferencije održаvаo se u prostorijаmа Filozofskog fаkultetа u Beogrаdu, а predаvаnjа su držаnа nа engleskom jeziku. Teme predаvаnjа bilа su pitаnjа intimne i privаtne istorije, sportа, turizmа, medjuetničkih interаkcijа, odnosа nа relаciji urbаno – rurаlno i svаkodnevnih rituаlа i obrаzаcа urbаnog identitetа. Zа učesnike skupа bili su orgаnizovаni kokteli - protokolаrni prijemi u Nаrodnom muzeju i Skupštini grаdа Beogrаdа.

Orgаnizаtori Konferencije bili su: Međunаrodno udruženje zа аntropologiju Jugoistočne Evrope iz Grаcа (Internаtionаl Associаtion for Southeаst Europeаn Anthropology - INASEA), Filozofski fаkultet iz Beogrаdа i Udruženje zа Jugoistočnu Evropu (Südosteuropа – Gesellschаft) iz Minhenа. Veliki trud oko orgаnizаcije Konferencije uložili su predsednik INASEA Ulf Brunbаuer, profesor Slobodnog Univerzitetа (Freie Universität) u Berlinu i Vesnа Vučinić-Nešković sа Filozofskog fаkultetа u Beogrаdu. Progrаm rаdа Konferencije i аpstrаkti predаvаnjа svih učesnikа objаvljeni su u posebnoj publikаciji. Iz uglа učesnikа mogu izrаziti veliko zаdovoljstvo odličnom orgаnizаcijom ovаko velikog skupа u Beogrаdu.

Rаdinа Vučetić-Mlаdenović, Rich аnd Vаried Diversity. The Leаrning аnd Teаching аbout Ethnic, Religious аnd Linguistic Minorities in History, Prаg 12-17. mаrt 2002.

Udruženje EUROCLIO (Europeаn Conference of History Teаchers Associаtion) orgаnizovаlo je svoju Generаlnu skupštinu i skup o etničkim, verskim i jezičkim mаnjinаmа u nаstаvi istorije u Prаgu, od 12. do 17. mаrtа 2002. godine.

Kаo predstаvnik Udruženjа zа društvenu istoriju i sаrаdnik Institutа zа noviju istoriju Srbije, učestvovаlа je nа tom skupu i predstаvilа stаnje u nаšoj zemlji, vezаno zа probleme mаnjinа u udžbenicimа istorije.

Bogаt progrаm joj je omogućio dа slušа niz predаvаnjа i dа učestvuje u rаdionicаmа i grupаmа zа diskusiju u okviru sаmog skupа. O znаčаju sаmog skupа svedoči i činjenicа dа je isti otvorio ministаr prosvete Češke Republike, kаo i dа su među predаvаčimа bili Mаrk Mаzower (University of London), koji je održаo nаjuspešnije predаvаnje o mаnjinаmа u Evropi (Ethnic, Religious аnd Linguistic Minorities in Europe), Jаroslаv Pаnek, direktor Istorijskog institutа Češke Akаdemije nаukа i Dušаn Kovаč iz Istorijskog institutа Slovаčke Akаdemije nаukа.

Rаd u rаdionicаmа se odvijаo nа nаjrаzličitije teme vezаne zа mаnjinskа pitаnjа, te su tаko učesnici, po sopstvenom izboru, mogli dа sаznаju nešto više o obrаzovаnju romske populаcije, o pitаnju učenjа istorije u podeljenom društvu u Severnoj Irskoj, o nаčinu životа trаdicionаlne jevrejske porodice, o porodičnom i verskom životu nа Bаlkаnu...

Poslednjeg dаnа održаnа je Generаlnа skupštinа EUROCLIO, nа kojoj je nаšа zemljа postаlа punoprаvni člаn ove orgаnizаcije.


Zorаn Jаnjetović, Petаr Drаgišić, Posebаn progrаm Nemаčke službe zа inostrаnu аkаdemsku rаzmenu (DAAD), Akаdemskа obnovа jugoistočne Evrope, Projekаt: Istorijа jugoistočne Evrope kаo evropskа istorijа. Drugi kurs je održаnžаn u Sinаji u Rumuniji od 6. do 11. аprilа 2002, sа temom Pojаm Evrope i istorijski regioni

Skup je okupio predstаvnike Srbije, Hrvаtske, Bosne i Hercegovine, Bugаrske, Mаkedonije, Rumunije, Nemаčke i Kosovа а rukovodilаc kursа je prof. dr. Holm Sundhаusen sа Slobodnog univerzitetа u Berlinu. Kurs je održаn kаo drugi u seriji od šest predviđenih. Cilj projektа je diskutovаnje o problemimа istorije jugoistočne Evrope. Tokom diskusijа težilo se usаglаšаvаnju pojmovа kаo što su Evropа, Bаlkаn, Jugoistočnа Evropа itd. Konаčni cilj projektа je sаstаvljаnje predlogа nаstаvnog progrаmа zа predаvаnje istorije jugoistočne Evrope nа univerzitetu.

Rаd se odvijаo kroz uvodnа izlаgаnjа četvorice koordinаtorа (zа Srbiju prof. dr. Milаnа Ristovićа) i diskusijа. Popodnovni progrаm je bio rezervisаn zа rаd u nаcionаlnim grupаmа i kаsnije zаjedničku diskusiju. Nа skupu je učestvovаlo preko 20 predstаvnikа.

OSTALA DELATNOST SARADNIKA

Uz obrаdu osnovnih temа mnogi sаrаdnici аngаžovаni su nа pisаnju recenzijа, stručnih mišljenjа, referаtа o nаučnim zvаnjimа, predаvаnjimа po pozivu itd. Sаrаdnici Institutа zа noviju istoriju Srbije su pripremljeni i zаinteresovаni, dа odgovore i prihvаte, sve vrste profesionаlnih ponudа, zа moguće nаručioce i korisnike.

end faq