Štampa

Dr Verа Gudаc-Dodić

Viši nаučni sаrаdnik
Biogrаfijа:

 • Dаtum i godinа rođenjа: 16.05.1960.
 • Mesto rođenjа: Šаbаc.
 • Školovаnje: Srednjа školа: 1979, IX beogrаdskа gimnаzijа.
 • Fаkultet: 1983, Univerzitet u Beogrаdu, Fаkultet političkih nаukа.
 • Mаgistаrskа tezа: 1988, Univerzitet u Beogrаdu, fаkultet Političkih nаukа, "Politikа Komunističke pаrtije Jugoslаvije premа seljаštvu 1945-1948, s osvrtom nа konfrontаcije sа grаdjаnskom opozicijom".
 • Doktorskа tezа: 1996, Univerzitet u Beogrаdu, fаkultet Političkih nаukа, "Agrаrnа politikа FNRJ i seljаštvo u Srbiji 1949-1953".
 • Zаposlenje: 1985, Institut zа noviju istoriju Srbije.
 • Oblаst interesovаnjа: Istorija porodice i svakodnevnog života; ženske studije, seljaštvo i socijalizam, društvena istorija Srbije.

Bibliografija:
Monografije:

 • Life in Serbia, Through the Eyes of Women, The Institute for Recent History of Serbia, Belgrade 2014.
 • Žena je temelj kuće: Žena i porodica u Srbiji tokom dvadesetog veka, Vera Gudac Dodić, Momčilo Isić, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd 2011.
 • Žena u socijalizmu, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd, 2006.
 • Agrarna politika FNRJ i seljaštvo u Srbiji 1949-1953, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Institut za političke studije, Beograd, 1999.


Članci i studije:

 • „Preplitanje patrijarhalnosti i modernosti: uticaj političkih i društvenih promena na život žene u Srbiji tokom druge polovine 20. veka“, Tradicija i transformacija- istorijsko nasleđe i nacionalni identiteti u Srbiji u 20. veku, zbornik radova, Beograd 2015, Institut za noviju istoriju Srbije.
 • „Prostor kao sudbina: život ženskog stanovništva u gradskim i seoskim naseljima u Srbiji tokom druge polovine dvadesetog veka“, Istorija i geografija, susreti i prožimanja, zbornik radova, Geografski institut „Jovan Cvijić“ SANU, Institut za noviju istoriju Srbije, Institut za slavistiku Ruske akademije nauka, Beograd 2014, str. 395-406.
 • „State policy and woman`s identity in socialism” Tokovi istorije, 2/2014, str. 83-97.
 • „Domestic violence against women in Serbia” Tokovi istorije, 3/ 2014, str. 143-158.
 • „Jednoroditeljske porodice: društvena praksa i svakodnevica tokom druge polovine dvadesetog veka“, Tokovi istorije, 3/2013, str. 207-231.
 • „Portret žene na selu u Srbiji u doba socijalizma“, Tokovi istorije 1/2013, Beograd, 153-171.
 • „Život u senci zla, nasilje u braku i porodici“, Tokovi istorije 3/2012, Beograd , 226-241.
 • „Između javnog i privatnog: Tito o svakodnevici žene u socijalizmu“, Tito –viđenja i tumačenja, zbornik radova, Beograd 2011, 360-371.
 • „Rad žena u domaćinstvu - praksa u Srbiji“, Tokovi istorije, 2/2010, Beograd, 152-168.
 • “Under the Aegis of the Family: Women in Serbia”, The Journal of International Social Research, Women studies, Special Issues, volume: 3, Issue 13, Year: 2010, 110-119.
 • „Starenje ženskog stanovništva u Srbiji u drugoj polovini 20. veka“, Gerontologija, časopis gerantološkog društva Srbije, Beograd, 2009, 143–154.
 • “Divorce in Serbia“, Tokovi istorije, 1-2/ 2008, Beograd, 137-147.
 • „Kolektiviѕacija u Jugoslaviji, uzroci i posledice“, Istraživanja br. 19, Novi Sad 2008, 145-155.
 • „Žena u socijalizmu: sfere privatnosti“, Privatni život kod Srba u 20. veku, Clio, Beograd 2007, str. 165-204.
 • „Žene u državnoj vlasti u Srbiji u drugoj polovini 20. veka“, Pisati istoriju Jugoslavije, viđenje srpskog faktora, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd, 2007, 303 -317.
 • “Žena i porodica u Srbiji u drugoj polovini 20. veka“, Srbi i Jugoslavija, država, društvo, politika,, zbornik radova, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd 2007, 102-118.
 • „Položaj žene u Srbiji (1945-2000)“, Žene i deca, Srbija u modernizacijskim procesima 19. i 20. veka, k. 4, Beograd 2006, 33-130.
 • „Školovanje žena u Srbiji (1945-1991)“, Tokovi istorije, 3/2006, Beograd, 90-105.
 • “Društvena briga o deci u Srbiji”, Tokovi istorije 3-4/2005, Beograd 2005, s. 233-246.
 • “Pokazatelji društvenog položaja žene u Srbiji 1945-2000”, Tokovi istorije 3-4/ 2004, Beograd 2005, s. 73-89.
 • “Zapošljavanje žena u Srbiji i Jugoslaviji u drugoj polovini dvadesetog veka”, Godišnjak za društvenu istoriju, Sveska 1-3, Beograd 2004, s. 87-107.
 • “Agrarna politika Jugoslavije i srpsko selo 1945-1953”, u: Srpsko selo, Istorijski institute Beograd, Muzej na otvorenom “Staro selo”, Sirogojno, Zbornik radova, knjiga 22, Beograd 2003, 117-128.
 • “Brak i porodični odnosi u Srbiji u drugoj polovini 20. veka”, Tokovi istorije 3-4/2003, Beograd 2003, s. 39-52.
 • “Zdravstvena zaštita žena u Srbiji 1945-2000”, Tokovi istorije 1-2/2003, Beograd 2003, s.55-72.
 • "Karakteristike i neki aspekti položaja žene u Srbiji 1945-1953", Tokovi istorije, 1-2, Beograd, 2000, str. 69-82.
 • “Analiza tekstova o ženi u listu Politika 1945-1953", u: Srbija u modernizacijskim procesima 19 i 20 veka, 2, Institut za noviju istoriju Srbije, zbornik radova, Beograd 1998, str. 394-407.
 • "Razvitak i ekonomske karakteristike seljačkih radnih zadruga u Jugoslaviji (1945-1953)"; Tokovi istorije 3-4, Beograd, 1997, str. 47-72.
 • Politika Komunističke partije Jugoslavije 1945-1953 godine kao faktor blokiranja modernizacijskih procesa na selu", u: Srbija u modernizacijskim procesima 20 veka, Beograd 1994, str. 151-159
 • "Položaj seljaštva u agrarnoj politici Jugoslavije od 1945 do 1952 godine", Tokovi 1-2/92, Beograd 1993, str. 189-201.
 • "Opšti pregled razvitka zemljoradničkog zadrugarstva u Jugoslaviji 1945-1953", Tokovi 1/91, Beograd 1991, str. 141-149.
 • "Prilog proučavanju kolektivizacije u poljoprivredi Jugoslavije (1949-1953)", Vojnoistorijski glasnik, 2/90, Beograd 1990, str. 237-255.
 • "Prilog izučavanju odnosa frontovske opozicije i komunista", Tokovi 1/90, Beograd 1990, str. 187-194.
 • "Otkup kao instrument politike KPJ na selu (1945-1948)", Tokovi revolucije, 1/89, Beograd 1989, str. 189-202.